eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.320

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 206-207
Nummer: 320


<-Forrige . Indhold . Næste->

320.

10 Jan. 1688.

Om Kongens Bryghuses Indpas i Bryggernes Rettigheder.

H. Jens Juel med fleere.

C. 5. Vor synderlig gunst tilforn. Efftersom brygger lauget her j voris etc. Kiøbenhafn for os allerunderdanigst havet ladet andrage oc iblant andet sig høyligen beklage over Peter Klovman, som voris bryggers j forpagtning haver oc derved een oc anden immunitet, saasom frihed for jndqvartering oc andre borgerlige tynger, nyder, hvorledis hand skal giøre dennem j deris næring stoer indpas, j det at hand skal debitere hans øll for ringere prjs, end voris forordning

VII s.206

tillader, nemlig for 14, 15 à 16 Mk. tønden, hvorudover iche alleene de, som ere tilladte at kiøbe hos hannem, mend end oc kroeholderne, tvert imod forordningen, heller skal tage øll hos hannem end hos bryggerne, helst fordj at kroeholderne kand selge potten deraf for lige saa meget, som det var af dend godhed, forordningen tilholder. Dernest at hand skal selge øll paa credit oc tallestoker, som oc iche skal være een ringe aarsag til, at folch heller søge hannem end laugshuuset, med vjdere om dend indpas, dennem skeede forleeden, der de vestjndiske skibe bleve udreedet, hvortil hand giorde leverance af øll. Allerunderdanigst derfor begierendis, at de ved dennem allernaadigst meddeelte privilegier motte blive mainteneret, oc hans øll tillige med deris vraget. Da er voris allernaadigste villie oc befaling, at j strax tilsammentræder, des beskaffenhed med flid overveyer oc os derom eders allerunderdanigste betenkende til vjdere allernaadigste resolution med forderligste tilstiller. Dermed etc. Hafniæ d. 10 ianuarij 1688.

Commissarierne, som dette bref udgich til, vaare: H. Jens Juel, h. Michael Wibe, Peter Brandt ober rentemester, Niels Bentzon iustitz raad oc Jørgen Elers iustitz raad.

Sæl. Tegn. XLVI. 324-25.

VII s.207

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 17 18:15:41 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top