eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.380

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 248-249
Nummer: 380


<-Forrige . Indhold . Næste->

380.

27 Nov. 1688.

Om Skat til Anskaffelse af ny Brandredskaber.

Kiøbenhafns magistrat.

C. 5. Vor naade tilforn. Efftersom vj den 16 aprilis anno 1687 paa voris deputerede over brandvæsenet her udj voris etc. Kiøbenhafn deris allerunderdanigste indgifne memorial allerunderdanigst resolverede, at til Michels dag j samme aar (foruden de 5335 rdlr. 2 Mk. 6 Sk., som af de for aar 1685 oc 1686 paabudne grundskatter til det nye brandredskabs indrettelse forhen betalt var) endda til samme verks forbedring oc directeurens samt hans folchis oc hestis underholding skulle for samme aar været betalt een half procento, hvoraf dog ey meere end een fierde deel procento effter voris allernaadigste befaling af dato den 15 septembris 1687 skal være oppebaaret, hvorudover fornefnte brandt-directeurs oc hans underhavende folchis løn ey lengere end til d. 1 februarij 1688 skal være bleven betalt, j hvor vel dertil endda 418 rdlr. 1 Mk. 9 Sk. af nerværende aars skatter skal være bleven anvendt, dend taxt, hvoreffter midlerne til saadanne udgiffter leggis oc indkomme skulle, end oc ey saa hastig skal have kundet bleven indrettet, da effterdj dette højnødvendig verch oc dets beobagtning eragtis, nest Guds bistand, j paakommende jlds vaade at skulle tiene til voris oc voris kiere undersaatters oc jndbyggeris gafn oc beste, byde oc befale vj hermed, at af alle huuse oc gaarde udj denne voris etc. Kiøbenhafn samt Christianshafn, uden forskiel eller henseende til nogen forhen forundte frihed oc benaading, skal til forbemelte brandvæsens fornødenhed oc dets betienters resterende løn fra den 1 februarij anno 1688 givis effter grund taxten een half procento. Oc hvor noget huus eller gaard findis, som ey endnu j grund taxten er indført, haver j dennem ved fornufftige oc kyndige borgere at lade taxere alleene for denne gang derefter j saa maade at contribuere lige ved andre af lige commoditet oc størrelse. Oc skulle de leyende, hvor eyermanden ey self eyendommen eller residentzerne beboer, strax betale hver steds contingent effter taxten, naar de derom anmodis, oc siden korte det j leyen som først forfalder, paa det samme penge til saadan høy fornøden brug i een termin inden førstkommende december maanets udgang af rodmesterne kand være indkrævet oc pengene til voris committerede os elskelige Hans Stampe oc Morten Nielsen, raadmænd her j staden, leveret, som dennem effter bemelte voris deputeredis ordre haver at annamme oc udgive oc derfor til dennem regnskab giøre. Oc efftersom de leyende saavelsom de eyende haver sig af disse præparatorier j jlds-

VII s.248

vaade gafn oc tieniste at formode, da er voris etc., at alle de, som gaarde eller huuse j leye haver, jtem kieldermænd oc de, der hos andre logerer, skal een hver uden persons anseelse effter deris tilstand, oc som billigt eragtis, for noget vist her til settis oc taxeris af nogle af de kyndigste jndbyggere, som voris deputerede udj commissionen dertil haver at udmelde. Skulle imod forhaabning j dets betaling nogen u-villighed hos nogen forspørgis, haver j det ved execution ved underfogderne hos de skyldige af borgerskabet at lade inddrive. Men om nogen effterladenhed hos voris betienter eller geistligheden findis, skal det ved execution, fra voris camer collegio udfærdiget, u-feilbar vorde indkrævet. Hvilket j til alles allerunderdanigste effterretning haver at lade publicere oc eder self dereffter allerunderdanigst at rette oc forholde. Dermed etc. Hafniæ d. 27 novembris 1688.

Sæl. Tegn. XLVI. 568-70.

VII s.249

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre sep 19 08:19:56 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top