eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.584

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 396-397
Nummer: 584


<-Forrige . Indhold . Næste->

584.

16 Avg. 1692.

Reglement for Reberbanen udenfor Vesterport.

Claus Rask politiemester.

C. 5. Vor naade tilforn. Vj tilskicke dig herhos een afridtzning, hvoreffter vj allernaadigst ville, at reberbanerne uden Vester port her for vores etc. Kiøbenhafn med de dertil hørige pak- eller spindeboder samt drøgere skal indrettes. Thj er vores etc., at du ej tilsteder nogen biugning paa fornefnte reberbaner at opsettis, førend dend ved stadsbygmesteren effter ovenbemelte afridtzning vorder indrettet. Oc paa det at bemelte reberbane desto zirligere oc paa een bedre maade end tilforn kand indrettes, saaleedis at rebslaaerne deris materialier oc redskab til deris handverks fortsettelse for sig alleene kunde handtere og deris drøger foruden saa stor frygt oc fare for paakommende jlds hendelse som tilforn paa à parte steder have, saa ville vj allernaadigst, at pak- eller spindeboderne een vis distance fra landeveyen i een linie til dend side ud til veyen skal settes. Oc skal reberbanen giøres ligesaa bred sammesteds, som dend udj dend anden ende ud til stranden findes. Hvoreffter een hver reebslaaer maa bygge sit huus paa sin egen bane, dog saaleedis at der imellem hver pakhuus skal vere een gang tvende alen breed, paa det een hver kand have fri gang om sit eget huus, oc maa det de vedkommende allernaadigst vere tilladt at opbygge bemelte deris pakhuuse af stolper oc planker, men taget med tagsteene at deckes, dog ingenlunde nogen skorsteen eller anden jldsted derudj at anleggis. Hvad sig drøgerne anbelanger, da ville vj iligemaade hermed allernaadigst have anordnet oc befalet, at ingen drøge skal bygges nærmere ved boderne end paa 150 alen nær og dend eene drøge i det ringeste 30 alen fra dend anden, paa det at der kand haves rum der imellem til at regiere vand oc andet, som fornødenhed kunde udkræve, om, det Gud forbyde, nogen jldsvaade paakom. Herforuden have vj oc allernaadigst for got befunden, effterskrefne poster til reebslaaernis eget beste at indrette oc paabyde, nemlig:

1. At ingen, i hvem det vere kunde, maa under 2 rdlr. straf til brand cassen understaa sig dag eller nat at smøge tobak enten paa reberbanen, i drøgstuerne, ved eller i pakhuusene, langt mindre udj pak- eller spindeboderne at have noget fyrslag eller andet, som

VII s.396

til nogen ilds antændelse kunde eragtes at brugis, hvilcken straf alle de iligemaade skal vere undergiven, som derom videnskab kunde have oc dog saadant fortier eller dølger oc det ej for dig tilkiende giver. Men de, som forskrefne straf icke kunde betale, skal effter sagens beschaffenhed med vand oc brød udj raadhuus kielderen straffis.

2. Maa oc ingen reebslaaer om sabbathen eller hellige dage udj deris drøger nogen ild optende, langt mindre imod aftenen eller nattetide tiære noget tovverk, under 50 rdlrs. straf til staden, om end skiønt ingen skade deraf kunde vere kommen, men rebslaaerne slig arbeide ved dagen udj lovlig tiid at forrette.

3. Skal reebslaaerne tilforpligtet vere, een vegter paa reberbanen at holde, som samme steds saavel om dagen som om natten kunde have tilsiun for tyverj, tobaksmøgen, item med arbeide eller jlds optendelse udj u-lovlige tider, hvilcken vegter sin vegter eed her paa raadhuuset for os elskelig præsident, borgemestere oc raad skal aflegge oc forpligtet vere, dig at tilkiende give, hvad u-orden i saa maader paa reberbanen forefalder, saafremt, om hand befindes at see igiennem fingre med nogen eller nogens forseelse i saa maader fortier, hand da icke vil vere undergiven paa kroppen exemplariter at straffis. Oc skal samtlige reebslaaerne samme vegter, som de med hannem kand accordere, self lønne. Dereffter du dig etc. oc sligt de vedkommende til allerunderdanigst effterretning strax tilkiendegive oc siden derover alvorligen holde. Befalendis etc. Skrevet etc. Hafniæ dend 16 augustj anno 1692.

Sæl. Tegn. XLVIII. 525-27.

VII s.397

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 29 16:47:08 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top