eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.5

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 3-4
Nummer: 5


<-Forrige . Indhold . Næste->

5.

8 April 1682.

Om Indretning af bedre Færdsel i Gaderne.

H. Henrich Bielche med fleere.

C. 5. Wor synderlig gunst tilforn. Saasom det j forleeden aar begyndte verch med vandfaldet oc brolegningen udj Høybrostrædet oc Fergestrædet oc der fra videre paa de andre anbefalede steder, nemblig paa Amager torfve oc j Wimmelskafftet, Closterstrædet, Skindergaden, Klædeboderne, ofver Gammel torfve, igiennem Vester gade, til Vester port, saa oc fra Nørregade, igiennem Kiøbmager gade, Øster gade, ofver Kongens torfve, langs Holmens canal til Slotspladzen, at forandre oc jndrette, ej for vinterens schyld kunde forsettis, men hid indtil hafver maat beroe, oc os elschel. præsident, borgemestere oc raad tillige med os elskel. Oluf Rømer, voris mathematicus oc assessor j collegio consistorialj, efter voris allernaadigste befaling deris schriftlig betenchning til os allerunderdanigst hafver indgifvet, hvorledis bemelte torfve, gader oc stræder kand indrettis oc passagen saavelsom vandfaldet til byens nytte oc zirath befordres, saa er voris etc., at j lader eder samptlige forschrefne verch være angelegen oc det effter dend anleeding, de der til gifver, uden nogen ophold med flid befordrer oc betimelig til een virchelig oc fuldkommen ende bringer. Oc dersom nogen imod forhaabning maatte findis forsømmelig eller motvillig, udj sit fortoug, effter ordre oc fremviisning, at lade forandre oc indrette, hvorved det gemeene beste kunde

VII s.3

hindris, hafver j magistraten saadant at tilkjendegifve, som det strax oc uden nogen forhaling ved stadens kiemner paa de vedkommendis bekostning hafver at lade forrette, som det sig bør. Oc som vj allernaadigst fornemmer, at Wingaardstrædet oc andre smaa stræder omkring st. Nicolaj kirche ey schal være saa beqvemme, at mand tillige schal kunde fare med en sluffe frem oc tilbage, om nogen v-lychelig jldebrand schulle paakomme, langt mindre med nogen carosse, da hafver j alting saavel der som paa andre deslige steder her i staden, hvor saadanne besverligheder forefindes, saaledis at ordinere, at frj passager for vogne oc carosser, om mueligt er, kand hafvis, oc j det øfrige alting saaledis indrette, som j til det gemeene beste kand tienlig eragte. Dermed etc. Hafniæ d. 8 aprilis 1682.

Fortegnelse paa commissarierne, som fich forschrefne bref, nemblig h. Henrich Bielche, Albret Guldensparre, Peder Reesen, Rasmus Bartholin, Ole Rømer, Hans Stampe oc Søren Rasmusen Hiortzhøy, stadz kiemner.

Sæl. Tegn. XLIII. 348-49.

VII s.4

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 2 19:31:55 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top