eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.44

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 42-43
Nummer: 44


<-Forrige . Indhold . Næste->

44.

3 Marts 1683.

Oprettelse af Kjøbenhavns Birk.

Kongl. Majts. bref.

C. 5. giøre alle witterligt, at efftersom vj allernaadigst kommer j erfaring, at de trende herreder, nemlig Sochelunds, Smørum oc Ølstøche herreder her udj Kiøbenhafns ampt, til voris tienistis dis bedre befordring mageligen af een tingfoget oc een tingschrifver schal kunde betienis, da hafve vj allernaadigst for got befunden, saadan anordning derom at giøre, saasom vj oc hermed allernaadigst vil hafve beschichet oc anordnet, at forschrefne trende herreder schal tilsammen hereffter være it fuldkommen birch oc kaldis Kiøbenhafns birch. Hvilchet bircheting schal betienis af een birchefoget oc een bircheschrifver oc indrettis oc holdis paa it sted ved Ballerup bye, hvor voris amptmand herofver amptet eragter, at det best oc beqvemmeligst kand schee. Oc ville vj allernaadigst, at retten der til tinget schal administreris hver mandag om ugen, med mindre helligt indfalder, at da dend neste søgnedag dertil brugis. Hvorfore meenige bønder oc almue, som der j birchit ere eller hereffter vorder boendis, hermed anbefalis, bemelte Kiøbenhafns bircheting hereffter at søge oc for deris rette verneting at holde, saa oc der svare alle oc een hver, som dennem ved retten for noget kunde hafve at tiltale. Oc paa det gaardmændene ey som hidindtil ved tingfærd fra deris arbeid schulle hindris oc besvergis, saa hafver bemelte voris amptmand den anstalt at giøre, at een huusmand af hvert sogn j deris sted altjd hereffter ved tinget, naar det holdis, opvarter, oc at hvem, som først til tinget fremkommer, vorder til tingmænd antegnede. Hvilche huusmænd schal være tilforpligtede, uden nogen forsømmelse at giøre sognefogderne underretning om alt hvis, som paa tinget blifver forkyndet oc ellers j andre maader kand

VII s.42

forefalde. For hvilchen deris v-mage oc tieniste vj allernaadigst hafver bevilget dennem at maa for hofning oc schat være frj oc forschaanede. Hvoreffter alle etc. Ladendis det jngenlunde. Gifvet etc. Hafniæ d. 3 martij 1683.

Herom et Brev til Amtmanden Adam Levin von Knuth.

Sæl. Reg. XXXIII. 66-67.

VII s.43

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre sep 5 19:16:28 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top