eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.35

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 29-31
Nummer: 35


<-Forrige . Indhold . Næste->

35.

16 Jan. 1683.

Beskikkelse for en Kørmester ved Sæbesyderiet.

Strange Helmer.

C. 5. Kgl. confirmation paa effterschrefne bestallings bref.

Præsident, borgemestere oc raadmænd udj dend kongl. residentz og frj rigs stad Kiøbenhafn giøre vitterligt, at som Hans Kongl. Majt. voris allernaadigste herre oc konges trøgte forordning om sæbesyderiet af dato den 21 februarij 1682 dens 4de punct vdtrycheligen formelder oc siger, at paa det dend sæbe, som herudj Kiøbenhafn oc Christianshafn hereffter sydis, kand fra andet fremmet sæbe kiendis, schal dend af een døgtig kørmester, som magistraten dertil hafver at forordne, wrages oc efftersees etc., da efftersom nu behøfvis een kørmester, hafver vj dertil anordnet oc nu hermed anordner oc beschicher erlig oc velforstandig mand Strange Helmer, borger oc jndvaaner her sammestedz, at hand fornefnte kiør- oc brende mesters bestilling schal forvalte, betiene oc sig derudj troligen oc flitteligen forholde effter følgende instruction.

Instructionen, hvor effter kør- oc brende-mesteren sig hafver at forholde ved sæbesyderierne.

1. Schal kør- oc brende mesteren fuldkommen myndighed hafve, naar det hannem lyster, udj sæbesyderierne at indgaae, naar de sæben kaager, oc de hannem det ej j nogen maader at formeene, mens de hver andre med høflighed at begegne.

2. Skal hand hafve indseende, at sæben af god, oprigtig olie oc tran blifver kaagt, effter derom ndgangne naadigst kongl. forordning af dato 21 februarij 1682.

VII s.29

3. Hafver hand strax at hengaae, sæbesyderiernis huuse at efftersee hvad sæbe, som forhen er indpachet, dennem strax med det hannem dertil lefverende brendejern at brende, saa meget som forefindes. Oc maa hereffter ingen sæbe indpaches, førend træet er brendt oc veyet.

4. Schal hand veye alle leedige heele oc halfve fieringer, hvor udj sæben indpaches. Oc schal een nye tom fiering veye 6 Pd. oc een half fiering 3 Pd. Oc naar der een gang hafver vaaren sæbe udj, maa de, som sæben forhandler, slige fieringer ey igien til sig kjøbe, sæbe der j paa nye at indpache, men altjd reent oc nyt træ dertil at bruge. Oc dersom voris kør- oc brende mester sligt befinder, maa hand strax samme fieringer cassere oc sæbesyderen derfore at tiltahle til raadstuen, som da derfore til de fattige til straf schal gifve for hver fiering 10 rdl., hver gang sligt scheer.

5. Schal hand hafve flittig indseende, at sæben med fuld vegt indpaches. Oc schal een fiering sæbe veige reent goeds 60 Pd. saa at fieringen oc sæben tilsammen veiger 66 Pd. Oc hvis leer, som fieringerne inden udj med besmøres for des lechelse, schal være à part foruden ofvenbemelte vegt.

6. Oc dersom befindis, at nogen sæbe forhandles eller selgis, som ej af bemelte kør- oc brendemester er brendt, schal dend være confisqvered til trej lige deelinger til byen, til de fattige oc til dend antreffende. Oc de, som sæben forhandlede, derforuden at gifve 20 rdl. til toe lige deelinger til byen oc til antrefferen.

7. Oc dersom nogen sig skulle vnderstaae, saadant brendejern, som kør- oc brendemesteren dertil lefveret er, at bruge, lade efftergiøre oc self deris træ, hvorudj sæben indpaches, at brende med, oc det kand antreffis oc dennem ofverbevjsis, da hafver kør- oc brendemesteren strax sligt for magistraten at angifve, oc hand dennem derfore at tiltale, som for saadan forseelse bør at gifve til straf 50 rdl. til trej lige deeling imellem byen, fattige oc angifveren. Oc hafver vj bemelte kør- oc brendemester for saadan hans tieniste oc opvartning tillagt at nyde brendepenge, nemlig af hver støche, som brendis, fjre schilling dansche, som hannem af sæbesyderne, hver gang hand sin tieniste hafver forrettet, schal betalis. Jligemaade schal hannem af dend selgende betalis for hans v-mage oc indseende, at sæben ved fuld vegt blifver udj tilbørlig træ indpachet, fjre schilling dansche, som sæbesyderne har af dend kiøbende til sig igien at annamme. Des til bekrefftning vnder voris stads indseigl oc raad-

VII s.30

stueschrifverens vndertegnelse. Actum Hafniæ den 8 ianuarij anno 1683. (L. S.). C. P. Helt collegij senatorij civitatis notarius mppria.

Da ville vj etc. Forbydendis etc. Hafniæ den 16 ianuarij 1683.

Efter som hand fich it andet bref 10 junj 1684, saa blef dette igien casseret.

Sæl. Reg. XXXIII. 15-18.

VII s.31

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre sep 5 17:32:13 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top