eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.460

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 314-315
Nummer: 460


<-Forrige . Indhold . Næste->

460.

16 Avg. 1690.

Om Privilegier for Silke- og Fløjelsvævere.

Kiøbenhavns magistrat.

C. 5. Vor naade tilforn. Efftersom vj af en voris cancellj raad og politie mester os elskelige Clavs Rask til Raskenberg hans til os allerunderdanigst udgivne memorial allernaadigst fornemme, at af de her j staden værende silke og samet vævere, som self arbeidet

VII s.314

ved lige holder, siden at silke manufactur compagniet ej meere hos dennem lader arbeide, skal en deel af dennem være bleven hid indforskreven, da silke manufacturet først her sammestedtz blef oprettet, og ere jndkomne, førend privilegierne for de fremmede evangeliske og reformerede allernaadigst bleve vdgivne, hvorfor bemelte voris politiemester sig allerunderdanigst forespørger, hvad frjheder vj dennem allernaadigst ville forunde, da om endskiøndt een deel af bemelte silke- og samet-vævere kand være jndkomne, førend bemelte privilegier blef udsted, have vj dog, effterdj at de ere hid forskrevne, og særdelis udj allernaadigste henseende til, at det vel begyndte silcke manufactur kunde her fremdelis konserveris og underholdis, allernaadigste bevilget, at forskrevne silke- og samet-vævere, saa mange som her j staden nu ere, eller de her effter fra fremmede stæder hidkommendis og boesiddendis vorder, maa nyde de privilegier og frjheder, som vj alle fremmede af evangeliske og reformerede religioner, der sig j vore riger og lande ville indbegive, boesette og ernære, ved voris udgangne forordning af 11 aprilis anno 1685 allernaadigst haver forundt. Dog at de der jmod j alle maader retter sig effter, hvis derudj om troskabs eed for øfrigheden at aflegge og j andre maader anbefales at effterkomme og j agt tage. Og saasom iblant bemelte silke og samet vævere befindes en mester ved navn Claudj Bruno af dend romerske religion, som skal være en af de beste samet og silke vævere, der her virkelig er boesiddendis og samme sin profession bruger, saa have vj af sær kongl. mildhed og naade allernaadigst tilladt, at hand maa være deelagtig j bemelte privilegier og for alle slags paaleg og skatter effter forordningens indhold være frj og forskaanet, hvor for hand og iligemaade skal være tilforbunden at præstere, hvis samme forordning hannem der jmod tilholder. Der effter j eder etc. Befalendis etc. Skrevit etc. Hafniæ d. 16 augustj 1690.

Sæl. Tegn. XLVII. 517-18.

VII s.315

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 21 15:48:58 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top