eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.465

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 324-325
Nummer: 465


<-Forrige . Indhold . Næste->

465.

6 Okt. 1690.

Bestalling for en Stadskonduktør.

Elov Jonssen Manger.

C. 5. giøre alle vitterligt, at vi allernaadigst haver beskikket og forordnet, saa og etc. Elov Jonsson Manger til at vere voris stads conducteur her j voris etc. Kiøbenhafn saavelsom Christianshafn. Thi skal hand vere os etc. Udi særdelished skal hand i samme tieneste med største flid og vindskibelighed lade finde oc til at forekomme oc afskaffe dend store urigtighed, som ved grundenes oc eyendommenis forhandling her udi staden begaaes, en deel dermed at ganske urigtig maal udi skiøderne indføris, en deel med det at de, som stykker af deris grunde bortselger, foreener sig med den kiøbende om en vis deel af grundtaxten, hvorover stoer confusion i dend ny grundtaxt kand foraarsagis, skal de vedkommende, hvor enten hele pladtzer eller en deel deraf til nogen bortselgis, vere tilforbundne at lade deris pladtzer af hannem maale oc, om behøves, den bortsolte deel imod det heele proportionaliter taxere. Hvilken maaling, deeling oc taxering hand under sin haand fra sig skal give til at indføris udi skiøderne, oc maa intet skiøde paa nogen grund oc eyendom til tinge passere, hvor udi samme stads conducteurs rigtig maal oc udregning ey findes indført. Oc skal hand over saadanne forretninger holde en rigtig protocol, hvor udi en hver pladtzis maal og deeling ved dag oc datum skal indføres, hvilken protocol hand self skal bekoste, af magistraten lade igiennemdrage oc med stadens seigl forseigle oc aarligen paa raadstuen til forvaring indlevere, de vedkommende i sin tid til fornøden efterretning. For hvilken hans tieniste vj allernaadigst haver bevilget, at hand maa nyde af hver pladtz, hand maaler, en rixdlr. pro centum af grundtaxtens priis indtil 1000 rdl., oc for hvis, som samme taxt overgaar, 10 rdlr. oc ey meere, i hvor høy dend oc er. Men for de pladtzers maaling, fra hvilke et stykke bliver afhandlet, oc for grundtaxtens udregning maa hand nyde 1 1/2 pro cento af den heele pladtzes taxt indtil 1000 rdlr., som før er meldt. Hvis ellers noget j andre tilfælde her udi staden forefalder, som med qvadrat- eller cubik-maal skal maalis, der til ville vi oc allernaadigst, at hand som vores bestalter stads conducteur skal bruges oc for hans umage

VII s.324

efter billighed, som hand med een hver kand foreenis om, betales. Derforuden skal oc samme voris stads conducteur baade ved indqvarteringens, saa oc ved grundtaxtens commission, saa tit commissarierne forsamlis, were tilstede og dennem med udregninger, mandtallers forfatning oc andet, som commissionerne vedkommer, til haande gaa, hvor fore hand aarligen maa nyde fem portioners indqvartering, som hannem rigtigen skal betales oc begynde fra dette brefs dato oc saaledis continuere, indtil vj anderledis derom tilsigendis vorder. Hvor efter de vedkommende sig etc. Givet etc. Hafniæ d. 6 octobris 1690.

Sæl. Reg. XXXVI. 466-68.

VII s.325

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 21 17:57:20 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top