eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.307

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 196-198
Nummer: 307


<-Forrige . Indhold . Næste->

307.

18 Okt. 1687.

Brandordning.

Interims brandordning i Kiøbenhafn paa trøk.

C. 5. giøre alle vitterligt, at eftersom ved jlds-vaader her j voris etc. Kiøbenhafn stoer mengde af ørkesløse folch pleyer at omløbe paa gader oc stræder oc snarest paa de stæder, hvor jlden er, saa at de, som til at redde oc jlden at sluche ere anordnede, største hinder oc fortred tilføyes, foruden at det ofte er befundet, at iblant slig mængde af folch sig haver indfundet adskillige onde oc tyfagtige mennisker, som iche haver undseet sig for, deris i jlds nød bestæde jefn-christen ved dend u-lychelig given lejlighed skammelig at bestiele, da have vj for got oc høynødvendigt eragtet at anordne oc befale, saasom vj oc hermed strengeligen oc alvorligen befaler, at om nogen jlds-nød, dend Gud dog naadeligen afvende, skulle efter denne dag her udj staden paakomme, maa ingen ørkeløse folch,

VII s.196

mandz eller qvindis personer, enten smaa eller stoere, paa gaderne omløbe, langt mindre sig udj de gader oc stræder, hvor jlden kunde være antændt, lade finde. Saa maa oc ey heller nogen udj carosser paa saadanne tjder udj gaderne omkiøre for at hindre de personer, som til jlden at dempe oc det dertil hørige brand-redskab, spøyter oc andet at bedene ere beskichede. Hvormed voris politiemester god oc flittig jndseende skal have, som hand dertil agter at svare. Oc dersom nogen skulle ville sette sig op imod hannem, skal hand have magt til, dend strax at lade anholde oc bevare enten j neste vagt eller stadens arrest-huus, at dend siden tilbørligen kand blive anseet oc straffet. Oc skal ellers dend gade, hvor jlden maatte være, saa oc de derpaa grentzende gader oc stræder strax besettis med gade-vægterne oc dend om natten forordnede brandvagt, som efter nødens stoerhed oc stædetz udkrævelse med nogle corporalskaber af det compagnie, udj hvis qvarteer jlden er optændt, af stadshauptmanden oc samme qvarteers capitain skal forsterkis. Det øfrige af borgerskabet haver sig, hver efter sin capitains ordre, paa deris bestemte alarm-pladzer saavelsom militien efter deris commanderende officerers ordre, oc voris søe-folch ved Holmen, paa deris anordnede stæder at forføye oc der forblive, indtil jlden bliver slugt, hvorfra ingen af dem sig uden deris ober-officerers villie oc befaling maa begive eller paa andre gader oc stræder lade finde, under høyeste straf. Dog skal de udj nøden bestedde deris slegt oc venner, som dennem med raad oc daad søger at assistere oc hielpe at redde, iche hermed være formeent, at de jo, naar de sig hos dend ved stædet forordnede borgervagt angiver, frj oc u-behindret med deris arbeids vogne maa passere. Saa oc om nogen sin tiener eller bud udskicher at erkyndige sig om jldens beskaffenhed, at det joe oc maa tilladis, saa lenge at passere, indtil det derom underretning kand bekomme. Mens saa snart det er skeet, da strax være tilholden, sig hiem igien at forføye, eller være lige straf med de andre her oven forbudne personer undergiven, saasom vj saadanne personer, som imod dette voris alvorlige forbud paa gader oc stræder udj jlds nød sig lader finde, særdeelis vil have straffet. Nemlig de, som iblant dem nogen middel haver, skal give til brandvæsenet 10 rdlr. Andre gemeene folch haver voris politiemester at lade paagribe oc til neste corps de garder henskiche, hvor de skal imodtagis oc j arrest forblive, indtil om anden dagen, da een hver efter sagens beskaffenhed paa deris midler oc, om de ingen midler haver, da paa kroppen skal straffis. Ellers skal alle oc een hver, som intet hos jlden haver at bestille, være befalet at

VII s.197

forblive hiemme j deris huuse oc vaaninger oc skaffe efter haanden saa meget vand j tønder eller kar for deris døre til hielp at sluche jlden med, som de kand afsted komme, saa oc ellers holde god vagt oc tilsiun med deris tag oc render til ald vjdere ulyche at forekomme. Oc som det nye indrettede brandverk her j staden iche endnu er kommen udj sin fuldkommen stand, at mand sig alleene deraf j nøds fald kand betiene, saa lader vj det endnu denne forestaaende vinter forblive ved dend forige giorde brandordning med de gamle brand-mestere samt spøyter oc vandetz tilførsel med brygger- oc andre borger-heste. Hvilchet alle oc een hver til allerunderdanigste efterretning kundgiøris, paa det saadant et høyt fornøden verk j nøds tjd kunde befordris oc de vedkommende vjde, enten de nye eller gamle spøyter ved jlden skulle brugis. Til hvilchen ende brand-directeuren med stads-hauptmanden haver at conferere oc een gang hver uge overlegge, paa hvad maade alting beqvemmeligst kand anordnis oc de hin anden best assistere. Oc hvis herved forefalder, skal de voris committerede over brandvæsenet ugentlig oc ellers saa offte, fornødenhed det udkræver, communicere, som dennem j alt haver at fremme oc befordre. Hvorefter alle etc. Oc byde vj hermed oc befale os elskelige præsident, borgemestere oc raad i bemelte voris etc. Kiøbenhafn oc ellers alle andre, som etc. Givet etc. Hafniæ d. 18 octobris 1687.

Sæl. Reg. XXXV. 327-30.

VII s.198

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 17 16:22:31 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top