eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.499

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 343-345
Nummer: 499


<-Forrige . Indhold . Næste->

499.

18 April 1691.

Udskrivelse af en Fortifikations skat.

Kiøbenhafns magistrat.

C. 5. Vor naade tilforn. Vide maa j, at saasom der til vore rigers oc landes defension oc sicherhed samt vores milities oc flodis conservation udj disse vanskelige oc viit udseende tider, saavelsom oc til een deel af vore festninger udj god oc tilbørlig stand at lade indrette oc vedligeholde langt større udgiffter end de, som allereede paabudne ere, u-omgiengelig behøves, saa have vi derudover højnødvendigen veret foraarsaget, een fortifications skat for deslige store omkostningers schyld at lade paabyde. Oc effter som vi vores kongl.

VII s.343

ministrer oc betiente saavelsom oc adskilige andre af vore kiere oc troe undersaatter udj vore riger oc lande ved sær af os her udj vores etc. Kiøbenhafn allernaadigst forordnede commissarier udj visse classer der til haver ladet taxere, da tilskiche vi eder herhos een rigtig specification paa de personer her udj staden, som af oven bemelte commissarier ere taxerede. Oc er vores etc., at j tillige med een af de kyndigste borgere udj et hvert qvarteer, som j haver til eder at tage, efter at de deris flid effter hosfølgende formular louligen for eder aflagt haver, samtlig borgerskabet her udj Kiøbenhafn oc Christianshafn, som icke udj ovenskrefne specification allereede findes at vere taxerede, ingen i nogen maade undtagen, i hvo det vere vil eller maa, een hver effter sin efne oc formue udj bemelte fortifications skat forsvarligen setter oc taxerer. Oc paa det alting dermed dis rigtigere kand tilgaa, saa tilsige vi eder herhos et vist qvantum, nemlig 30000 rdlr. (de forhen taxerede personer derudj u-beregnet), som vi allernaadigst ville, at borgerskabet her udj staden skal udbringe, hvilcket j effter proportion imellem een hver effter sin stand oc vilkor, middel oc formue, indkomst, næring, handel oc brug uden ald menneskelig passion saaleedis haver at ligne, som j udj eders samvittigheder formeener rettest at vere oc j for os agter at ansvare. Oc saasom vi allernaadigst ville, at meerbemelte fortifications skat til tvende terminer af de vedkommende erleggis oc betales skal, nemlig halfparten til nu førstkommende 11 iunij, een fierde deel til dend 11 septembris oc een fierde deel til d. 11 decembris nest effter, saa haver j tilbørlig mandtaller over de personer, som af eder taxeris, strax oc u-fortøvet at lade forfærdige oc til vores ober rentemester cammer raad os elskelig h. Peter Brandt til Pederstrup, ridder, som om oppebørselen fornøden anstalt haver at giøre, under samtlig eders hænder beskreven indsende. Herforuden haver j oc, alle vore kiere oc troe undersaatter af borgerskabet her udj staden oc Christianshafn paa vores vegne at tilkiende give, at vi dennem udj indeværende aar for kop- oc qvægskat allernaadigst ville have forskaanet, paa det de sig dis meere redebond skal lade finde til at erlegge fornefnte fortifications skat, som saaleedis til det algemeene beste oc alles frelse af os allernaadigst er anseet oc paabuden. Dermed etc. Hafniæ dend 18 aprilis anno 1691.

Formular til æeden.

Saasom ieg N. N. er antagen til at taxere mine med borgere i dend allernaadigst paabudne fortifications skat, saa lover ieg hermed, at ieg mig udj saadan forretning redeligen skal forholde oc een

VII s.344

hver effter sin stand oc vilkor, middel, formue, indkomst, næring oc brug, saaviit ieg med een god samvittighed kand dømme, hand j henseende til mig oc andre hans medborgere deraf kand taale at udgive, give, oprigteligen sette oc taxere oc ej derudj at ansee enten vild eller venskab, slegt eller fiendskab, gunst eller gave, had eller afvind, saa sandt hielpe mig Gud oc hans hellige ord.

Sæl Tegn. XLVIII. 144-46.

VII s.345

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 23 19:26:04 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top