eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.350

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 230-231
Nummer: 350


<-Forrige . Indhold . Næste->

350.

22 Maj 1688.

Om Indskrænkning af Byens Udgifter og Forøgelse af dens Indtægter.

H. Conrad greve af Reventlow med fleere.

C. 5. Vor synderlig gunst tilforn. Efftersom os elskelige præsident, borgemestere oc raad her j voris etc. Kiøbenhafn for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledis baade de oc deris formænd skal have været foraarsaget, aar effter aar een deel penge til stadens nødvendige udgiffter paa rente at optage, som nu omsider til een anseelig capital er opstigen, saa at dens rente med stadens ordinaire udgiffter skal beløbe aarligen over 5000 rdlr., oc derimod stadens indkomme ichun kunde bereignis aarligen til 2800 rdlr., som iche nær kand stoppe samme udgiffter, hvorover staden sig j større gield tid effter tid maa fordybe, med mindre vj dend j tjde med nogen tillæg allernaadigst til hielp komme, allerunderdanigst begierendis, at dend store udgifft, som aarligen til løgterne udgivis, maatte noget inddragis, oc staden een deel deraf tilleggis, saasom samme løgter effter deris allerunderdanigst beretning iche skal kunde være jndbyggerne til nogen synderlig nytte om vinteren, thj een hver, hvor hand om afftenen paa gaderne passerer, sig dog af sin egen løgte maa betiene. Paa dend maade formeenis allerunderdanigst, at iche alleene nogle løgter paa visse stæder kunde holdis ved lige, mens end oc brandverket deraf underholdis, naar, hvis af brandtaflerne j alle kirkerne indkommer, til brand-redskabetz vedligeholdelse forbliver, helst om nogen billig accord med brand-directeuren om hans aarlig løn kunde treffis, og at hvis staden j saa maader tilleggis, maatte givis af dennem, som boer j huusene, og ingen huusis besidder der for være frj, mens at det effter rigtig mandtal maatte indkrævis. Dernest at tillige med for nattevegterne, som i tallet skal være 68, maatte indrettis mandtaller paa deris vegter penge, oc dennem anvjsis visse districter, hvor de ugentlig deris tillagde 6 Mk. vegter penge kunde indkræve. Da er voris etc., at j som hovet-directeurer over samme verk eder forskrefne magistrats allerunderdanigste ansøgning strax foretager, dend med flid overveyer oc os derom eders allerunderdanigste resolution med forderligste tilstiller. Dermed etc. Hafniæ d. 22 may 1688.

Commissarierne, som fich fornefnte bref, vaare effterskrefne: h. Conrad greve af Reventlou, h. Hans Schach, h. admiral Span, ober rendtemester Brandt, oberste Lauritz Munch, Claus Rasch, borgemester Cosmus Borneman, Hans Jensen Stampe, Thomas Jensen Dobbelsteen, Claus Büssing oc Jens Riber.

VII s.230

Camer collegio.

C. 5. Vor synderlig gunst tilforn. Efftersom os elskelige præsident, borgemestere oc raad her j voris etc. Kiøbenhafn for os allerunderdanigst haver ladet andrage, hvorledis stadens udgifter aar effter aar meget skal være forøget, oc derimod dens jndkomster merkeligen formindsket, sær formedelst dens regularitet, hvorved staden skal have mist een stoer deel af dend jndkomme, som dend tilforn skal have nydt af skure, boder, bygninger oc jndhegninger baade inden oc uden byen, som er bleven afbrudte oc til side rømmede, foruden at staden er afgaaen dend femte part huusleye af uden byes eyere saavelsom vagtskatten, som j forige tjder af jndvaanerne til staden blef given, hvorover dend nu ingen vjdere indkomst skal have, uden hvad som indkommer af Roskilde amt oc af stadens accise samt af nogen uden byes jordskyld oc græspenge af hvis qvæg, som paa stadens fellet udladis, saa oc hvis, som af staderne paa torvene falde kand, som tilsammen iche skal kunde beregnis over 2800 rdlr. aarlig, j dend sted at stadens ordinaire udgiffter med renterne af de capitaler, som baade de oc deris formænd til stadens u-omgiengelig udgiffter tid effter anden skal have været foraarsaget paa rente at optage, skal bedrage aarligen over 5000 rdlr., saa at staden sig paa dend maade j større gield tid efter tid maa fordybe, med mindre vj dend j tjde med noget tillæg allernaadigst ville til hielp komme, da have vj effter forbemelte magistratens herom allerunderdanigste giorde ansøgning oc begiering af sær kongelig naade allernaadigst bevilget, at de til stadens gields erleggelse oc dens aarlige ordinaire udgiffters betaling maa nyde hvis copulations oc græspenge, som aarligen paa accise-contoret her j staden erleggis, desligeste oc hvis arvefalds rettighed samt sagefald oc tiendepenge, som her j staden falder oc byefogden aarlig paa voris rentecamer pleyer at giøre regnskab fore, alt at regne fra dend første ianuarij sidst forleeden oc saa fremdeelis, indtil vj anderleedis derom tilsigendis vorder. Saa maa oc staden beholde sine tilforn haffte grunde oc eyendomme uden for volden, dog at een vis andeel af voris material-heste derpaa frj græsgang om sommeren nyder. Thj er voris etc., at j strax derom fornøden anordning giør. Dermed skeer vor villie. Befalendis etc. Hafniæ d. 22 may 1688.

Sæl. Tegn. XLVI. 436-39.

VII s.231

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor sep 18 09:29:51 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top