eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.518

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 354-364
Nummer: 518


<-Forrige . Indhold . Næste->

518.

5 Sept. 1691.

Instrux for Politimesteren.

Jnstruction paa trøk.

Jnstructionen, hvorefter vij Christian dend femte etc. allernaadigst ville, at vores politiemester i vort rige Danmark, som nu eller hereffter kommendis vorder, udj dend hannem allernaadigst anbetroede politiemesters charge indtil paa videre allernaadigst anordning sig allerunderdanigst haver at rette oc forholde.

Om politiemesterens forretning i almindelighed.

1. Skal hand have tilbørlig opsiun med, at alle vores forordninger politien tilhørende, som hid indtil udgangne ere eller hereffter udgaar oc hannem under vores cancellie seigl tilskicket vorder, af alle oc een hver uden nogen persons eller stands anseelse allerunderdanigst effterkommes. Oc skal hand af de skyldige dend straf, som udj forordningerne meldes, ved underfogden oc tvende mend, som hand self dertil maa anordne, lade indfordre, som de strax skulle betale eller derfor lide effter bemelte forordninger.

2. Skal hand vere pligtig, om tirsdagen hver uge eller, om dend paa een hellig dag skulle indfalde, neste søgne dag effter om formiddagen fra otte til tolf oc om efftermiddagen fra to til sex eller oc, om forretningerne ei skulle vere saa mangfoldige, første tiisdag hver maanet at sammenkomme paa det dertil ordinaire sted paa Kiøbenhafns raadstue tillige med een af hof retten oc een af admiralitetz retten, som vi til dend forretning allernaadigst ville forordne, saavelsom oc med een af magistraten oc een af de to oc tredive mend, som iligemaade aarligen af dend heele magistrat dertil skal udnæfnes, paa hvilcken tjd oc sted baade politiemester self i egen persohn oc de andre uden foregaaende advarsel skulle møde oc der afhandle, hvis af nogen af dennem politien vedkommende kand vorde proponeret, oc effter fleeste vota giøris een slut, som af raadstuskriveren i een der til forordnet oc i vores cancellie igiennemdragen oc forseiglet protocol skal indføris.

3. For ovenskrefne tilforordnede skal politiemesteren angive sine fuldmegtige oc betiente her i staden oc lade deris nafne antegne

VII s.354

udi dend dertil forordnet bog, hvilcke da oc af politiemesteren oc de tilforordnede skal tagis udj eed. Saa skal oc for dem angives, saa offte forandring med samme betiente skeer, oc af dennem alle klagemaal, som over politiemesterens fuldmegtige eller betiente kunde indkomme, examineris oc betienterne effter befunden beskaffenhed af dem til rette settes, straffes eller afsettes eller oc sagerne, om de ej der afgiøres kand, til lov oc ret henviises, eller, om sagerne skulle vere af dend vigtighed, os derom deris allerunderdanigste skrifftlige relation indgives.

4. Udj de andre kiøbsteder skal byefogderne oc paa landet herrets- eller birkefogderne vere politiemesters fuldmegtige oc pligtige vere, under deris bestillingers fortabelse, hans skrifftlige ordres, saaviit politien vedkommer, at exeqvere. Oc skal magistraten i kiøbstederne saavelsom amtmændene paa landet effter anmodning dennem ald assistentz oc befordring beviise.

5. Hand skal oc holde rigtig bog oc protocol over alt det, som passerer denne hans politiemesters charge angaaende, saavel over hvis hans fuldmegtige som hand self forretter, disligeste over bøederne, som effter vores allernaadigste forordninger af de skyldige betalis. Hvilcken protocol skal tilforn igiennemdragis, numereris oc i cancelliet forseiglis.

6. De personer, som hand effter denne jnstrux skulle foraarsages at lade arrestere, skal hand om anden dagen strax løslade eller sagen ved ordentlig lands lov mod dem lade paatale.

