eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.334

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 215-220
Nummer: 334


<-Forrige . Indhold . Næste->

334.

3 April 1688.

Om Oprettelse af et Assistentshus.

Forordning paa trøch.

C. 5. giøre alle vitterligt, at saasom Nicolaj Wesling, borger her j voris etc. Kiøbenhafn, for os allerunderdanigst forslag giort haver, hvorledis hand tillige med interesserende vil opsette een capital, deraf een hver, som udj een hast kunde trenge, at laane oc forskyde penge paa alt hvad, som af nogen værdj kunde være oc til underpandt bydis, paa saa lang oc kort een tid, som de det self be-

VII s.215

gierer, oc som pantets værdj kand tilstreche, da effterdj saadant til det gemeene beste oc særdeelis til de fattigis undsetning sig strecher, haver vj iche alleeniste bemelte hans giorde forslag allernaadigst for got befunden, men end oc, paa det saavel hand med sine medinteresserende som oc de, som af hannem med noget imod pandt vorder forstragte, paa begge sider kand være forvarede, oc ald tvist oc stridighed, som sig imellem dem derom kunde opkomme, j tjde hindrede, haver vj derom, saavelsom hvis vjdere derved j agt skal tagis, allernaadigst for got anseet oc tienligst befunden, effterskrefne anordning at lade udgaa oc paabyde, nemlig:

1. Skal Nicolaj Wesling, som nu forvalter er, eller oc dend, som hereffter forvalter vorder, flittig aarle oc silde være tilstæde udj hans huus, som herefter it assistentz-huus skal være oc kaldis, oc een hver, saavel de interesserende som de, som penge til laans af huuset begierer, ærligen, reedeligen oc troligen, uden nogen underfundighed eller falskhed begegne, saa fremt hand ey derfor med sær straf effter sagens beskaffenhed vil ansees. Oc paa det hand samme sin bestilling uden hinder eller forsømmelse kand opvarte, da have vj allernaadigst bevilget oc tilladt, saasom vj oc etc., at hand hereffter for alle byens oc borgerlige tynge maa være frj oc forskaanet. Desligeste at hans huus, som hand nu saaledis til dette brug vil indrette, maa nyde frihed for jndqvartering oc ald anden paalæg, som sig af grundtaxten kunde rejse. Derforuden maa hand ocsaa udj samme sit huus, imod consumptionens rigtig erleggelse, saa meget, som hans huusis fornødenhed udkræver, aarligen brygge, dog ey det ringeste deraf enten inden eller uden huuset, være sig j tønde- eller potte-tal, at selge eller udtappe.

2. Dernest skal hand udj de dertil indrettede oc af magistraten her udi staden igiennemdragne oc numererede bøger ordentlig indføre ved aar oc dag capitalerne, saavel de, hand self som hans med indteresserende udj dette huus indsetter, saa oc, hvor megen capital der er udsat imod pandt, hvor meget der er udj cassen, oc hvor stoer gevinst der er indkommen, enten siden capitalen blef indsat, eller oc siden det sidste regnskab med dennem er bleven sluttet.

3. Forvalteren skal j det ringeste tvende gange om aaret, nemlig fiorten dage før hver 11 iunij oc hver 11 decembris oc ellers tjre, naar interessenterne det begierer, for dennem udj god rigtighed af bøgerne demonstrere huusetz tilstand oc giøre regnskab for capitalerne, pantet, cassen oc gevinsten. Oc naar hand saaledis med dem haver giort regnskab, skal hand sig af dennem lade qvitere for

VII s.216

hvis, de af hannem oppebærer, være sig enten af capitalen eller oc gevinsten. Men dersom de noget af gevinsten lader blive udj cassen eller oc paa nye noget indskyder, da skal hand strax sig det til indtegt føre oc rigtige bøger derover holde, saa at alting udj hans bøger med hans til dem udgifne reverser kand komme overeens.

4. Af dend gevinst, som indkommer, nyder participanterne de tre fierde deele oc forvalteren for sin umag med bog samt folch at holde, saa oc for hans huus, som hand til dette brug lader indrette, een fierde deel.

