eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.503

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 346-347
Nummer: 503


<-Forrige . Indhold . Næste->

503.

16 Maj 1691.

Om Konsumtionen.

Edvard Kruse.

C. 5. Vor naade tilforn. Eftersom vores om consumtionens oppebørsel af viin, salt oc tobak her udj vores etc. Kiøbenhafn oc Christianshafn allernaadigst udgangne forordning af dato dend 23 martij sidstforleden iblant andet melder, at du til vores intraders desto rigtigere indbringelse skal lade efftersee ald dend forraad af viin, som hos een hver grosserer, viinhandler, viintapper oc andre hersammesteds, som viin i forraad haver, kunde findes, oc consumtionen, af hvis som dend befindes ei at vere betalt af, lade oppebære, saavelsom oc at alle oc een hver, som med viin handler oc deraf forraad haver, skulle inden een vis tiid een hver under sin haand indgive til dig een rigtig specification paa ald dend forraad, de deraf haver, paa dend maade, som ovenskrefne vores forordning det videre forklarer, da er vores etc., at du viinhandlerne oc alle andre her udj Kiøbenhafn oc Christianshafn, som med viin handler eller deraf forraad haver, strax advarer oc tilsiger, at de effter ovenbemelte vores allernaadigst udgangne forordnings indhold med forderligste til dig indgiver een rigtig specification paa dend hos dennem i forraad befindende viin, at du siden dereffter kand inqvirere, om alting sig saaleedis, som angivet, rigtig befinder. Dog ville vi allernaadigst, at saadan inqvisition ej tiere end denne ene gang udj dend tid, du consumtionen af viin, salt oc tobak forpagtet haver, skal skee eller foretagis. Oc saa fremt det ved angivelsen imod forhaabning skulle befindes, at nogen icke rigtig hafde angiven ald dend viin, som hand i forraad kunde have, saa ville vi dog dend eller de, som dermed kunde antreffes, for dend straf oc confiscation, som de for deslige deris u-angivne vjne effter forordningen kunde vere undergifne, af sær kongel. naade denne gang allernaadigst have forskaanet. Hvilcket du de vedkommende til aller-

VII s.346

underdanigst effterretning strax haver at tilkiendegive. Dereffter etc. Friderichsborg d. 16 may 1691.

Sæl. Tegn. XLVIII. 161-63.

VII s.347

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 23 20:15:15 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top