eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.41

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 32-33
Nummer: 41


<-Forrige . Indhold . Næste->

41.

24 Feb. 1683.

Forordning om Politiet.

Forordning anlangende hvis som om politien allereede paa tryck er udgaaet eller fremdeelis udgaae skal.

Wi Christian den femte, aff Guds naade konge til Danmarck oc Norge, de Wenders oc Gothers, hertug udi Sleszvig, Holsten, Stormarn oc Dytmersken, greffve udi Oldenborg oc Delmenhorst, giøre alle vitterligt, at som vi allernaadigst komme i erfaring, hvorledis en deel af de forordninger, som vi om politien til alles efterretning

VII s.32

allernaadigst hafver ladet udgaa, af en deel icke rettelig forstaaes, oc af andre vrangeligen udtydis, ligesom de til voris undersaaters nachdeel oc skade skulle geraade, da dog voris allernaadigste henseende icke hafver været til at betage nogen af voris kiere oc troe undersaatters billig næring oc indkomst, mens ved en tienlig polities indrettelse at afskiære de u-nyttige oc kostbare ofverdaadigheder, som paa adskillige tider oc maader ere, til de meestes egen forderf, indbragte, oc siden der ved at legge en grundvold, hvor paa manufacturer oc commercier til voris rigers oc landes floer oc velstand des sickrere kunde indrettis, saa hafver vj allernaadigst for nødvendigt eractet denne forordning at lade publicere, hvorved alle oc en hver tilladis ved deris allerunderdanigste memorialer at andrage for os eller voris deputerede i politien deris tarf, oc hvis tviflactigt eller mørckt dem kunde forefalde i de forordninger, som allereede om politien i trycken ere udgangne, eller her efter udgaae kunde, hvor enhver voris allernaadigste resolution oc fornøden forklaring til videre allerunderdanigst efterretning skal vorde meddeelt. Skal det oc stande alle oc enhver frit for at indgifve deris allerunderdanigste forslag, som de til politiens forbedring tienlig eragte kunde, ey paa tviflendis, at enhver jo sin velmeente nidkierhed for det gemeene beste, som her med alleene søgis, saaledis lader see, at vi self der af kand hafve allernaadigst fornøyelse oc velgefald. Imidlertid byde oc befale vi alle øfrigheds personer oc andre politiens betiente, som ofver samme forordninger skulle holde, saa oc de andre, som sig her efter allerunderdanigst rette skulle, at de en hver især med allerunderdanigst lydighed efterkomme voris allernaadigste befalinger, oc ingenlunde understaar sig efter sær indbildninger voris allernaadigste forordninger vrangeligen at udtolke, for der ved at gifve anledning til nogen u-eenighed eller miszforstand, saa fremt de som herimod handler, icke derfor, andre til afskye, vil vorde straffede. Hvor efter alle oc en hver vedkommende sig allerunderdanigst hafver at rette. Bydendis derfore hermed oc befalendis voris grefver oc friherrer, stiftbefalingsmænd, amtmænd, præsidenter, borgemestere oc raad, byefogder oc alle andre, som dette voris patent under voris cancelie seigl tilskicket vorder, at de det paa behørige steder til alles efterretning strax lader læse oc forkynde. Gifvet paa vort slot Kjøbenhafn den 24 februarii anno 1683. Under vort zignet. Christian.

Sæl. Reg. XXXIII. 47-49.

VII s.33

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre sep 5 18:05:12 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top