eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.311

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 202-203
Nummer: 311


<-Forrige . Indhold . Næste->

311.

19 Nov. 1687.

Om Avktionsdirektørerne.

Anordning.

C. 5. giøre alle vitterligt, at eftersom nogen tvistighed imellem dend ved voris hofstat oc dend j voris etc. Kiøbenhafn forordnede auctions directeurer skal forefalde anlangende auctioner, som dend eene formeener sig frem for dend anden at tilkomme, med vjdere, da haver vj allernaadigst for got anseet, derom efterskrefne anordning at giøre, som følger.

1. Auctions directeuren j bemelte voris etc. Kiøbenhafn skal herefter ey alleene borgerskabet sammestedz oc j Christianshafn betiene, men end oc alle dem j forskrefne steder, som kiøbmandskab oc borgerlig næring bruger, omendskiønt vj dennem med nogen titul eller rang allernaadigst kunde have benaadet. Hvorimod auctions directeuren ved voris hofstat skal bedene alle voris betiente j Kiøbenhafn oc Christianshafn boende, som enten nu ere eller j voris tieniste virkeligen været haver eller kommendis vorder oc derfore til voris hof- eller borg-ret som deris rette værneting svarer, saa lenge de ingen kiøbmandskab eller borgerlig næring bruger.

2. Auctions directeuren j Kiøbenhafn skal betiene alle oc een hver uden byen oc j provincierne boende, naar de auction paa huuse, gaarde oc eyendomme j Kiøbenhafn eller Christianshafn beliggende, saavelsom skiberomme eller andet, som de for at auctioneris hidskicher, ere begierendis.

3. Stadens, hofstatens eller søestatens auctions directeurer maa ey noget appendix eller tilheng af løsøere eller vare auctionere, med mindre dend eene dend anden tilforn haver tilkiendegivet, hvem det tilhører.

4. Dend eene skal dend anden advare, før hand nogen auction foretager, paa det tvende eller fleere auctioner ey paa een dag oc tid skulle holdis.

5. Hvad auctioner de octroyerede compagnier her j staden vil lade holde, dertil kand directeurerne over samme compagnier bruge dend af de trende her j staden forordnede auctions directeurer, som de best kand accordere med oc de for compagniets nytte at søge self vil antage.

6. Oc saasom stadens auctions directeur sig har beklaget, at hand stoer skade ljder, formedelst hand de 2 rdlr., som hannem efter de for nogen tid siden anordnede commissariers forretning er forundt at nyde for it huus, gaard, eyendom eller skiberom at auctionere,

VII s.202

for hver gang det iche selgis, igien skal korte j hans salario, naar det endeligen solt bliver, j det it huus, gaard, eyendom eller skiberom, hvoraf hand ichun nyder 1 1/2 rdlr., er undertjden af saa ljden prjs, at der j saa maader ljdet eller jntet bliver til overs, da haver vj allernaadigst bevilget, at hand saavelsom de andre tvende auctions directeurer fremdeelis maa nyde forbemelte 2 rdlr. for hver gang, it huus, gaard, eyendom eller skiberom bliver auctioneret oc iche dend tredie gang solt, oc det uden nogen afkortning j deris derforuden tilkommende salaria. Hvorefter de vedkommende etc. Forbydendis etc. Hafniæ d. 19 novembris 1687.

Sæl. Reg. XXXV. 351-53.

VII s.203

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 17 17:02:58 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top