eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.377

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 243-246
Nummer: 377


<-Forrige . Indhold . Næste->

377.

13 Nov. 1688.

Om Harboes Have udenfor Østerport,

Ober krigs secreterer Jens Harboe.

C. 5. etc. confirmation paa effterskrefne skiøde etc.

Præsident, borgemestere oc raadmænd udj dend kongelig residentz oc frj rigs stad Kiøbenhafn oc Allert Tønsberg, stadens kæmner sammesteds, giøre vitterligt, at saasom velædle oc velbyrdige herre h. ober secreterer oc estats raad Jens Harboe os haver tilkiendegivet,

VII s.243

hvorledis hand ved forhandling oc accordering med afgangne iustitz raad oc borgemester Titus Bülches efterleverske, velædle frue Anne Mariager, effter hendis skriftlige underskrefne oc forseiglede oc med hendis laugværge undertegnede transport, af dato 28 iunij 1688, var berettiget til tvende pladsers fæste, uden Øster port beliggende, som afgangne iustitz raad oc borgemester Titus Bulche for sig oc sine arvinger hafde hafft af staden udj fæste imod aarlig jordskyld, trej slettedaler af hver pladz, giørende tilsammens aarligen 6 sldlr, effter tvende fæstebrevis indhold, det eene af dato 28 septembris 1675 oc det andet af dato 1 iulij 1680, oc velbemelte h. ober secreterer oc estats raad Harboe haver af os været begierendis, hand samme platzer til rette arf oc eye motte bekomme af staden imod saadan capitals erleggelse, hvis aarlige rente kunde andrage til dend af samme platzer aarligen gaaende jordskyld, hvilken hans begiering de 32 mænd her j staden er communicerit oc deris erklæring af dato 6 octobris 1688 derpaa fuldt oc for os indkommen, udj saadan meening, at dersom meerbemelte h. ober secreterer oc estats raad Harboe ville til staden for samme tvende pladzer betale saadan capital, hvis aarlige rente kunde importere dobbelt saa meget, som samme tvende pladzers aarlige jordskyld kunde beløbe sig til, nemlig een capital 200 sldlr., som aarlig gaf 12 dlr. til rente, som staden til beste kunde udsettis, kunde samme pladzer hannem til arf oc eyendom forundis, da saasom offtvelbemelte h. ober secreterer oc estats raad til stadens kæmner paa stadens vegne haver erlagt oc betalt udj gode danske croner, à til 64 Sk. danske beregnet, 200 sldlr. tillige med dend deraf hos afgangne iustitz raad oc borgemester Titii Bülches effterleverske for samme pladzer resterende jordskyld, som tilsammens til nu Michaelis 1688 beløber sig til 18 rdlr., haver vj for os oc voris effterkommere oc staden (dog paa Hans Kongelig Majts. allernaadigste behag oc ratification oc j henseende, at samme pladser haver været udj forige tjder effter stadens daværende kiæmneris siun oc forretning øde, sumpige oc moratzige, mens nu formedelst h. ober secreterers derpaa store anvendte bekostning opfyldte, forbedrede oc indhegnede) soldt oc afhændt, saasom vj oc her med dette voris obne bref selger oc afhænder til meervelbemelte h. ober secreterer oc estats raad Harboe oc hans arvinger samme tvende pladzer oc jordsmonner, uden stadens Øster port beliggende, østen for landeveyen sammesteds, havende afgangne Werner Klauman fordum raadmands plads paa dend syndre side oc Mogens Zachariæsens nye giorte vey paa dend norder side. Hvis landstrechning effter det alnemaal, forfattet over samme

