eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.43

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 36-42
Nummer: 43


<-Forrige . Indhold . Næste->

43.

1 Marts 1683.

Stadfæstelse for et Brandforsikringsselskab. Jfr. III. Nr. 1053.

C. 5. Kgl. confirmation paa effterschrefne contract oc foreening etc.:

Wij vnderschrefne giøre vitterligt for alle oc een hver vedkommende, at efftersom udj denne kongelig residence- oc stabbelstad

VII s.36

Kiøbenhafn een tjd lang mange huuse des verre ved v-lychelig jldebrand ere lagde udj asche, hvorved eendeel, som saadan stor schade hafver treffet, er geraaden udj ruin, da som deslige tilfelde enten af egen, tiuendes eller naboernis schødesløshed eller oc af u-dedische mennischer fremdeelis kunde befrychtis, foruden andre u-afvendelige hændelser, oc imidlertjd betimelig omsorg behøfvis, hvorledis saadan v-lychelig jldebrand baade kand forsiunligen dempis, oc de, som dend hereffter ofverkommer, des bedre igien kunde hielpis, hafver vj underskrefne oprettet denne contract udj effterfølgende artichler, fast oc v-brødelig at holde.

1. Dersom enten een eller fleere af voris gaarde med deris alle eller fleeste oc beste huuse, som de hafver udj deris begreb, formedelst jldebrand, det Gud naadeligen forbyde, j grund blefve ruinerede eller til andre huusis frelse nedbrudte, da schal een hver af os vndertegnede, som saadan v-lyche paa samme tjd ey ere undergifven, inden otte dage dereffter til een hver af de schadeljdende forpligtet være at erlegge imod qvitering halftredsindztiufve rixdaler udi reede penge, uden nogen vndschylding eller ophold, schadesløs j alle maader. Hvilche penge ey til anden brug end til pladzens saa ziirlig opbiuggelse, at det kand svare imod den forige biugning, maa anvendes.

2. Schulle det oc hende sig, at dens eller deris huuse, som paa ofvenbemelte maade komme til schade, effter Guds forsiun blefve ichun half, een tredie eller fierde part eller oc mindre ruineret eller nedbrudt oc saa med it mindre qvantum end een gandsche ruineret gaard kunde blifve igien opbygt eller forbedret, da schal dend eller de effter saadan beschaffenhed nyde enten half, een tredie eller fierde parten eller mindre af det udlofvede qvantum, hvilchet een hver j dette societet benefnte, som jldsvaade ej treffer, strax effter foregaaende taxering, som først forrettis af fjre mænd, oc, om dend schadelidende paa deris grandschning ancher, da af otte handverchsmænd, som af byens magistrat opkrefvis oc deris siun oc taxering ved eed afhiemle schal, schulle til den schadeljdende erlegge. Men hvis schaden ey til dend fierde deel kunde estimeris eller taxeris, da hafver dend schadeljdende saadan schade self at udstaae oc derfor ej noget af de andre j dette societet at oppeberge.

3. Dersom oc nogen af os sig med den tilregnede summa at erlegge schulle findis v-villig eller fortrædelig, da schal af hans boe saa meget udj reediste oc beste midler oc goeds ved byefogden uden nogen foregaaende dom udtagis, som effter holden auction det qvantum, som hand tilkommer at betale, med ald paagaaende omkostning sig

VII s.37

kand bedrage. Eller om hand ey self beboer dend sin herudj indførte gaard, da schal dend, som gaarden j leye hafver, saa meget af leyen udlegge, saa det udlofvede qvantum uden nogen indvending blifver dend schadeljdende tilstillet, oc dend schadeljdendis qvitantz at være gaardens eyermand nøyagtig betaling, saavit dend tilstrecher. Jmidlertjd schal ingen af os eller voris arfvinger self oc de v-myndiges formyndere magt hafve, sin huus oc gaard at selge, afhænde eller bortschiøde, førend dend eller de med da værende directeur oc tvendis hænder af societetet bevjser, j alting at hafve fyllestgiort denne contract. Hvilchen vj som een pur obligation oc panteforschrifning samptligen bevilger til tinge at maa læsis oc indføres ligesom andre pantebrefve, som paa huuse oc eyendom udgifvis.

