eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.438

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 296-298
Nummer: 438


<-Forrige . Indhold . Næste->

438.

11 Marts 1690.

Privilegium paa 6 Hestemøller.

Cammer raad Edvart Kruse.

C. 5. giøre alle vitterligt, at eftersom os elskelige Edvart Kruse, voris cammer raad, sig allerunderdanigst haver paataget paa egen bekostning til voris tieneste at lade opbygge oc indrette sex publiqve heste møller her udi voris kongel. residentz-stad Kiøbenhafn, da have vi efter hans herom allerunderdanigste giorde ansøgning oc begiering allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc hermed bevilger oc tillader, at hand samme heste møller oc vaaninger samt den pladz, de skal byggis paa, hvilken hand self haver kiøbt med dens tilhørende ud oc indkiørsel, maa nyde oc i possession beholde udi nest efterfølgende sexten aar, fra dette vort brefs dato at regne. Jmidlertid nyder hand alle maalerpengene, som hand ved sine egne betienter maa lade oppebære oc giøre sig saa nyttig, som hand best veed oc kand. Oc have vi allernaadigst tilladt, at hand i fornefnte 16 aar maa

VII s.296

forsikkre sine med interessenter, som hannem penge til fornefnte heste møllers forfærdigelse forskyder, for deris forskud udi samme møller, vaaninger oc pladz, oc hvis obligationer oc pante forsikringer, hand der paa udgiver, skal i alle maader oc paa alle steder saa gyldige eragtes, som de i rette tid enten for tinget kunde være læst eller udi pantebogen indført. Desligeste maa hand oc nyde oc have frj disposition, ligesom hannem self got siunis, over alle hans midler oc formue, hvor under forskrefne møllers bygninger, pladz oc materialier, saalænge hand dennem, som før er meldt, beholder, skal forstaais, saa at hvis hand saaledis i levende live enten ved testament eller anden forskrivelses maade anordner, skal efter hans død saa gyldig oc kraftig vere, som det her ord fra ord var indført oc af os j alle des puncter oc clausuler allernaadigst confirmeret oc stadfæst, hvor udinden vi hannem fra loven allernaadigst ville have dispenseret, dog siette oc tiende penge oc ald anden os tilkommende arvefalds rettighed i alle maader uforkrænket. Oc skal de vedkommende, enten det bliver hans rette lifs arvinger eller andre, som hand forberørte møller, vaaninger oc pladz overdrager oc testamenterer, pligtige være at svare oc betale dennem, som penge til dette mølle verks opbyggelse oc fortsettelse kunde have forskudt, deris capitaler oc renter skadesløs oc imidlertid, indtil dend sidste skilling med den første vorder dennem betalt, deris pant oc forsikring i fornefnte sexten aar i alle maader ved magt blive. Men naar fornefnte 16 aar ere exspirerede, skal bemelte møller huuse, vaaninger oc pladz os uden videre vederlag være hiemfalden oc ingen pante rettighed der udi meere gielde. Oc som til samme møllers drift oc opagt behøvis 35 personer oc 60 heste, saa have vi af sær kongelig naade allernaadigst bevilget, at samme 35 personer for ald personel skatter samt anden tynge oc paaleg, i hvad nafn de nu haver eller her efter næfnis oc paabydes kunde, udi fornefnte 16 aar vere frj oc forskaanet, hvor under told, accise oc consumption dog ey skal beregnis, oc at af bemelte 60 heste saavelsom oc af 6 kiør, som til folkenis underholding erfordris, ingen qveg skat imidlertid skal betalis. Saa maa oc bemelte pladz tillige med møllerne oc de der til hørende huse oc vaaninger i forskrefne 16 aar for grundskat, jndqvartering oc ald anden paaleg vere befriet. Endelig skal det, imidlertid bemelte voris cammer raad, hans med interessenter oc arvinger forbemelte heste møller i brug haver, vere alle andre formeent, nogen heste eller vand mølle paa nogen sted eller strøm her j Kiøbenhafn oc Christianshafn at lade indrette, bygge eller opsette. Saa skal det oc, naar forbe-

VII s.297

melte sex publiqve heste møller vorder opbygt oc bragt i stand, alvorligen were samtlige jndbyggerne her udi Kiøbenhafn oc Christianshafn forbudet at bruge oc lade maale deris malt saa oc rug til skraa, naar møllerne dertil ere bleven indrettede, andensteds eller paa andre møller eller haandqværne end paa bemelte 6 møller, under 100 rdlr. straf. Til hvilken ende alle andre heste møller her sammesteds, i hvor de findes, skal nedbrydes oc gandske afskaffis, uudtagen voris egen heste mølle paa voris Bryggerhuus, hvor paa dog intet uden bemelte voris cammer raads videnskab oc tilladelse maa maalis, saavelsom oc de trende andre nu værende publiqve heste møller her i staden, hvilke alleene under forbemelte voris cammer raads laas oc lukelse maa blive staaende oc af bemelte voris cammer raad i fornøden tilfælde til maaling bruges, hvorom hand med samme trende møllers eyermænd eller med andre, om de ikke ville, self accorderer. Hvor efter alle oc en hver vedkommende sig allerunderdanigst haver at rette, ey giørendis fornefnte voris cammer raad, hans med interessenter oc arvinger herimod, eftersom forskrevet staar, hinder eller forfang i nogen maade, under vor hyldest oc naade. Givet etc. Hafniæ den 11 martii 1690.

Sæl. Reg. XXXVI. 305-08.

VII s.298

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør sep 20 19:53:31 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top