eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.638

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 427-428
Nummer: 638


<-Forrige . Indhold . Næste->

638.

10 Marts 1694.

Stadens Gjæld lignes paa Ejendommene.

Caspar Skøller, Hans Nansen oc Povel Vinding.

C. 5. Vor gunst tilforn. Saasom vj dend 5 julij anno 1690 haver tilskicket eder tillige med forige raadmand her sammesteds afgangne Hans Stampe een fortegnelse paa adskillige udgiffter, som til denne vores etc. Kiøbenhafns almindelig nytte u-omgiengeligen skulle betales, bedragende sig tilsammen 7166 rdlr. 10 2/3 Sk., oc derhos allernaadigst anbefalet eder, proportionaliter at ligne oc legge forskrefne 7166 rdlr. 10 2/3 Sk. effter dend nye grund taxt til betaling paa gaardenis oc huusenis qvantum her i staden saavelsom Christianshafn, effter at de publiqve stæder oc andre priviligerede gaarders oc huusis bygninger derfra først vare uddragne, oc at j den anordning skulle giøre, at samme penge ved de betiente, som lygteskatten indkrever, bleve indfordrede oc til eder leverede, hvilke j siden til de vedkomne effter fortegnelsens anledning imod behørige qviteringer skulle betale, da, saasom Lorentz Kreyer, jndvaaner her i staden, haver iblant andre udj samme fortegnelse veret opført for ungefehr 1700 rdlr., hand skal have haft at fordre for een parti tran, olie oc bomuldsgarn, som hand til laternernis vedligeholdelse her sammesteds fra Mickelsdag anno 1688 til aarsdagen dereffter anno 1689 skal have leveret, hvilke penge j udj eders til os indgifne memorial om forskrefne anno 1690 paabudne grundskats ligning saavelsom oc udj eders erklæring paa bemelte Lorentz Kreyers derom indleverede supplication beretter, ej at have tort lade ham betale, førend j eder videre om dets beskaffenhed hafde ladet underrette, oc vj nu siden ere kommen udj allernaadigst erfaring, at fornefnte Lorentz Kreyer skal tilkomme 1781 rdlr. 2 Mk. 4 Sk. for dend af ham til bemelte lygters underholding i forskrefne tid giorde leverance af tran, olie oc bom-uldsgarn, saa er effter hans herom allerunderdanigste giorde etc. vores etc., at j hannem til afbetaling paa samme hans fordring lader følgagtig vere 1372 rdlr. 2 Mk. 6 1/2 Sk., som j udj forskrefne eders til os indgifne memorial melder, endnu foruden restantzen at blive i behold af ovenbemelte grundskats indkomne penge, oc for fornefnte 1372 rdlr. 2 Mk. 6 1/2 Sk. tilbørlig qvitering af hannem tager. Oc haver vj herforuden allernaadigst anbefalet os elskelig præsident, borgemestere oc raad

VII s.427

her sammesteds at betale meerbemelte Lorentz Kreyer de øfrige paa hans fordring resterende 408 rdlr. 5 Mk. 13 1/2 Sk. af lygteskats pengene, som fra Mickelsdag anno 1688 til paaske anno 1689 ere indkomne, oc sig iligemaade behørigen af ham derfor lade quittere. Dermed etc. Hafniæ dend 10 martij 1694.

Sæl. Tegn. XLIX. 216-18.

VII s.428

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons okt 1 18:20:22 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top