4. Oc som een hver ved saadan jldebrand oc u-lyche er schyldig at hielpe sin næste, der er udj nød, paa beste maader, hand kand, saa vil een hver af os udj saadan tilfælde med voris tryggeste folch være, det snariste mueligt er, ved haanden at hafve opsiun med dend schadeljdendis goedz, at det effter muelighed maa blifve bierget oc forvaret.

5. Wij ville oc een hver for sig paa ald nødfald forschaffe os udj voris huus sex lær spande, jt kar, een haandspøyte, een sterch stiige saa høy, som een hver dend j sit huus kand berge, oc een baadzhage, altsammen brendt eller tegnet med voris merche, under fiire rixdalers straf, som til directeuren schal lefveris til dend brug, som følgende artichel ommelder. Hvormed dend eene dend anden, naar fornøden giøris, schal assistere oc ellers med heste oc vogn, om mand dend hafver, til at paaagte oc j forvaring bortføre, hvad som af dend schadeljdendis goedz kand biergis, oc viidere, om vandet med sluffene kunde fattis, sig med wandføren flittig tee, indtil jlden vorder dempet oc faren er for(!) ofver.

6. Oc som udj saadan v-lychelig tilfelde de dertil af byens magistrat forordnede brandtmestere oc brandtsvenne ere forpligtede at giøre deris yderste beste oc fljd at afverge schade, det meeste mueligt være kand, oc tjt derofver geraader j stor v-lyche, da hafver vj hermed samtygt oc udlofvet, aarligen at udgifve een rixdaler af hver gaard, som aarligen til hver Johannes af os, saa lenge vj udj dette societet forblifver, til da værende directeur schal lefveris oc maa som een vitterlig gield ved panten kræfves, paa det de flittigste brandtmestere oc svenne, oc som sig meest hazarderer til voris frelse, deraf noget vist kand nyde, om ey altsammen. Oc beholdningen at lefveres til følgende directeur, som nefnis hver Johannes oc tillige

VII s.38

med to af societetet, effterat regenschabet er igiennemseet, qviterer for hvis, som findis udj cassa.

7. Dersom nogen af de personer, hvis nafne oc gaarder herudj dette compagnie findis indtegnede, ved døden schulle afgaae eller udj lefvende lifve bemelte sin gaard til nogen anden selge eller j andre maader afstaae, da schal dend, som gaarden effter hannem eyende vorder, sig inden sex vger derefter hos compagniet angifve oc sit nafn for gaarden indtegne lade, ellers hvis hand ey det inden bemelte tjd effterkommer, da dereffter j paakommende jldsvaade ingen vederlag for udstandne schade af societetet at prætendere eller formode.

8. Dend, som tilkiøber sig nogen af disse herindschrefne gaarde, agtis lige ved dend, som derfor er indskrefven, baade til hvis, som gifvis oc tagis, dog med dend forschiel, at dend, som sig nu hafver indskrefven oc maa blifve sindet at qvitere societetet, schal forpligt være, dend anden ianuarij om aaret schriftligen at advare directeuren, som da lader sammenkalde de andre udj dette societet, paa det de een anden udj hans sted kunde indtage. Hvoreffter hand ved samme aars udgang gandsche schal være entlediget fra alle de oneribus, som hand formedelst denne contract kand være vndergifven. Oc om hannem nogen v-lyche med jldebrand udj samme aar maatte tilkomme, da ingen hielp at nyde af societetet. Derimod dend, som hereffter kiøber nogen af de her indschrefne gaarde, at frasige sig societetet inden første aars udgang, saa fremt hand ligesaavel vil niude hielp som være frj for schade ved compagniet for samme værende aar. J det øfrige udkrefver voris pligt oc schyldighed, alt hvis, denne stadz brand-forordninger nu eller hereffter indeholder oc tilsiger, best mueligt at effterkomme oc os derudj tillige med de øfrige byens jndbiuggere det gemeene beste oc velfærd tilbørligen at lade være angelegen, saa tjt nøden, det Gud naadeligen afvende, det kunde tilsige, effterdj denne vedtegt alleene er oprettet, at dend schadeljdende kand niude nogen erstatning oc de andre af societetet kand forundes dend algemeene hielp, bevjse deris udj sær formedelst deris egen interesse, som ved deris med-lems af societetet hans gaardz befrielse fordres.

