eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.310

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 200-201
Nummer: 310


<-Forrige . Indhold . Næste->

310.

15 Nov. 1687.

Beskikkelse af en Portner i Christianshavns Port.

Hans Michel Hugel.

C. 5. etc. confirmation paa efterskrefne bestalling etc.

Kongl. Majts. politiemester Claus Rasch til Raskenberg giør vitterligt at have antaget oc beskichet saasom ieg hermed antager oc beskicher nerværende Hans Michel Hugel til at opvarte oc annamme udj Christianshafns port dend af Hans Kongl. Majt. til almindelig pladzers reenholdelse allernaadigst bevilgede skillings told, desligeste at være broemand ved Christianshafns Lange broe oc ellers have tilsiun med Slotzpladzen, at dend reenholdis, som det sig bør. Udj hvilche tienister oc forretninger hand skal være lydig, troe oc flittig skillingstolden j fornefnte Christianshafns port efter Hans Kongl. Majts. allernaadigste forordning, som enten allereede udgangen er eller herefter udgiven vorder, med ald høflighed af de vedkommende oppebære oc dend hver aften troligen oc rigtigen udj politie-cameret til min dertil ordinerede tiener fra sig levere. Hand skal oc vindebroen saavelsom steenbroen ved fornefnte Christianshafns port tilbørlig reene holde, oc naar u-reenligheden sammenfeyet er, det ved dertil beskichede arbeyds vogne lade bortføre. Saa skal hand oc, naar nogen brøst kommer paa steenbroen ved Christianshafns port, mig eller min fuldmegtige det betjmeligen tilkiendegive, at sligt af dend, som pengene til des vedligeholdelse annammer, strax efter forordningen kand blive reparerit. Mens hvad grundvollen oc recheverket sig belanger, naar derpaa brech kommer oc reparation behøves, som fornefnte skillingstolds oppebørsel ey vedkommer at holde ved lige af, skal hand det paa een god oc sømmelig maade andrage for commendanten her j staden, som ey paatvilis, joe for detz forfærdigelse fornøden omsorg drager. Hvad Christianshafns Lange broe sig anbelanger, som Hans Kongl. Majt. nu med saa stoer bekostning haver ladet forfærdige oc udj god stand sette, da skal hand stedze oc have nøye, jdelig oc flittig indseende med, at broens fundamenter ingenlunde imod Hans Kongl. Majts. udgangne fororordninger af nogen belastigis eller jncommoderis. Skulle nogen understaa sig at giøre noget derimod, skal hand strax

VII s.200

oc u-fortøvet dennem advare, at de sig derfra entholder. Skeer det ey, da uden nogen tjds forljs give mig eller een af mine nest ved haanden værende fuldmegtige ved politien det tilkiende, som strax dermed efter forordningen veed at forfare. Windebroen maa hand ey imod forordningens rette ordinerede tjmer for nogen (undtagen Hans Kongl. Majts. egen skiberom oc farkoster) obne, oc naar det behøvis, skal hand først med skipperne tilsee, at de med anker oc toug oc des vedkommende til at belegge sig med ere vel forsynede, oc at de, det snariste mueligt er, foruden nogen u-lempe der kand igiennem komme. Hvorfore hand oc skal være saa mandsterck, at hand fornefnte vindebroe med god forsiunlighed kand op oc nedlade, derforuden holde bemelte vindebroe saavelsom steenbroe altid reen oc net oc skarnet paa sin egen bekostning lade bortføre, saa hverken jis, vand eller anden u-reenlighed derpaa bliver staaende, mens efter desen anløb have sit rette fald, broen uden skade. Mens hvad broens vedligeholdelse j sig self er angaaende, saasom vindebroen at beklæde, kiederne, hengslerne oc alt andet dendz tilhørende, som saaledis jefnligen forsljdis oc skal holdis ved lige, det haver hand, udj betjmelig tid mig eller min fuldmegtige specialiter oc skriftligen at tilkiendegive, at sligt ufortøvet igien h. ober-rentemester kand vorde andraget, oc der paa drive, at hvad, som derpaa brøstfældig kunde være, tilbørligen vorder reparerit. Belangende Slodz-pladsen, da skal hand lade dend u-reenlighed, som derpaa falder, jefnligen sammenskiøfle oc feye, oc naar det saaledis sammenskiøflet oc feyet er oc ellers nogen smaa huller udj steenbroen findis, det mig eller min fuldmægtig strax anmelde, at u-reenligheden deraf saavelsom af Slotzgaarden, som hidindtil sædvanligen været haver, ved de anordnede arbeids vogne kand vorde bortkiørt, oc hullerne paa pladzen med sand oc steen tilbørligen tillagt. For hvilchen hans troe oc flittig tieniste ieg hannem ugentlig vinter oc sommer vil lade give 6 Mk. danske, oc derforuden maa hand oppeberge oc beholde af de ved Christianshafns broe igiennemgaaende skiberom de derfore hidindtil sædvanlig givende oc bevilgede skillinger, oc det saa lenge hand efter hans derom til mig givende revers j alle maader sig tilbørligen forholder oc disse tienister vel lader forsyne. Des til bekreftelse under min egen haand oc zignete. Actum Hafniæ den 9 novembris 1687. C. Rasch. (L. S.)

Da ville vj etc. Forbydendis etc. Hafniæ d. 15 novembris 1687.

Sæl. Reg. XXXV. 347-51.

VII s.201

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 17 16:51:11 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top