5. Hverken interessenterne, ey heller forvalteren skal være forbunden til for nogen enten øfrighed eller andre, j hvo de end oc kunde være, at sige eller aabenbare, enten hvad middeler udj cassen kunde være, eller oc hvad gevinst paa de udj dette verch indsatte capitaler kunde haves, langt mindre for nogen deris bøger fremvjsse.

6. Skulle cassen nogen tid fleere penge eller capitaler udkræve, skal forvalteren de interesserende derom betjmeligen advare, at de derudj iudskud kunde giøre, oc skal de da saadan indskud, som de udlove, strax 14 dags dereffter complet have. Men dersom de sig derudj undskylder, da maa forvalteren fleere participanter antage, som saadan indskud ville giøre.

7. De interessenter, som ey ville lade deris capitaler lengere udj dette huus blive bestaaendis, skal det skriftligen it half aar for de udj dend tredie post specificerede regnskabs terminer forvalteren opsige.

8. Forvalteren maa ingen noget uden paa pandt udlaane, oc naar noget hannem til pandt bydis, maa hand det ey høyer antage, end som hannem kand tychis, huuset derved at være skadesløs, dersom betalingen ey udj rette tjde indkommer.

9. Frembyder nogen nogen eyendom, huuse eller gaarde til pandt, da skal først med byeskriverens attest oc extract af byens pante-bog bevjses, at samme eyendom, huus eller gaard ey til nogen tilforn er pandtsat. Desligeste skal oc forvalteren, naar saadant pandt annammis, det dend neste tingdag dereffter lovligen paa tinget lade forkynde, hvilken omkostning dend pandtsettendis skal udstaa.

10. Forvalteren maa ey noget paa bodmerj udlaane, med mindre at nogen af participanterne af sin derudj havende capital defr vil paa sin egen risico tilstæde oc hazardere. Oc skal da dend, som det saaledis haver tilstæd, beholde det, som fra capitalen oc renten til overs bliver, til premie for sin hazard.

11. Kommer nogen til forvalteren med pandt af iuveler eller andet, som hand ingen kundskab kunde have paa, da maa hand det

VII s.217

af dem, som derudj ere kyndige, lade vurdere oc derpaa skriftlig attest tage. Hvad omkostning derpaa kunde gaa, skal dend pandtsettendis oc ey forvalteren betale.

12. Skulle nogen af interessenterne, være sig hvo hand end oc er, ville udgive nogen assignation paa, forvalteren noget paa hans vegne til een anden af cassen at betale, da skal forvalteren ey forpligtet være, imod samme assignation at tage, dersom dend overgaar dend sum, som hand udj huuset haver indskudt. Oc naar saadant skeer, skal forvalteren strax otte dage dereffter indlevere til den, som paa hannem saaledis haver assigneret, rigtig extract af bøgerne paa debet oc credit, saavit hans part kand vedkomme.

13. Skulle nogen participant ville befale forvalteren, penge af cassen til nogen at udsette paa hans risico eller forløffte uden pandt, da skal det forvalteren gandske være forbudden. Forseer hand sig derimod, skal hand iche alleene betale interessenterne dend udlaante sum med sin fulde rente fra dend tid, dend er udborget, men end oc give derforuden 100 rdlrs. straf til Børnehuuset.

14. Dend, som noget af dette huus laaner, skal tage een seddel af forvalteren paa hvis, som pandtsat er, hvilken seddel skal være numereret oc paateignet med hans pantebogs folio, dernest datum, naar det er udlaant, saa oc tjden, til hvilken det igien skal indløsis, oc for det sidste summen af pengene, som derpaa er udlaant, effter denne formular: no. 100, fol. P., bog 56, den 26 februarij 1688 haver N. N. af Assistentz huuset laant penge ... rdlr. paa pandt, nemlig een sølf kande, veyede ... lod, til at betale den 28 aprilis førstkommende med sin rente effter forordningen, nemlig rdlr. . . . maanedtligen, som beløber sig 2 maaneder . . . rdlr. Men udj fald at bemelte capital ey til forfalds dagen bliver betalt, eller oc pantet ey fornyes, da haver N. N. det fortabt, effter forordningens vjdere formelding. Datum. Assistentz-huuset ut supra. N. W. (L. S.).