Til vitterlighed oc bedre stadfestelse hafver vj dette med egne hænder oc zigneter vnderschrefven oc bekrefftiget med hosføyet fortegnelse af voris gaarde, hvor de ere beliggende, oc j hvilche huuse bestaaende, allerunderdanigst ombedende, Eders Kongl. Majt. voris allernaadigste arfve konge oc herre, denne voris vel intentionerede

VII s.39

contract oc vedtegt allernaadigst vil confirmere oc stadfeste. Actum Kiøbenhafn d. 1 october anno 1682.

For min gaard, liggendis tvert imod Gethuuset, Henrich Bielche (L. S.). For min gaard ved Boldhuuset J. Ch. von Kørbitz mppria (L. S.). For begge mine gaarde, liggende paa Kongens torf, Niels Juel (L. S.). For min gaard paa Kongens torf O. Scheel Christenssen (L. S.). For min gaard oc tilhørende waaninger paa Østergade C. B. von Ehrenschild (L. S.). For salige h. gehejme raad von Støchens gaard paa Amager torf, saa oc for min gaard paa Østergade Peter Brandt (L. S.). For min gaard paa Kiøbmagergade Otto Krabbe. For min gaard ved dend store Kongetorf med tilliggende vaaninger Friderich Giisse. For min gaard paa Østergade Henrich Müller (L. S.). For min gaard udj Silchegade sal. Thomas Finches enche Drude Müller (L. S.). For min gaard udj Klædeboderne med sine huusse inden udj gaarden oc vaaningerne til Canichestrede N. Bentzon. For min gaard oc vaaninger j Strandstrædet Jens Rodsteen. For min gaard paa hiørnet af Naboløs, som strecher sig ud til hiørnet af Lærstredet I. Elers. For min gaard oc vaaninger j Strandstredet sal. h. Marqvor Rodstens Birgethe Retz. Egen haand. For min gaard udj Høybrostrædet, som strecher sig ud til Færgestrædet Fr. Mechlenburgh (L. S.). For min gaard paa Østergade Paul von Klingenberg. Paa det østindische compagnies weigne oc effter deris resolution indtegnis udj denne brand-ordning velbemelte compagniens huus eller sucher rafinaderij med des tilliggende, bag Børsen beliggende, Ditmer Buhrmester. For min gaard udj Pjlestrædet med des hosliggende vaaninger, som alt regnis for een, Magdalena sal. Albret Heins. For min gaard, beliggende paa Slotzholmen, M. Moth. For min gaard oc ejendom, som ieg nu self beboer, liggende paa hiørnet af Høybro ved Stranden, er ieg j Gudz nafn tilfredz, at dend udj dend gode anordning med indkommer. Den almegtige, gode Gud bevare een hvers huus for ald fare oc u-lyche, Bartholomeus Jensen. For min gaard udj Compagniestrædet oc tilhørige jndbygte waaninger ud til Badstuestrædet B. Sechman. For min gaard udj Pusterviig ved hiørnet af st. Giertruds stræde med mine 5 brandmuur waaninger oc hvis, som viidere dertil anleggis oc bebygges, Johan Sechman mppria. For min gaard paa Slotzholmen, som er grundmuuret, oc det nye huus derhos sampt de indbiugninger j gaarden A. L. Knudt. For min gaard, liggende paa dend gamle Boldhuuspladz oc ud til Admiralgaden, som ieg self beboer, E. Kruse. For min gaard paa Slotzholmen Lauridtz Eschildssen. For min gaard paa Kiøbmagergade