7. For dend skillings told, som vj allernaadigst haver bevilget ham at lade oppebære af vognene, som udj portene her udj vores etc. Kiøbenhafn indkommer, skal hand u-paaklageligen lade reenholde alle torve oc publiqve pladzer, oc maa hand samme skillings told ei lade oppebære af andre end af vognmænd, møllere, bønder oc andre, som med læs oc fragt indkommer, hvorunder dog sandageris, blegemænds oc urtegaards mænds vogne ej skal forstaais.

8. Dersom noget vigtigt oc tvivlraadigt skulle forefalde, som ei enten i denne allernaadigste jnstrux eller oc forordningerne er specificeret, derom skal hand sin allerunderdanigste memorial til os indgive oc siden derpaa voris allernaadigste resolution ervarte.

Om politiemesterens embede i særdelished.

I. I geistlige sager.

Skal hand have flittig indseende, at ingen fremmet oc forbuden religion enten her i vores etc. Kiøbenhafn eller andensteds, hvor det ei tilladt er, vorder øvet, at ingen af vores undersaatter, som er af

VII s.355

vores religion, dend forandrer, særdeelis naar de med nogen, som ere af anden religion, udj egteskab komme, at ingen enten mands eller qvindes person, som med nogen af fremmed religion kand vere gift, lader deris børn, som de tilsammenaufle, døbe af andre end vores præster, i hvis meenighed forældrene boe, ei heller, at saadanne børn til anden end dend evangeliske lutherske religion vorder holte oc oplærde udj, oc at ingen tieniste folch, læredrenge eller andre af deris husbonder, huus-moder eller andre til nogen fremmet religion vorder forførte. Skulde han sligt enten self fornemme eller hannem af andre tilkiendegives, skal hand sig med største flid derom informere oc sig, saaviit mueligt, med gode beviisligheder forsiune oc os sligt u-fortøvet skrifftlig tilkiende give oc vores allernaadigste resolution derom forvente. Hand skal oc ej tilstede, at nogen forargerlig bog i dansch eller tydsk sprog af nogen læsis eller eyis. Men dersom hand nogen med saadanne bøger betræder, skal hand bøgerne strax til sig tage oc superintendenten det tilkiende give, at hand ved præsterne kand lade formane de skyldige, sig ej med saadanne forargelige bøger at befatte. Skulle nogen anden gang med saadanne bøger betrædis, da skal de bøde to rixdaler for hver exemplar oc tredie gang tj rixdaler for hver exemplar oc derforuden straffis effter sagens beskaffenhed.

II. Hellig-, fæst- oc bede-dage angaaende.

1. Hand skal oc have flittig indseende, at sabbatherne, faste-, oc bede-dagene vorder tilbørligen hellig holte, oc j synderlighed, at udj kirkerne ingen motvillighed, tumult, qvækeri eller anden u-skickelighed, imedens guds tieniste forrettes, øvis, eller præsterne oc kirkens betiente nogen vold eller fortræd udj deris embede tilføyes. Skulle nogen understaa sig sligt at giøre, skal hand de skyldige strax lade arrestere oc sagens beskaffenhed os allerunderdanigst tilkiende give.

2. Saa skal band oc ved sine betiente flittig lade inquirere udj viin-, øll- oc andre offentlige værtshuuse saavelsom andensteds, hvor nogen sterk drik udtappis eller skenkis, om der under gudstienistes forretning nogen forargelse med drik, dobbel eller anden u-sømmelighed begaaes, oc hvis personer, hand saaleedis antreffer, skal hand tillige med dennem, som samme personer haver imodtagen, lade betale første gang tj rixdaler, eller, om de ey kand betale, straffis med fengsel, anden gang dobbelt, oc tredie gang skal det gives os tilkiende, at saadanne u-gudelige kroppe, andre til exempel oc afskye, tilbørligen kand vorde anseet.