Siden skal hand bag paa samme seddel tegne de forige numer saa oc summen oc tjderne, saasom no. 100, folio P, bog 56, den 26 februarij 1688 at betale til den 28 aprilis 1688 . . . rdlr.

15. Af alt det, som saaledis udlaanis oc er under 50 rdlr., skal debitor betale maanetligen til rente een oc een siette deel skilling af hver rixdlr. Er det over 50 til 100 rdlr., da skal der betalis 5 Mk. danske af hver hundrede. Hvilken rente for ud skal betalis.

16. Forkaster nogen sin seddel eller oc iche indstiller sig j det ringeste tre dage effter dend tid, som seddelen lyder paa, enten

VII s.218

med betalingen eller oc at fornye pantet, da have samme debitor sit pandt gandske forbrudt til Assistentz-huuset.

17. Paa det at forvalteren desto bedre kand tage sig vare for, noget at udlaane paa stolne koster eller oc, som kunde være mist eller tabt, da skal een hver, saa snart hand noget savner eller mister, det strax paa Assistentz-huuset skriftligen angive, baade at hand sig derfor kand tage vare, saa oc at hand, naar hand det seer, det kand antaste oc for eyermanden tage i behold. Men skulle saadant goeds eller vare udj Assistentz-huuset være imod laante penge indbragt oc udj pandte-bogen ved numer indført, førend det der blef angivet, da have eyermanden self skaden oc ey blive det megtig uden de udlaante pengis betaling med deris forfaldne rente. End hender det sig, at dend, som det pandtsat haver, til dend rette tid sig med seddelen oc pengenis betaling indstiller, da skal forvalteren samme person lade angribe oc ham enten eyermanden eller oc rettens middel overantvorde, paa det hand effter loven kand straffis, som vedbør.

18. Forvalteren skal flittig omsorg bære for hvis pandt, hannem saaledis overleveris, at det iche formedelst hans forsømmelse fordervis eller forværris, langt mindre formindskis, saa fremt hand ey self eyermanden til skaden vil svare.

19. De pandt, som udj Assistentz huuset tilbage bliver oc ey af eyermændene udj rette tjde vorder indløste, skal forvalteren een gang hver maaned, om der er saa meget for haanden, ved stads auctions-mesteren udj tvende af interessenternis overværelse lade auctionere. Oc skal auctions-mesteren for samme sin umag ey nyde meere end 1 procentum.

20. Hvis som saaledis paa auctionen selgis, skal dend kiøbende strax med reede penge betale, oc dersom nogen nogle vare betroes oc sig ey med betalingen til bestemte tid indstiller hos hannem, skal byefogden her j staden effter ansøgning paa forvalterens udtog af auctions bogen strax uden vjdere process derfor udlæg giøre.

21. Skulle sig nogen tvistighed imellem interessenterne oc forvalteren eller oc imellem forvalteren oc debitorerne begive, da paa det saadant strax uden stoer bekostning oc tidsspilde kand afhandles, ville vj allernaadigst hermed have anbefalet voris byefoget her udj voris etc. Kiøbenhafn, at hand, saa snart hos hannem derom af enten af parterne ansøgning vorder giort, strax oc uden det til tingdagen at opsette een hver lovlig oc ret imellemsige oc adskillie. Hvilken hans afsigt hand dennem, som det begierer, skrifftligen under hans haand beskreven haver at give. End skulle nogen af parterne ey

VII s.219

med samme afsigt være tilfreds, da stefne dend ind for magistraten, som strax derpaa uden vjdere ophold haver at dømme.

22. J det øfrige ville vj, at denne voris allernaadigste anordning skal til dend første may førstkommendis udj verk settis.

Thj byde vj hermed oc befale os elskelige præsident, borgemestere oc raad samt byefogden j bemelte voris etc. Kiøbenhafn, desligeste alle andre, som denne etc. Givet etc. Hafniæ d. 3 aprilis anno 1688.

Sæl. Reg. XXXV. 494-501.

VII s.220

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor sep 18 07:33:12 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top