eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.344

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 226-227
Nummer: 344


<-Forrige . Indhold . Næste->

344.

5 Maj 1688.

Forbud mod Støj under Prædiken.

Claus Rasch, politiemester.

C. 5. Vor naade tilforn. Efftersom vj kommer udj erfaring, hvorledis om søndagen oc andre hellig dage her j voris etc. Kiøbenhafn stoer u-skichelighed under prædichen skal begaaes af eendeel gemeene folch, saavel qvindis som mands personer, saa at j steden for at de skulle gaa j kirke oc høre Guds ord, løber de paa kirkegaardene oc gaderne oc øver adskillige u-dyder med larmen, stimen oc andet, Guds meenighed iche til ringe forargelse, da er voris etc., at naar du saadan tumult under prædichen hereffter fornemmer, du da samme personer, som den anretter, strax lader paagribe oc j stadens arresthuus indsetter, hvor de skal forblive, indtil de betaler eller udstaar dend straf, som loven oc andre kongelig udgangne forordninger tilholder. Oc som vj derforuden maa fornemme, at det sig under tjden skal tildrage, at naar politiebetienterne om hellige dage under prædichen om hellig brøde inqvirerer paa de stæder, som de haver kundskab om, at der inden for sidder folch enten at arbeide eller driche, huus-verten eller hans folch skal være saa motvillige, at de ey, naar politie betienterne banker paa, dørene skal ville op-

VII s.226

lade, och det fordj at deris forseelse dennem ey skulle blive overbevist, saa haver du dennem, fornemmelig handverksfolk, vjn- oc øll-tappere samt høchere oc andre, som nogen ædende eller driche vare selger eller noget andet til at selge fal holder, at advare, at de uden giensigelse oplucher deris gade døre, naar politie-betienterne banker, saa fremt de iche for saadan motvillighed vil være forfalden udj 10 rdlrs. straf for hver gang. Vj have ellers allernaadigst anbefalet os elskelig h. Hans Schach etc., at hand dine betiente, til deris tieniste dis bedre at fyllest giøre, med soldater skal assistere, naar de det kunde behøve oc begiere. Dereffter du dig allerunderdanigst haver at rette. Befalendis etc. Hafniæ d. 5 may 1688.

H. Hans Schach.

C. 5. Vor gunst tilforn. Efftersom vj ere komne udj erfaring, hvorledis om søndage oc andre hellige dage her j voris etc. Kiøbenhafn stoer u-skichelighed under prædichen skal begaaes af een deel gemeene folch, saavel qvindes som mands personer, saa at j steden etc. Oc som vj allernaadigst haver anbefalet os elskelig Claus Rasch etc., at naar hand saadan tumult under prædichen hereffter fornemmer, hand da samme personer, som dend anretter, strax lader paagribe oc j stadens arresthuus indsette, hvor de etc. Saa er voris etc., at du bemelte voris politiemesters betiente, til deris tieniste disbedre at fyllestgiøre, med soldater assisterer, naar de det kunde behøve oc begiere. Dermed etc. Hafniæ d. 5 may 1688.

Sæl. Tegn. XLVI. 424-26.

VII s.227

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor sep 18 08:59:28 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top