VII s.356

3. Skal hand alle søndage oc andre helligdage ved sine betiente flittig lade inqvirere paa alle verksteder, om nogen, medens guds tieniste forrettes, noget arbeide forferdiger, oc hvis hand nogen dermed skulle antreffe, skal mesterne derfor første gang betale een rixdaler, anden gang dobbelt oc tredie gang dømmis fra sin laugs rettighed.

4. Hand skal oc ved sine betiente giøre ald muelig anstalt, at paa kirkegaardene oc ellers paa gaderne, naar guds tieniste forrettes, ingen stimeri eller tumult af løse personer øvis eller anden motvillighed begaaes, hvorfor oc kirkens betiente oc, om nødig var, hovet vagten skal pligtig vere, dennem ald muelig bistand at giøre til de skyldiges paagribelse, at de effter loven kand blive straffet.

III. Om ærbarhed oc gode sæder.

1. Saa skal hand oc flittig effterforske, at intet imod ærbarhed oc skickelighed offentligen handles eller begaaes, i synderlighed, at ingen horehuuse holdis, oc giøre sit beste, at baade de, som dennem holde oc de, dennem søge, kand vorde efftersatte oc paagrebne oc siden tilbørligen effter loven straffede. Jligemaade skal hand ei tilstede nogen samqvem oc tilhold med ryggesløse folch oc løsgiengere, ei heller, at der udj værtshuuse oc kieldere med drik, dobbel, forfængelig lystighed, spil, dantzen oc andet deslige nogen forargelse gives, eller at nogen sig der lengere end til klocken tj om aftenen opholder. Men hvis de sig ej effter eengang giorde paamindelse skulle derfra absentere, skal hand dem lade paagribe oc i stadens arresthuus henføre. Oc derforuden skal saavel verterne som hver af giesterne, som herimod handler, for hver gang deris brøst saaleedis befindes, bøde een rixdaler.

2. Dersom nogen fordrister sig til, nat eller dag med draget gevehr at gaa grasate gang eller nogen fortræd paa gaderne at forøve, dennem skal hand, hvad heller de kand vere beskenckede eller ej, lade paagribe oc arrestere oc siden med mulct eller i andre maader, ligesom forseelsen er til, effter hans oc meddeputeredis formeening lade afstraffe eller effter sagens beskaffenhed til lov oc ret forvise. Desligeste skal hand masqverede, formummede, sværtede oc forklæde personer, som løbe langs gaden, eller de, som folch paa gaden noget fratager, lade paagribe, anholde oc for ovenbemelte tilforordnede examinere, at de effter vores derom allernaadigst udgangne forordning kand blive straffede.

VII s.357

3. Hand skal oc have indseende med, at ingen fortred eller vanartighed forøves med at kaste snee, steen, vand eller u-reenlighed paa de forbigaaende, saa oc at ingen ryggesløse folch eller unge drenge med raqvetter, sværmer, nøglebøser eller andet, hvoraf nogen ulycke er at befrygte, enten nat eller dag omgaais. Betrædis nogen unge drenge dermed, skal deris forældre eller venner bøde for dem hver gang to rixdaler. Oc hvis de det ej vil eller kand, skal hand lade saadanne drenge udj børnehuuset hudstryge. Men er det andre persohner, som dermed ertappes, de skal for hver gang betale fire rixdaler eller staa to timer i halsjernet.

4. Dersom ham nogen skand-skrifft eller andet forekommer, som til gotfolch at beskiemme eller deris ære oc lempe at forkleine kand vorde udspred eller paafunden, skal hand ald muelig flid anvende, at de, som saadant have giort, kand vorde udforsket oc effter loven oc vores derom udgangne forordning tilbørligen til rette satte.

5. Hvis motvillighed, u-troskab oc skiødisløshed, som af tieniste-tyender imod deris hosbonder oc huus mødre begaais, oc som ei er af den beskaffenhed, at det ved lov oc ret kand udføris, maa hand, naar det for hannem klagis, med een oc anden vilkorlig straf effter forseelsen ansee oc rette.

