eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.408

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 263-265
Nummer: 408


<-Forrige . Indhold . Næste->

408.

8 Juni 1689.

Om Betaling af Udgifter for Løgter, Vand og Sprøjter.

Kjøbenhavns magistrat.

C. 5. Wor naade tilforn. Efftersom vj af ober directeurerne over brandvæsenet her j vores etc. Kiøbenhavn deris til os allervnderdanigste indgifne memorial allernaadigst fornemme, hvorledis de med Johan Huusmand, inspecteur over løgterne her sammestedtz, skal have villet accordere om et vist taalelig qvanto at nyde aarligen for en hver af de 523 løgter her j staden at underholde, og at hand sig ej til mindre end 4 rixdlr. aarlig for hver skal have villet erklære, hvorfor de for at spare midlerne haver handlet og sluttet en accord derom med Hermand Garding, directeur over brandvæssenett, som sig forskrevne løgter har paataget at underholde en hver for 3 rixdlr. 2 Mk. aarligen, da ere vj effter slig beskaffenhed med samme accord allernaadigst tilfredtz. Thj er voris etc. att j strax tilholder fornefnte Johan Huusman at levere til bemelte Herman Garding udj tvende mænds over værelsse alle de paa gaderne her j staden opsatte løgter med deris lamper og alle de der til hørende instrumenter ved rigtig specification og jnventarium, saa og befaler nattevegterne med løgternis tilsyn, antending og renovering at gaa fornefnte Herman Garding her efter u-fortræden til haande ligesom de bemelte Johan Huusmand hid indtil betient haver. Og saasom til det nye brandverks completering endnu fattes 5 vand spøiter, hvor af de tre, som j Kiøbenhavn skal brugis, Vor Frue, ste. Nicolaj og ste. Peders kirker for deris meenigheder hver en med des jnstrumenter skal bekoste. Men de andre to, som j Christianshavn skal brugis, saavelsom de atten vandkare, der endnu fattis, vil af brand cassen betalis, som effter det derpaa giorte overslag vil komme at koste 1097 rixdlr. Til samme vandkares bevaring, som j tallet skal være tredive, behøvis fem smaa huuse (hvor af hver 200 rixdlr. vil komme at staa), som her j staden skal opsettis paa de stæder, hvor j med commandanten det beqvemmeligst eragter. Af hvilche huusse vj self de trende paa voris hof og søe

VII s.263

estatz samt tøyghuussets vegne allernaadigst ville lade opbygge, og bekoster samtlig gejstligheden det fierde huus, men det femte vil af de midler, som til dette verks indretning leggis, forskaffis. Saasom og directeuren ved brandverket skal have giort forslag at ville jnventere trende brønder her j staden, en paa Ny torf, en paa Amager torf og en vdj Reine gaden, hvor af hand formeener overflødig vand at vil forskaffe, og ober directeurerne for gott haver befundett, at hand til en prøve strax en brønd j Reine gaden skulle forfærdige (hvilken efter hans overslag skulle komme at koste 600 rixdlr.) med den betingning, at dersom hand iche kunde bringe den til den perfection, som han har anlovet, des bekostning da vdj hans løn skulle decourteris, saa ere vj og dermed allernaadigst tilfredz. Og paa det at dette verk kunde have en vis cassa, hvor af det self kunde vnderholdis og dets betienter lønnes, saa haver j strax en rigtig forteignelse at forfatte paa alle huusse og gaarde her j staden og j Christianshavn, store og smaa, ny og gamle, ingen vndtagen og uden vnderskeed, j hvem de og tilhøre, og derpaa efter et hver huusses storlighed saadan en taxt at ligne og sette, at de samtlige til brand og løgte verkernis underholding samt noget til stadens gields afhielpelsse og dens udgifters ved lige holdelse kunde give aarlig 5000 rixdlr. Og hvad et hvert huus j saa maader bliver sat for, skal betales af dennem, som huusene og gaardene beboer, og aldelis ingen derfor forskaanet, j hvad frihed de derpaa kunde have eller allernaadigst være given, eftersom det til en hver mands nytte og conservation geraader, som skal begynde fra paaske sidst forleden og betalis til tvende terminer, nemblig til hver Mickels dag og paaske, førend huusenis besiddere udflytter, hvilchet huusenis og gaardenjs eiere haver j agt at tage. Skulle nogen findis effterladen med betalingen, skal de skyldige være lige saadan execution vndergiven, som til voris skatters inddrivelse er anordnet. Derforvden skal og til forskrefne brand og løgte verkers vnderholding anvendis, hvis som j brandtavlerne udj kirkerne her j staden samles. Hvad oppebørsselen og udgiffterne angaar, saa skal pengene af rodmesterne indkrevis og leveris til de deputerede, som andre byens skatter annammer, hvilcke skal vdgive dennem effter det reglement og anordning, som af ober directeurerne til verkitz fornødenhed giøres. Og hvad der fra aarligen tilovers bliver, skal til stadens kiemner leveris jmod qvitering, som det efter eders ordre til stadens nytte haver at udgive og med sit regnskab att forklare. Belangende natte vegterne, som j tallet skal være 68 personer, de fire, som vaager j Vor Frue

VII s.264

og ste. Nicolay kirke taarne med bereignet, saa skal en hver vegter tildeelis sin district og gang paa gaderne og efter et rigtigt mandtal tilleggis noget vist om ugen af huusene, nemblig 1, 2, 3 à 4 skilling, efftersom allerede anordnet og af jndbyggerne vedtagen er, og det saaledes, at saa meeget der fra kand overskyde, at en hver af dennem kand bekome hver andet aar til sin mondering en regnkiortel og en regnhue af en farve med tegn paa, at de fra anden vagt her j staden kand kiendis. Dissligeste til en vagtmester og en lieutenant, som vagten om afftenen kand jmodtage og udsette og om natten patrollere om dens aarvogenhed og forhold, saa og paa sine steder om morgenen giøre relation om, hvis der kand være passeret. Herhos have vj og allernaadigst bevilget, at stads hauptmanden Niels Envoldssen maa nyde aarligen af brand cassens midler 150 rixdlr. til en skriver og en adjutant, som hannem vdj hans forretninger her j staden kand betiene. Hvilchen hans betaling skal angaa fra dend 1 janvarij anno 1688 og saaledis aarligen continuere. Derefter j eder allerunderdanigste haver at rette og af bemelte ste. Nicolaj kirkes midler lade forfærdige en nye vandspøite med dens anbringer og tilhørige slanger og jnstrumenter, dissligeste af brand cassens midler lade bekoste tvende andre nye vandspøiter med des tilbehøring til Christianshavns brug, som før er meldt, saa og 18 nye vandkar, som endnu fattis, samt et huus til att bevare nogle af vandkarrene udj, og endelig at lade betale til forbemeldte Herman Garding med forskrevne vilkor 600 rixdaller til den brønds forfærdigelsse j Rejne gaden, saavelsom og til fornefnte Niels Envoldssen de 150 rixdaler, som vj hannem aarligen, fra den 1 ianvarij 1688 at reigne, til en skrjver og adjutants wnderholding allernaadigst haver tillagtt. Befalendis etc. Hafniæ d. 8 iunij 1689.

Sæl. Tegn. XLVII. 98-102.

VII s.265

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre sep 19 18:58:12 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top