eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.383

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 250-251
Nummer: 383


<-Forrige . Indhold . Næste->

383.

4 Dec. 1688.

Privilegier for Kræmmerne.

Kiøbenhafns kremmere.

C. 5. giøre alle vitterligt, af efftersom kremmerne her j voris etc. Kiøbenhafn hos os allerunderdanigst haver ladet anholde, at vj it oc andet udj de dennem den 7 iulij sidst forleeden allernaadigst gifne laugs artichler oc privilegier til deris bedre fornødenhed allernaadigst ville moderere, da omendskiønt den 9 articul j samme privilegier allernaadigst tillader, at de, som handler i gros, maa selge deris vare oc arbeid, som de best veed oc kand, naar de een maanet tilforn haver tilbuden oldermanden paa ald kremmer-laugets vegne deris vare oc kremmerne dennem iche ville kiøbe, have vj dog nu, paa det gros handlerne ey derved skulle betage kremmerne deris næring, allernaadigst for got befundet, derudinden at dispensere oc anordne, saasom vj oc hermed anordner oc befaler, at ingen kiøbmand, som handler i gros, oc som ey tillige med j kremmer-lauget er indskreven, ey heller de, som vare forlegger, langt mindre manufacturierne maa hereffter nogle af deris silche-stoffer j alne tal udselge, efftersom vj allernaadigst ville, at kremmerne saadan handel j alnemaal alleene skal nyde. Forseer sig nogen herimod, skal hand give til straf 100 rdlr., staden oc lauget til lige deeling, oc derforuden have hans silche-stoffer til manufactur-huuset forbrudt. Oc for at undgaa vitløfftig process befalis hermed voris politiemester kremmerne paa ansøgning at assistere oc deris privilegier j fornøden tilfælde at exeqvere. Paa det oc kremmerne dis bedre kunde subsistere, saa skal hvis privilegier, som enten een eller anden allerunderdanigst kunde have erholdet paa, silche-stoffer at handle med, aldeelis hermed være ophævede oc igienkaldede. Oc maa kremmerne her j staden undertiden have deris sammenkomst, naar noget paa laugets vegne falder at consureris over, som tjden iche vil tillade, magistratens samtyche udj at søge, eller oc det kand være saa ringe ting, at det under dennem self kand sluttis. Men hvis høyfornødenhed det anderleedis udkræver, derudj skal de være tilforpligtede, magistraten om assistentz at søge. Oc efftersom kræmerne sig allerunderdanigst haver beklaget, at een deel af deris debitorer skal findis heel effterladen udj at betale hvis vare, de hos dennem paa credit bekommer, da naar liqvidation med dennem efter loven er skeet, oc regningen sluttet, oc debitorerne iche da strax betaler, skal de være tilforpligtede at give rente fra dend tid, af hvis de j saa maader bliver [skyldig]. Endeligen ville vj oc hermed alvorligen have anbefalet hatstaffererne her

VII s.250

sammesteds, at de uden nogen undskylding tilforhandler sig af de her fabriqverede silche-stoffer saa meget, som de til deris handtering kand have fornøden at bruge. Hvoreffter alle oc een hver vedkommende sig etc. Givet etc. Hafniæ d. 4 decembris 1688.

Sæl. Reg. XXXV. 736-37.

VII s.251

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre sep 19 16:02:48 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top