eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.470

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 327-328
Nummer: 470


<-Forrige . Indhold . Næste->

470.

14 Okt. 1690.

Om Opmaaling af Grunde, der skulle sælges.

Kiøbenhafns magistrat.

C. 5. Vor naade tilforn. Viide maa j, at vij til at forekomme og afskaffe dend store urigtighed, som ved grundenis og ejendommenis forhandling her udj staden begaaes, en deel dermed, at gandske u-rigtig maal udj skiøderne indføris, og en deel med det, at de, som stykker af deris grunder bortselger, foreener sig med dend kiøbende om en vis deel af grund taxten, hvilcket stor confusion j dend ny grund taxt kand foraarsage, allernaadigst haver for got befundet at beskikke Elow Jonsen Manger til at være stads conducteur her j staden, saa at naar endten heele pladtzer eller en deel deraf til nogen bortselgis, skal de vedkommende være tilforbundne at lade deris pladtzer af hannem maale og, om behøvis, dend bortsoldte deel jmod det heele proportionaliter taxere. Hvilchen maaling, deeling og taxering hand under sin haand fra sig skal give til at jndføris udj skiøderne. Hvorfore intet skiøde paa nogen grund og eyendom her til tinge maa passere, hvor udj hans rigtig maal og udregning ej

VII s.327

findes indført. Og skal hand over saadanne forretninger holde en rigtig protocol, hvor udj en hver pladtzis maal og deeling ved dag og datum skal jndføres, hvilchen protocol hand self skal bekoste, af eder lade jgiennem drage og med stadens seigl forseigle og aarligen paa raadstuen til forvaring jndlevere, de vedkommende j sin tiid til effterretning. For hvilcken hans tieniste vj allernaadigst haver bevilget, at hand maa nyde af hver pladtz, hand maaler, een rixdlr. pro cento af grundtaxtens priis indtil 1000 rdlr. og for hvis, som samme taxt overgaar, 10 rixdlr. og ey meere, j hvor høy dend og er. Men for de pladtzers maaling, fra hvilche et stykke bliver afhandlet, og for grundtaxtens udregning maa hand nyde halfanden procento af dend heele platzis taxt jndtil 1000 rdlr., som før er meldt. Hvis ellers noget j andre tilfelde her udj staden forrefalder, som med qvadrat eller cubic maal skal maalis, dertil ville vij og allernaadigst, at hand skal brugis og for hans umage effter billighed betalis, ligesom hand med en hver derom kand foreenis. Der effter j eder, saaviit det eder kand vedkomme, etc. Befalendis etc. Hafniæ d. 14 octobris 1690.

Lignende Brev til Byfogden af samme Dag.

Sæl. Tegn. XLVII. 457-59.

VII s.328

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 21 18:21:55 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top