VII s.244

pladser af da værende stads kæmner Søren Rasmusen Hiortzhøy d. 29 iunij 1680, befindis rigtig saaledis, nemlig 1 maal fra landeveyen, af vester udj øster, langs fornefnte Kloumands grøfft, til dend øster hiørne af det sted, som Klovmands lysthuus haver staaet paa, befindes lengden 416 allen; 2 maal fra bemelte Klovmands hiørne, af synder udj nør, indtil hiørnet af fiskedammen 143 allen; 3 maal brede af dend pladz udj dend vester ende fra Klovmands plads langs landeveyen forbj enden af fornefnte fiskedam indtil Mogens Zachariæsens nye giorte vej, af synder j nør, 216 allen; 4 maal fra landeveyen, af vester udj øster, snor-ret langs bemelte nye giordte vey indtil det norder hiørne af dend vold, som gaar langs Mogens Zachariæsens synderste graf eller fiskeparck indtil grøfften oc vandet, er lengden 188 alne, oc siden strecher sig denne sides lengde vjdere hen udj øster langs fornefnte Mogens Zachariæsens synderste graf eller fiskeparck lige med forige sides lengde. Hvilke tvende pladzer, saasom de da forefunden, maalet oc begreben ere, offtvelbemelte h. ober secreterer oc estats raad Harboe maa for sig oc sine arvinger nyde, bruge oc beholde til evindelig eyendom oc sig dennem saa nyttig giøre, som hand best veed oc kand. Saa vj oc voris effterkommere paa stadens vegne kiendis os ingen vjdere lod, deel eller rettighed dertil, eftersom stadens kæmner paa stadens vegne haver derfor annammet oc bekommet, som forbemelt, nøyagtig betaling. Oc lover oc forpligter vj for os oc voris effterkommere paa stadens vegne frj at hiemle oc fuldkommeligen tilstaa meervelbemelte h. etc. Harboe oc hans arvinger fornefnte pladser for hver mands tiltale, som derpaa tale ville eller kunde, j nogen maader. Dog derhos forbeholden, at dersom enten h. etc. Harboe eller hans effterkommere oc arvinger bleve tilsinds, samme pladser at selge oc afhænde, de da skulle være forpligtede, magistraten oc staden samme pladser frem for nogen anden først tilkiøbs at tilbyde. Til vitterlighed haver vj dette med voris stads jndseigl bekrefftet oc ieg Allert Tønsberg mit zignet undertrøgt oc med egen haand underskrevet. Actum Hafniæ den 22 octobris anno 1688 (L. S). In fidem sigilli. C. P. Helt. Allert Tønsberg (L. S.).

Da ville vj forskrefne skiøde etc. have confirmeret etc. Oc saasom vj den 11 augusti sidst forleeden haver allernaadigst tilladt, at bemelte voris ober krigs secreterer Jens Harboe maatte uden for forskrefne platz sette sit plankeverk saavit ud, som AAAAAA paa det derover forfattede cart sig strecher, med een ljden grøfft uden om, oc derforuden allernaadigst forundt hannem det ljden støcke jord,

VII s.245

som med xxxxxxxxxx j samme cart findis antegnet oc indtil des til voris Fiskerhuuse hafde ligget, hvilket voris general major os elskelig h. Hans Schach hannem saaledis hafde at lade anvjse, saa haver voris general qvarteermester lieutenant, os elskelig Povel Povelsen forberørte pladzer oc jordsmon den 3 novembris nest effter optaget oc maalt. Oc befindis de tilsammen j alne oc maal, lengde oc brede, som følger, effter dend af hannem derpaa forfattede afritzning. Først dend plads, som forbemelte voris ober krigs secreterer sig af magistraten haver tilforhandlet, nemlig dend forderste brede A. B. langs med landeveyen, som løber udj sønder oc nør, er 247 alne, dend anden brede D. E. imod Fiskerhuuset, som iligemaade løber udj synder oc nør, er lang 234 alne, foruden een lengde C. E., tilhørende samme brede, som løber udj nordvest oc sydost, er lang 23 alne. Lengden A. D. paa dend synder side imod Øster port, som løber udj øster oc vester med begge gravene paa Øster oc vester sider, er lang 457 alne. Dend anden lengde B. I. C., som oc gaar j øster oc vester, langs med det gamle verk, er tilsammen 417 alne. Oc middel breden I. K., som løber parallel med A. B., er lang 263 alne. Dernest det støche jordsmon, som vj meerbemelte voris ober- krigs secreterer allernaadigst forundt haver oc j fornefnte afritzning er signerit med F. E. L. N., hvilcket afskyder paa dend øster side fra dend store figur oc ligger paa flanchen imod Fiskerhuuset paa det gamle verk, hvis vester lengde F. E., som løber udj synder oc nør, er 79 alne. Dend øster lengde L. M., som løber iligemaade udj synder oc nør, er 28 alne. Dend norder brede H. L., som løber udj øster oc vester, er 15 alne, oc dend synder brede G. N., som iligemaade løber udj øster oc vester, med graven M. N. indregnet, 15 alne. Hvilke forskrefne pladzer, saasom de heroven findis afmaalte, med deris indhegning, fiskedamme oc tilløb af vand fra Sortedam, samt de derpaa staaende huuse, alt som det nu forefindis, vj allernaadigst haver skiødt oc afhændt, saa oc hermed fra os oc voris kongelige arve-successorer j regieringen skiøder oc aldeelis afhænder til offtbemelte voris etc. Jens Harboe oc hans arvinger, saa at de samme pladser, fiskevand, jordsmon oc huuse til evindelig arf oc eyendom uigienkaldeligen maa nyde, bruge oc beholde. Thj forbyde vj alle oc een hver etc., under vor hyldest oc naade. Givet etc. Hafniæ d. 13 novembris 1688.

Sæl. Reg. XXXV. 687-92.

VII s.246

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre sep 19 07:33:47 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top