eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.451

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 305-307
Nummer: 451


<-Forrige . Indhold . Næste->

451.

24 Juni 1690.

Skøde paa Grunde ved Kalthuset i Ny Hollænderby.

Peter Klovman.

C. 5. etc. confirmation paa effterskrefne kiøbe contract oc skiøde etc.

Vj efterskrefne Diderich Claus Raiger schultus i dend Ny Hollender bye oc Diderich Cornelisen skriver samt Johan Claus Thiis, Sibrandt Clausen, Peter Petersen, Cornelius Jansen Brakker, unge Jan Jansen og Diderich Cornelisen schepens sammesteds, kiendes oc gjør vitterligt, at vi paa voris egne oc meenige byemænds vegne med voris oc deris samt voris hustruers frie villie, fuldebyrd oc samtykke udi den hellig trefoldigheds nafn haver solt oc afhændt oc hermed selger oc aldelis afhænder fra os oc voris arvinger til erlig oc velforstandig mand Anders Nielsen, underskriver paa Kiøbenhafns slot, hans hustru, børn og arvinger trende smaa jorder, liggendis omkring oc ved Kalthuus paa voris mark, som hand en tid lang haver haft oc endnu udi brug haver, som er:

1. Svine haven kaldet, som er indgrøftet, liggende vesten op til fornefnte Kalthuuses bygning med ald samme huses grund oc pladtz.

2. Det liden stykke jordsmon østen oc synden nest op til bemelte Kalthuus oc ud med Præste engen, paa dend nordre side til grøften oc lidet udi øster og paa dend syndre side langs ud med voris brede enge med den tilhørige kiile jorde, som er den tyvende part deraf, liggende vesten oc uden for grøften ud med den syndre side imellem Svinehavens grøft oc samme brede enge.

3. De smaa engstykker østen for forskrefne Kalthuus oc demningen imellem Kongens vey oc aaen oc udi øster, oc saaviit samme lod skifter sig strekker, oc som vi hannem det nu afgaaet oc afpælet haver, oc hand at maa indgrøfte lade. Oc er udi hver part af samme jorder tyve smaa lod skifter.

Hvilke forskrefne jorder, agger oc eng, jordfrj, tiende oc landgilde frj grund oc eyendom udi lengde oc brede, som de nu indgrøftet oc afpælet forefindes, undertagendis doct. Casparus Bartholini parter,

VII s.305

en tyvende deel af alle tre jorder, som oc afpælet oc afmaalt er, hand sig self forbeholder at bruge, naar de hos bemelte Anders Nielsen ere udstaaet, for hvis hand dennem for leye haver betalt, forskrefne Anders Nielsen, hans hustru, børn oc begge deris arvinger oc efterkommere skulle have, nyde, bruge oc beholde til evindelig fri eyendom, oc vi self at svare oc clarere for dend landgilde, som deraf kand gives. Oc kiendes vi os paa egne oc meenige byemændenis oc arvingers vegne, ingen ydermeere lod, deel, ret eller rettighed at have udi eller til forskrefne trende jorder efter denne dag, de omrørte lodder undtagen, fordi vi derfor haver annammet oc oppebaaret fyldest oc fuld værd af fornefnte Anders Nielsen efter voris egen nøye, takkendis hannem for redelig oc god betaling j alle maader. Thi bepligte vi os paa egne oc meenige byemændenes oc arvingers vegne, saaviit som før er meldt, en for alle oc alle for en, at fri, hiemle oc fuldkommelig tilstaa forskrefne Anders Nielsen, hans hustru, børn oc etc. fornefnte trende jorder, agger oc eng, jordfrj, tiende frj oc landgielde frj grund oc eyendom for hver mands tiltale, som derpaa kunde tale med rette i nogen maade. Hvor paa vi hannem oc rigtig skiøde her af voris byeting skal forskaffe, som det sig bør. Oc dersom noget af samme forskrefne jorder blef oftbemelte Anders Nielsen eller hans arvinger udi nogen dom eller rettergang for voris vanhiemmels brøst etc. Oc skal oc maa meerbemelte Anders Nielsen oc hans arvinger have oc nyde frj græsning paa voris mark hos voris eget qveg til otte fæe høvder, heste, hopper, kiør oc andet ungt qveg. Dets til bekræftelse haver vi voris signeter her neden fore trøcht oc med egne hænder voris nafne underskrevet. Actum den Ny Hollender bye dend 7 iunii 1662. Diderich (l. s.) Claus Raj egenhandt. Diderich (l. s.) Corneliss. Jan (l. s.) Jansen egenhaand. Sibrant (l. s.) Clausen egenhaand. Peter Petersen (l. s.) egen haand. Cornelius Jansen (l. s.) egen haand. Jan (l. s.) Jansen egen haand. Diderich (l. s.) Cornelisen egen haand.

Vj Casparus Bartholinus i. u. doctor oc Thomas Finche, begge residerende udi den kongelig rigs stad Kiøbenhafn, kiendes oc giør vitterligt: Eftersom samtlige byemændene udi den Ny Hollender bye her ved Kiøbenhafn haver solt oc afhændt til erlig oc fornumstig mand Anders Nielsen, underskriver her paa Kiøbenhafns slot, trende smaa stykker jorder, liggendis omkring oc ved Kaldthuset der paa marken, undtagen den tyvende part der af udi alle tre jorder, som os til voris gaarder der sammesteds tilkommer oc de udi deris hannem gifne kiøbebref oc skiøde dennem forbeholdet haver, da have

VII s.306

vj nu iligemaade samme tyvende parter udi alle fornefnte tre jorder til bemelte Anders Nielsen efter hans venlig begiering afstaaet, solt oc afhændt, at hand skal oc maa nyde for sig oc sine arvinger, ligerviis som de hannem deris parter tiende oc landgilde frj solt, afhændt oc bebrevet haver, intet deraf undertagen i nogen maade, hvorfore hand os nøyagtigen contenteret oc betalt haver, lover derfore for os oc voris arvinger for bemelte tyvende parter, saaviit det os efter Hans Kongl. Majts. privilegier forundt er, i alle maader skadesløs at holde. Dets til bekræftelse etc. Actum Kiøbenhafn dend 2 aprilis anno 1663. Casparus Bartholini (l. s.). Th. Finche (l. s.).

Da ville vj forskrefne kiøbe contract etc. have confirmeret etc. Dog saasom forberørte Kalthuus oc jorder ere forundte forbemelte Peder Klovman frj foruden ald afgift, oc indbyggerne i den Ny Hollender bye alligevel maa svare saavel af bemelte trende jorder som af de jorder, de selff j brug haver, skal hand oc hans arvinger samt hans efterkommende eyermænd til samme Kalthuus oc trende jorder were tilholden derimod at betale udj voris ambtstue aarlig sex rixdlr., at regne fra dend 1 maji sidst forleden, som bønderne i den Ny Hollender bye til lettelse oc afkortning i deris aarlig afgift skal komme. Forbydendis etc. Hafniæ d. 24 iunii 1690.

Sæl. Reg. XXXVI. 387-91.

VII s.307

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 21 08:46:40 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top