eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.592

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 400-401
Nummer: 592


<-Forrige . Indhold . Næste->

592.

5 Nov. 1692.

Oldermanden for Fattigforstanderne forskaanes for Indkvarteringsskat.

Magistraten j Kiøbenhafn.

C. 5. Vor naade tilforn. Saasom Hans Rasmusen, brygger oc jndvaaner her i staden, hos os allerunderdanigst haver ladet ansøge

VII s.400

oc begiere, at hand for oldermandskabet for de fattiges forstandere hersammesteds, hvortil hand af eder skal vere forordnet, allernaadigst maatte befries eller oc noget derfor til aarlig løn nyde, i henseende til samme bestillings besverlighed, oc at hand tilforn de fattigis forstandere i nogle aar skal have veret, hvorudover hand allerunderdanigst formeener, at samme tieniste hannem ej med billighed videre skulle kunde paaleggis, da, som vj saa vel af eders som af os elskelig directeurerne over de fattige her i staden deris derpaa allerunderdanigst indgifne erklæring allernaadigst fornemmer, hvad besverlighed oldermandskabet for de fattiges forstandere skal med sig føre, oc hvor vanskeligt det skal vere, suffiçante oc dygtige personer dertil at bekomme, item at det fornefnte Hans Rasmusen ej imod sin villie skal kunde paabyrdis, saasom hand tilforn paa fiire aars tiid de fattiges forstanderie udj Vor Frue sogn skal have betient, oc een hver af borgerskabet sig fra denne besverlige tienniste, som dog saa høyelig oc u-forbigiengelig skal vere fornøden, sig skal søge at unddrage, saa have vj allernaadigst for got befunden, derudinden saaleedis at anordne oc befale, at ingen af borgerskabet her sammesteds, hvem det oc vere maa, som det med rette kunde tilfalde at vere oldermand for de fattiges forstandere her i staden oc der til af eder bliver beskicket, sig derfor enten for een eller anden aarsag skyld maa undskylde, men pligtig vere, forskrefne tieniste ligesom hans formænd uden nogen løn at betienne, med mindre hand sig derfra med 300 rdlr., som til de fattiges cassa skulle erlegges, vil frikiøbe, hvilke 300 rdlr. j tillige med de fattiges directeurer da haver at anvende til at lønne een anden dygtig oc suffiçant mand for, som samme bestilling vil antage, oc hannem derfor til aarlig løn give det nøyeste, som med hannem derom accorderes kunde, dog at det ej overgaar et hundrede rixdlr. aarlig. Oc paa det hand kunde have nogen videre forlindring udj dette besverlige embede, saa have vj af sær kongel. naade allernaadigst bevilget, at hand udj dend tiid, hand er oldermand udj, for jndqvartering oc alle slags personelle skatter allernaadigst maa vere frj oc forskaanet, hvorfore vj, saaviit jndqvarteringen angaar, allernaadigst haver anbefalet de over jndqvarteringens ligning her i staden af os allernaadigst forordnede commissarier, sligt at j agt tage, naar j dennem tilkiendegiver, hvem til samme tienniste af eder tid efter anden forordnet vorder. Dereffter j eder etc. oc derover tilbørligen holde. Befalendis etc. Skrevet etc. Hafniæ dend 5 novembris 1692.

Sæl. Tegn. XLVIII. 557-58.

VII s.401

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 29 17:45:27 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top