IV. Om fremmede oc løsgiengere.

1. Hand skal oc have god tilsyn, at sig ingen fremmede enten her i denne vores etc. Kiøbenhafn eller andensteds opholde, som for speideri eller anden u-lovlig forehavende kunde vere mistenkte, men hvis hand noget sligt skulle erfare, skal hand os det u-fortøvet tilkiende give oc voris allernaadigste resolution derom forvente. Til hvilcken ende hand skal paaminde oc tilholde alle oc een hver, som nogen logerer hos, at de effterlever voris af dato 16 junij 1686 allernaadigst forordning om fremmede, som kommer til Kiøbenhafn.

2. Hand maa ei tilstede, at nogen bruger nogen handel eller handtverk udj kiøbstederne saa vel her som andenstedz, som ey haver taget deris borgerskab eller derfor kand fremviise vores egen allernaadigste tilladelse. Oc de, som ey deris borgerskab haver tagen, skal hand een vis tid forelegge, sligt at forrette, oc hvis de det da ei effterkommer, skal hand af dennem indfordre de bøder, som loven ommelder, oc indtil de samme haver betalt oc siden borgerskab taget, lade alt hvis, de med handle, indtil paa videre allernaadigste anordning forseigle, oc hvis de dem endda ej vilde rette, lade byen forviise.

3. Med jøder, tattere oc andre uchristelige personer, som om-

VII s.358

løbe oc besvige folch, saavelsom løsgiengere oc betlere skal hand forholde sig effter loven oc forordningerne.

V. Om skik oc orden.

1. Hvis anordninger, vi enten allereede haver giort eller oc hereffter allernaadigst lade giøre anlangende brylluper, barseler, begravelser, giestebudde, klædedragt oc rangen, skal hand uden persons anseelse alvorligen holde over, at de hørsommeligst vorder effterlevede, oc at de gienstridige vorder tilbørligen dereffter til rette satte.

VI. Om torve.

1. Med torvene her i staden skal hand have god opsiun, at de effter voris udgangne forordninger bliver reene oc vel vedlige holdte, desligeste, at hvis, som paa et hvert torv skal falholdis, ej bliver henført paa et andet. Oc skal hereffter icke alleene torvene, men alle almindelige aabne pladzer, som ej nogen særdeelis tilhører, staa under hans inspection med alt hvis, der kand forefalde, politievæsenet vedkommende.

2. Hand skal ei tilstede, at nogen udstaar med feede eller ædende vahre saasom fisk, kiød, flesk, smør andenstedz end udj de boeder oc paa de pladzer, som dertil ere udviiste. Oc maa saadanne boeder ej settes paa de pladser eller steder, hvor det enten kand hindre farten i gaderne eller oc dennem vanhælde. Saa maa ei heller noget ved stranden selgis, losses, legges eller opsettes, hvorved farten kunde skee nogen forhindring.

3. Hand skal oc tilholde dennem, som til publiqve pladzer oc particulier huuses oc skorsteenis renovering ere beskickede, at de deris pligt effterkommer oc deris tieniste u-paaklagelig forretter oc ei fordre meere end deris forordnede løn, oc, hvis de det ei giør, lade dem straffe med hals-jernet eller med fengsel.

VII. Om gaderne.

1. Med gaderne skal hand have jndseende, at een hvers fortog bliver reen oc med brolegning ideligen oc vel ved lige holden, saa oc at ingen u-reenlighed eller aadtzeler enten paa gader, torve eller pladzer bliver liggendis, men af een hver dertil beskicket paa sine steder bortført. Desligeste naar stor snee eller hastig tøebrud paakommer, at een hver da sneen oc jissen fra sit fortog til mit paa gaden strax bortskaffer, oc at i stor pladsregn de lugte rendesteene vorder aabnede, at vandet med een fart u-behindret kand bortløbe.

