eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.640

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 428-429
Nummer: 640


<-Forrige . Indhold . Næste->

640.

13 Marts 1694.

Om Udgifterne til Brand- og Løgtevæsenet.

Oluf Rømer oc Claus Rask.

C. 5. Vor bevaagenhed tilforn. Efftersom vj dend 6 januarij sidstforleden allernaadigst haver beskicket oc forordnet Gotfred Fuchs til at vere directeur over brandverket her i vores etc. Kiøbenhafn udj afgangne Herman Gerdings sted, saa er vores etc., at j flittig oc nøjagtig indseende med hannem haver, at hand dend hannem over brandverket her sammesteds anfortroede direction saavelsom oc lygternis inspection flitteligen oc vindtskibeligen opvarter oc sig effter vores hannem derpaa givne bref saavelsom oc brandordningen oc hvis jnstructioner, ham hereffter kand vorde meddeelt, tilbørligen retter oc forholder. J særdeelished at der dygtige oc beqvemme personer til brandtverkets oc lygternis opvartning brugis, item at de til brandtverket henhørende materialier oc reedskab altiid udj god hævd for-

VII s.428

svarligen vedligeholdis oc ellers ingen forandringer ved det, som derved allereede indrettet er, foretagis, førend det først af eder paa samtlige hovet directeurerne her sammesteds deris vegne fuldkommeligen er bleven approberet oc samtykt. Herforuden have vj oc ved vores til os elskelig præsident, borgemestere oc raad her i staden af underskrefne dato udgifne befaling allernaadigst anordnet, at de til brand oc lykte verkernis underholding saavelsom oc til noget af stadens gields afhielpelse oc dends udgifters vedligeholdelse aarlig bevilgede 5000 rdl. udj een cassa skal indsamlis oc til brand- oc lygteverkernis underholding alleene anvendis, til hvilken ende bemelte præsident, borgemestere oc raad allernaadigst er anbefalet, oc saa snart de ovenskrefne 5000 rdlr. paa alle huse oc gaarde her i staden oc Christianshafn aarligen haver lignet oc lagt, de da strax skal ordinere een af raadmændene tillige med een af de 32 mænd her sammesteds, som pengene, effter at de af de dertil beskickede mænd ere indkrævede, kand imodtage oc deraf igien betale hvis udgiffter, som til fornefnte brug behøvis oc af eder paa dennem assigneris, hvorfore de oc eder een rigtig gienpart af de derover forfattede mandtaller strax hver gang, oc saa snart mandtallerne derover ere forfattede, haver at tilstille oc ellers forskrefne raadmand oc dend af de 32 mænd der til deputerede tilholde, rigtig regnskab paa jndtegt oc udgift derover at forfærdige oc magistraten derfor aarlig rigtighed giøre. Dereffter j eder etc. Befalendis etc. Hafniæ dend 13 martij anno 1694.

Sæl. Tegn. XLIX. 224-25.

VII s.429

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons okt 1 18:31:44 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top