VII s.40

oc hosbygte baggaard oc brøggers, er altsammen grundmuuret, ieg bevaaner, Claus Sohn. For min gaard udj Snaregaden med begge derhos liggende vaaninger P. Klouman mp. Vor mein haus am Strande, alwor ich selbst einwohnen, und sich streche in die lengde bis nach Lederstras, wormit das achter mit ein begrieffen, Claus Reimer mppria. For min gaard udj Store Kongens gade, som ieg self iboer, N. Simonsen. For min gaard, som ligger paa Nørregade, som ieg self beboer, Henning Hiort. For min gaard paa Nørregade med des indbiugning (nest Gud) beboer undertegner ieg A. Michelsen Edeberg. For min gaard, som ieg self beboer, paa jørnet udj dend Nye Børs C. Busing. For min gaard, ieg beboer, liggende paa Nye torf, P. Duhman. For min gaard udj Schouboederne Anders Jacobsen. For min gaard, som ligger paa Christianshafn, som strecher sig ud til Kongens gade, P. Weinberg. For min gaard paa Nørre gade underskrifver ieg Samuel Christensen. Jligemaade er ieg tilfredz for min gaard, ieg nu udj boer, ved Holmens Canal med des tilhørende oc indbiuggede vaaninger, saasom det nu forefindes oc med tjden forbedris kand med meere biugning, Hafniæ d. 11 iulij 1682 Bendix Messe mppria. Für mein haus in der Rathhuus strasen, so ich ietzo bewohnen, unterskreibe und verflichte ich mit zu dienen allen d. 22 sept. 1682 Emanuel Junge. Für mein haus am Slotzplatz mit desen eingebau, welches sig erstrecht von der Hochbrügge phorte bis an des herren obercammerjunchere von Knuten pladz, Herman Weiberg. For min gaard med dens indbiugning, liggende paa hiørnet af Hydskenstræde, vnderskrifver ieg Friderich Eysenberg. For min huus j den Høybrostred imellem Lyder Ortman oc Magnus Prangers enche, strecher sig ud til Store Færgestred, saavelsom mit nye huus paa Friderichsholm ved den Nye Canal med de, som hereffter blifver biugget, ligger imellem sal. Frantz Ribolt oc den nye Wandstræde, tegner med udj denne brandordning som toe huuser Wigant Mechebecher. For min gaard, liggende paa Friderichsholm paa hiørnet af Nye Westergade vd til canalen, vnderschrifver jeg Johan Jeger. For min waaning imod Stranden eller canalen R. Rasmussen. For min gaard, ieg iboer, med hosliggende leye huusse, beliggende imellem gros cancellers pladz oc feltherindens gaard, Sophia Amalia gr. til Samsøe (L. S.). For min gaard, som jeg hafver afkiøbt velbaarne h. Otto Paavisch, beliggende paa Kiøbmagergaden med sin haufve gaar ud til Pjlestrædet lige ofver for sal. Albret Heins gaard, tillige med tilhørende staldgaard oc dend at Peter Blisach kiøbte pladz imellem Henrich Svitzers nye biugde waaningshuus oc sal. Peter Wiidessen schræders huus, paa hvilchen pladz

VII s.41

ieg lader biugge it vaanhuus. Actum Kiøbenhafn d. 8 novembris 1682. C. G. Reventlow (L. S.).

Da ville vj forschrefne oprettede contract oc foreening udj alle des ord, clausuler oc puncter, efftersom dend herofven indført findis, allernaadigst hafve confirmeret oc stadfest, saa oc hermed etc. Jtem derhos allernaadigst bevilget oc tilladt, at interessenterne j bemelte societet tjd effter anden, som de det self got befinder, samme contract oc foreening maa lade forandre oc forbedre, oc saadan forandring oc forbedring ligesaa gyldig oc krafftig at være, som dend herudj ord fra ord indført var. Thj forbinde vj etc. Hafniæ d. 1 martij 1683.

Sæl. Reg. XXXIII. 55-64.

VII s.42

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre sep 5 18:43:48 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top