2. Naar noget til gaden skal byggis, skal hand tilsee, at pæle eller plankverk, som opsættes om bygnings-pladtzen, ej bliver

VII s.359

lengere staaende, end til bygningen mageligen kand vorde ferdig, oc at dend af stadens bygmester ordinerede distance ud til dend almindelig gade ej overgaais, desligeste, at ej nogen bygning til gaden foretages, vere sig huuse, trapper, kieldere, render oc rendesteene, førend bygmesteren haver ordineret, hvis derved fornøden er i agt at tage. Skulle noget derimod handles, skal baade bygnings-herren oc arbeids-folckene bøde effter hans oc med committeredis sigelse.

3. Hand skal oc i agt tage, at ingen bygnings-materialier, steen eller gruus paa gaderne bliver liggende farten til hinder, at ingen tømmermand, smed, remsmider eller andre particuliers med deris arbeide indtage torvene eller gaderne, at ingen lader deris carosser, vogne eller sluffer staa paa gaden, oc at kudskene holder altid med vognene paa gaden det nærmeste rendesteenene mueligt er, saa at dend frj fart ej dermed betagis eller forhindris. Hvis nogen sig herimod skulde forsee, skal hand dem effter forordningen straffe.

4. Hand skal oc give agt paa, at de lugte render oc slamkister af een hver vedkommende vorder ideligen reenholdte, saa oc at de lugte oc aabne render, som gaar af huusene udj canalerne, saaleedis indrettes, at intet kand komme igiennem dem, havnen til nogen skade eller fordervelse. Jligemaade skal hand i agt tage, at ingen u-reenlighed enten af huusene eller af gaderne udj canalen nedkastis, ej heller nogen bygning paa skibe eller andet foretages, hvorved havnen eller canalerne kunde opfyldes, oc derimod god opsigt have, at canalerne oc haufnen, saaviit mueligt, udj rette tiid bliver reensede oc reenholdne. Betreffes nogen, som sig motvillig derimod forseer, straffes første gang paa een rixdaler, anden gang dobbelt oc tredie gang med hals iernet. Saa skal hand oc have indseende med, at bolverkerne ved canalerne samt de almindelige broer, som der over ere slagne, forsvarligen vedligeholdes oc, om nogen brøstfeldighed paakommer, strax af vedkommende forfærdiges.

5. Hand skal have tilsiun, at alle publique verker saasom pomper, poster, brønde, fontainer, løgter, lugte render, plantede træer oc andet deslige, hvad nafn det have kand, kand blive ved magt. Oc dersom nogen af motvillighed skulle derpaa giøre skade, skal hand derom med flid inqvirere oc de skyldige som for vold oc herverk lade tiltale.

6. Hand skal have tilsiun med veyene omkring staden, saaviit dends district sig strekker, oc om nogen brøstfeldighed derpaa befindes, haver hand magistraten det at tilkiende give oc siden god opsigt have, at de strax vorder færdige giorte oc holte i stand.

VII s.360

7. Skal hand til execution befordre, hvis af vores committerede over gaderne til sickerhed for jldebrand, fartens magelighed oc vandfaldets indrettelse kand vorde anordnet. Til hvilcken ende broleggerne oc gadefogderne af ham skal tilholdes, med gaderne flittig opsyn at have oc i rette tiide at reense oc brolegge.

VIII. Om vandvæsenet.

1. Med alle søer, sluser, grøffter, demninger oc render uden for byen, ved hvilke vandet i staden bevaris oc indledes, skal hand have indseende, at de bliver effter vores allernaadigste forordning holdte i god hævd oc skick, oc altiid vere betenkt paa, hvorleedis bedre forraad paa vand her i staden kand bekommes, oc derom sine allerunderdanigste forslag til os indgive. Dersom oc vandmesterne icke giøre deris embede tilbørlig, skal hand straffe dem effter vores allernaadigste forordninger.

2. Hand skal tilholde jnspecteurerne over vand-compagnierne at lade indrette de forordnede publiqve pomper oc opstandere, saa oc anordne oc i verk stille, hvad til almindelig, nytte i jldebrand oc andre fornødne tilfælde ved et hvert compagnies vand kand vere at giøre oc føris til nytte.

