eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.335

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 220-222
Nummer: 335


<-Forrige . Indhold . Næste->

335.

3 April 1688.

Om ulovlig Handel med Silkevarer.

Claus Rasch.

C. 5. Vor naade tilforn. Efftersom vj ugierne maa fornemme, hvorledis adskillige fremmede silchestoffer her j voris etc. Kiøbenhafn vorder indsniget oc tvert imod voris allernaadigst udgangne forordninger udj klæder oc andet forarbejdet, da til saadan undersleb, det allermeeste muligt er, at forekomme, er voris etc., at du alle skrædere her j staden saavelsom oc deris qvindfolch, om nogen iblant dennem findis, som gangklæder for mands eller qvindis personer forfærdiger, med allerforderligste for dig lader kalde oc dennem tilholder, at naar dennem noget silchetøig vordet leverer eller tilsendt, it eller andet klædemon deraf at giøre, de da bemelte silchestof ey maa udlevere eller eyermanden tilstille, førend samme stof eller een fuldkommen prøve deraf paa silche-manufactur-huuset haver været fremvjst oc der een attest taget, at stoffet her er fabriqveret. Skulle det befindis, at nogen skræder eller andre i saa maader noget klædemon hafde forarbeidet oc ey, som før er meldt, behørig attest fra manufactur-huuset taget, skal de være forfalden j lige saa stoer straf, som de fremmet silchetøig kunde have forarbeidet. Dermed etc. Hafniæ d. 3 aprilis 1688.

Claus Rasch.

C. 5. Vor naade tilforn. Vj tilskiche dig herhos rigtig copie af voris til magistraten her j staden allernaadigst ergangne befaling, hvorved kræmerne her sammesteds tillige med dig som voris politiemester eller din fuldmægtig tilladis, frj oc u-behindret at inqvirere paa de stæder, hvor de formeener, fremmede silkestoffer kunde være at finde, hvis beskaffenhed du deraf udførligen kand see oc erfare. Oc er voris etc., at du kræmerne derudj paa ansøgning assisterer oc tilhænde gaar oc ellers j det øfrige allerunderdanigst retter dig effter samme, saavit dend dig kand vedkomme. Dermed etc. Hafniæ d. 3 aprilis 1688.

VII s.220

Kiøbenhafns magistrat.

C. 5. Vor naade tilforn. Efftersom vj allernaadigst haver ladet paabyde, at ingen kræmer eller kiøbmand maa understaa sig, med andre slags silchestoffer at handle end de, som paa silche-manufacturet her j voris etc. Kiøbenhafn ere forarbeidede, oc de, som med silke-manufacturetz stempel ere stemplede, oc nu for os allerunderdanigst er bleven andraget, hvorledis adskillige fremmede under een eller anden prætext sig her skal opholde oc hemmelig handel med fremmede silke-vare drive, hvorover ey alleene silke-manufacturet ljder skade, mens end oc kremmerne udj deris næring stoer indpas tilføyes, da have vj allernaadigst bevilget, at kremmerne tillige med politiemesteren eller hans fuldmægtig dereffter frj oc u-behindret maa inqvirere paa de stæder her j staden, hvor de formeener slige fremmede silkestoffer at være, oc dennem borttage uden forskiel, hos hvem de findis, hvorudi j dennem, om fornøden eragtis, paa ansøgning ald hielp oc assistentz have at bevjse. Dog skal de hvis fremmet silketøig, som de saaledis overkommer, j silche-manufactur-huuset lade indbringe, hvor varenis værdj udj penge skal taxeris oc anslaaes, som eyermanden foruden varenis confiscation til Børnehuuset paa Christianshafn skal være tilforpligtet strax at betale eller derfor nøyagtig caution stille eller oc self borgen blive. Hvilke penge j trej lige parter skal deelis: Deraf maa silke-manufacturet 1/3, angiveren 1/3 oc politiemesteren 1/3 nyde, foruden at eyermanden endda effter voris allernaadigste udgangne forordninger tiltale skal være undergiven. Dereffter j eder etc. Befalendis etc. Hafniæ d. 3 aprilis 1688.

Directeurerne over silke-manufacturerne.

C. 5. Vor synderlig gunst tilforn. Viide maa j, at omendskiønt vj kunde have billig aarsag effter voris tid effter anden allernaadigst udgangne forordninger med ald rigeur at forfare imod de af voris undersaatter, som endnu klæder af fremmede silkestoffer bærer, saa have vj dog endnu een gang for alle allernaadigst bevilget, at alle oc een hver udj voris riiger oc lande maa udj deris huuse oc ellers j kirken bære hvis klæder, som de allereede kand have oc af fremmede silkestoffer være giort eller oc dermed kand være underfoeret, naar samme klæder først effter eders anordning ere bleven stemplede. Dog at ingen under voris høyeste u-naade oc straf effter voris udgangne forordninger understaar sig, med slige klæder at komme til hove, langt mindre udj voris elskelig kiere gemahlz dronningens paasiun eller udj nogen anden publiqve forsamling. Dereffter j eder allerunderdanigst haver at rette oc de vedkommende sligt, naar deris

VII s.221

klæder stemplis, til allerunderdanigste effterretning at forstændige. Befalendis etc. Hafniæ d. 3 aprilis 1688.

Kiøbenhafns magistrat.

C. 5. Vor naade tilforn. Efftersom een deel af de her j voris etc. Kiøbenhafn boende silke-vævere, som ere af andre end de evangeliske eller reformerede religioner, for os allerunderdanigst klageligen haver ladet andrage, at de u-muelig skal kunde ved blive lige ved de andre mestere, som effter voris den 11 aprilis anno 1685 allernaadigst udgangne forordning frihed skal have j tyve aar fra dend tid, de her ankommer oc deris borgerskab haver taget, da have vj allernaadigst bevilget, at alle mestere, som allereede her ere boende eller hereffter hidkommer oc virkeligen arbeider for silke-manufactur-verket, maa uden underskeed, af hvad religion de oc kunde være, effter at de ere hidkomne, j de første tyve aar for alle personel tynger oc besværinger samt contributioner, jndqvarteringer, krigsstyrer, kopskat oc alle andre paalæg, j hvad nafn de oc have kand, være frj oc forskaanede effter voris af dato dend 11 aprilis anno 1685 allernaadigste udgifne forordnings formelding. Dog at de consumptionen, af hvis de fortærer, samt tolden af deris vare, som de negotierer med, betaler. Dereffter etc. Befalendis etc. Hafniæ d. 3 aprilis 1688.

Sæl. Tegn. XLVI. 391-96.

VII s.222

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor sep 18 07:57:34 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top