eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.571

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 388-390
Nummer: 571


<-Forrige . Indhold . Næste->

571.

18 Juni 1692.

Børsordonnans.

Børs-ordonnance udj Kiøbenhafn.

C. 5. giøre alle vitterligt, at vj til negotiens nytte oc gafn allernaadigst haver for got befunden efterskrefne anordning om børsen her udj vores etc. Kiøbenhafn at giøre, nemlig:

1. Have vj allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc etc., at kiøbmændene maa dend platz, hvor de nu deris forsamling holder, med et stacket verk oc tvende dører paa deris egen bekostning lade indlucke saaleedis: at der bliver ladt een gang ved dend eene side af børsen, hvor folch, som af kræmerne ville kiøbe, deris gang kunde have, paa det betlere oc andre ledige personer, saa lenge forsamlingen varer, nemlig fra klocken 11 til 12 om formiddagen, kunde udeholdes oc kiøbmændene oc andre skickelige folch rolighed til deris forretninger have.

2. Oc paa det een hver kunde vide, naar børstiden begyndis, saa skal børs-klocken præcis klocken elleve ringe et half qvarteer oc ej lengere, effter hvilken tid ingen maa med packer eller andet gods løbe igiennem pladtzen, hvor kiøbmændene dens forsamling holder.

3. Saa snart børs klocken opholder at ringe, skal børs-tieneren, som dertil af magistraten skal antagis, paa tvende steder, som ham

VII s.388

iligemaade af magistraten skal anviises, lydelig uden nogen betaling oplæse, hvis hannem fra vores collegier, magistraten her i staden eller politiemesteren bliver befalet, mens hvad hand for kiøbmænd, meglere, skippere eller andre particuliers oplæser, skal hannem betales for hver seddel, som hand oplæser, to skilling oc for een færge een skilling. Oc paa det eenhver kunde vide, hvad skiberomme oc færger, som idelig her fra staden udgaar, saa skal alle skippere oc færgemænd ved børstieneren nogle dage, før de vil bortseile, lydelig paa børsen til een hvers effterretning sligt lade læse oc tilkiende give; dereffter skal børstieneren det paa een seddel skrive oc paa een tavle, som dertil skal ordineris, opslaa, hvilcket derpaa saa lenge skal blive bestaaende, indtil skiberommet eller fartøyet er borte, at alle oc een hver, som noget gods vil bortsende, det udførlig kand læse. Understaar sig nogen uden børs-tieneren self, saadanne seddeler at afrive, da skal de derfore hver gang fire rixdaler til straf betale, hvilcke penge til børsens reparation skal anvendis, men hvis som skippere oc færgemænd herudj ere paalagde at give for et eller andet at lade oplæse eller forkynde, skal børs-tieneren for sin u-mage oc opvartning nyde, hvorimod hand til kiøbmændenis efterretning altiid seddelerne skal indsamle oc dennem i rette tiide opslaa.

4. Naar nogen kiøbmand eller skipper sig hos børs tieneren angiver, noget kiøbmands gods at ville selge, da skal børs tienneren dend altiid til meglerne henviise, paa det de oc saa kand faa leilighed til at ernære sig oc giøre kiøbmændene tieniste, oc ej understaa sig, meglerne udj deris forretning nogen indpas at giøre.

5. Meglerne skal have deris bøger igiennemdragne oc af magistraten forseiglede, saa oc tilforbundne vere effter de dennem af os allernaadigst gifne artichler af dato 26 januarij anno 1684 allerunderdanigst at rette oc forholde oc sig ej med noget kiøbmandskab befatte, mens alleene kiøbmændene betienne, saa oc nøyes med dend courtagie, som dem af os allernaadigst er tilladt at oppebære.

6. Hvad kiøbmandskab, som paa børstiden sluttes oc meglere haver til bogs ført, skal fuldkommen ved magt forblive.

7. Notarius publicus skal sig oc saa til børstiden paa børsen indfinde eller, naar hand self paa dend tiid udj andre hans bestillings forretninger kunde vere forhindret, hans fuldmegtig, om nogen hans tieniste behøve kunde.

8. Bøder eller straf for skieldsord oc slag, som af vred hue begaais i medens børstimen varer, have vj allernaadigst bevilget at

VII s.389

maa effter foregaaende lovlig medfart til børsens forsamlings pladzes reparation annammes oc oppebæris.

9. Hvis til børsens skickelighed oc kiøbmændenis magelighed effter haanden optenkes kunde, maa ved tvende kiøbmænd, som de trafiqverende self dertil udnæfne skal, ved allerunderdanigste memorialer til os indgives, hvilke oc altiid deris største flid skulle anvende, at alting paa børsen j god orden bliver holdt.

10. Skal det vores politie mester hermed allernaadigst vere anbefalet, i forefaldende leiligheder, om nogen motvillige findes, som ville forhindre, at alting herudinden icke skickeligen forrettes, paa ansøgning at hielpe.

Hvoreffter alle oc een hver vedkommende sig etc. Oc byde vj hermed oc befale os elskelig præsident, borgemestere oc raad her sammesteds oc ellers alle andre, som denne vores allernaadigste børs-ordonnance under vores cancellie seigl tilskicket vorder, at de den paa behørige steder til allis efterretning strax lader læse oc forkynde, oc ville vj allernaadigst, at heraf til disbedre efterretning fornødne exemplarier paa børsen skal anslaais. Givet etc. Hafniæ dend 18 iunij anno 1692.

Sæl. Reg. XXXVII. 342-44.

VII s.390

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 28 08:40:16 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top