3. Hand skal have omsorg for, at paa gader oc udj particulier huuse brønde bliver vedlige holdne, oc at de, som befindes at vere forfaldne oc dog kunde vere nyttige, igien blive indrettede. Over alt skal hand med flid til execution befordre, hvis anordning hannem af vandvæsenets ober-directeurer kand vorde communiceret.

IX. Om kiøb oc sal.

1. Hand skal flittig tilsee, at ingen falsch eller forbuden mynt udj nogen handel eller vandel antages eller brugis, desligeste at ald gammel oc u-lovlig vegt oc maal bliver afskaffet oc i sønderslagen. Oc dersom nogen ej effter advarsel til een vis tiid det afskaffer, skal hand dennem, som nogen slags gammel vegt oc maal eye eller bruge, uden nogen forskaaning effter forordningerne straffe. Hand skal oc aarligen giøre jnqvisition, at hvis nye maal, som kand vere forbrugt, fordervet eller forfalschet, bliver casseret. Jligemaade skal hand oc hver halft aar efftersee alle maalernis oc veyernis vegt oc maal oc ideligen med dennem oc vragerne have indseende, at de sig vores allernaadigste udgangne forordninger holde effterrettelige.

2. Desligeste skal hand have opsigt med, at alle de, som nogen slags vare j smaat eller til daglig brug udselger, ingen bedrag eller svig dermed begaar enten med u-lovlig vare at selge eller med

VII s.361

u-rigtig vegt oc maal nogen foru-retter, oc fornemmeligen, at alle slags ædendes oc drickendis vahre, som udhøkris, ere loulige oc forsvarlige oc ret maalede eller veyede.

3. Med brendeveden, som her i staden ved stranden udj favnetal selgis, skal hand have indseende, at dend effter vores allernaadigst udgangne forordning er af sin rette lengde, saa oc at favnesetterne favnene louligen oc forsvarligen sette.

4. Hand skal med største flid afverge, at ingen omløbe udj huusene med nogen slags vahre at selge, som udj vores allernaadigste forordninger ere forbudne, ey heller med de, som ey ere forbudne, uden de personer, som dertil af magistraten ere ordinerede oc deris bevilling derpaa have. Dog ædendis vahre icke hermed meente.

5. Hand maa ej tillade nogen at falholde eller selge de vahre, som dem ej ere tilladte at handle med, oc hvorved andre skeer indpas, ei heller at nogen falholder eller selger aldeelis forbudne vare, oc j synderlighed noget af effterskrefne, nemlig fordervede ædendis eller drickendis vahre, u-sundt qvæg eller u-modne fragter, eller som kand foraarsage sygdom, naar svage tider ere. Hand skal oc flittig i agt tage, at intet falskt eller u-lovligt guld-, sølf- oc tin-arbeide for fiint, bøger i det gemeene sprog imod religionen saavelsom andre i loven oc vores forordninger forbudne skriffter vorder falholte. Oc hvis hand nogen herimod skulle betræde, skal hand fratage dem, hvis de i saa maader haver med at fare, oc derforuden lade dem straffe effter loven oc forordningerne.

6. Hand skal holde over de taxter, som aarligen af magistraten her i vores etc. Kiøbenhafn settes paa brød, kiød oc øl, oc tilsee, at saadanne taxter udj andre kiøbsteder vorder effter loven satte oc til alles advarsel publicerede, saa oc at alle oc een hver vedkommende sig dereffter forholder. Saa skal hand oc paa visse stæder om aaret erkyndige sig hos magistraten om, hvad forraad der er i stæderne paa rug, malt, byg, hvede oc andre saadanne vahre, som u-forbigiengeligen til deris ophold ere fornøden, oc os derom allerunderdanigst relation giøre. J særdeelished skal hand effter vores derom allernaadigst giorde anordning have opsigt med, at indvaanerne her udj vores etc. Kiøbenhafn, een hver for sig effter sin families storhed, altiid haver provision af rug paa et hajf aars tiid udj deris huuse, oc i synderlighed, at brygger- oc bager-lauget her sammestedz haver saadan forraad af malt- oc brød-korn paa alle tider om aaret, at staden altiid vel med øl oc brød kand vere forsynet.

VII s.362

7. Hand skal oc have indseende med oc afverge ald skadelig forprang oc ej tillade, at nogen enten mand eller qvinde uden for portene afkiøber bønderne eller andre de vahre, som til staden paa vogne hidføris, hvilke paa almindelige torve oc ingen andenstedz bør at falholdes.

X. Om laugene.

1. Hand skal have indseende med laugene her j vores kongl. residentz stad, at de sig saavel vores dennem vedkommende forordninger i almindelighed som hver slags articler holde effterrettelige, oc dersom hand befinder nogen derimod at handle, skal hand dennem effter forordningerne lade tiltale.

XI. Om vægtere, løgter oc brandvæsenet.

1. Over vægterne, løgterne oc brandvæsenet skal hand have direction oc tilsee, at eenhver, som derved er beskicket, effterkommer sin pligt. Oc paa det brand-redskabet altiid kan findes i tilbørlig stand oc brand-folckene dermed i nødsfald ret vide at omgaais, skal hand redskabet fire gange om aaret self besigtige oc lade prøve oc de dertil forordnede folch exercere.

2. Hand skal oc self personlig vere tilstede, naar nogen u-lyckelig jldebrand paa kommer oc een hver til sit post oc forretning commanderis, i hvilcken hans forretning ingen, under hvad jurisdiction hand end vere kand, maa sig imod hannem enten med ord eller gierning opsette, gienstridig eller motvillig betee, men hvis nogen sig dertil skulle fordriste, skal hand dem strax lade arrestere.

3. Hand skal oc i saadanne u-lyckelige tilfelde giøre fornøden anstalt, at een hver sit gods i sickerhed kand salvere. Oc paa det vogne, sluffer oc heste, som til vand at føre oc værkerne at drage bruges, ej skal hindres, skal hand til et kiendetegn en klocke forordne, enten paa vognen eller hesten at henge, oc derimod holde alle andre vogne derfra, med mindre hand til at redde, som ei med hender kand bæris, vogne skulle eragte at vere fornøden.

4. Dend store mængde af folch, som alleeniste staar for at see til oc ere verkerne oc de, dem handtere, udj veyen, skal hand lade bortjage oc tilside holde, hvorudj hand saavel af vores commandant som af magistraten her i staden med ald fornøden hielp skal undsættes.

5. Med u-loulige eller farlige jldsteder skal hand god tilsyn have, at de vorder nedbrudte oc afskaffede. Saa skal hand oc ey tilstede, noget jldsted paa nye at anlegge, førend det af stads bygmester vorder beseet oc approberet.

VII s.363

XII. Om reisende.

1. Skal hand over alt have indseende, at de reisende saavel til lands som til vands effter forordningerne af vognmænd oc færgemænd bliver betiente. Oc paa det af dennem ei meere, end ret er, til fragt skal begieris, skal hand paa byernes bekostning lade forferdige oc paa behørige steder ophenge tavler med dend forordnede priis for fragt oc vognleye.

2. Med kroer oc værtshuuse paa de almindelige store veye oc giennem farter skal hand tillige med amtmændene have opsyn, at de tilbørligen vorder indrettede, at de reisende for billig betaling vel kand vorde effter stedernis leilighed betiente.

Oc byde vi hermed oc befale vores grever oc friherrer, stifftbefalingsmænd, amtmænd, præsidenter, borgemestere oc raad, fogder oc alle andre, som denne jnstruction under etc., at de dend paa behørige steder etc. Givet etc. Hafniæ d. 5 septembris 1691.

Sæl. Reg. XXXVII. 145-60.

VII s.364

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 24 20:49:35 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top