eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.298

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 188-190
Nummer: 298


<-Forrige . Indhold . Næste->

298.

7 Avg. 1687.

Om Forholdet mellem Politimesteren og Magistraten.

Magistraten j Kiøbenhafn.

C. 5. Vor naade tilforn. Vj tilskiche eder herhos rigtig copie af een voris allernaadigste udstedde befaling til os elskelig Claus Rasch etc., hvorved vj een deel stridige poster imellem eder oc hannem, angaaende politien, allernaadigst haver decideret, hvis indhold j deraf udførligen kand see oc fornemme. Oc er voris etc., at j eder dereffter, saavit dend eder kand vedkomme, allerunderdanigst retter oc forholder oc ellers flittigen j agt tager alt, hvis eder j sær udj voris forordninger om laugene oc andet allernaadigst anbefalis. Dermed etc. Friderichsborg d. 7 augusti 1687.

Claus Rasch.

C. 5. Vor naade tilforn. Eftersom vj allernaadigst maa fornemme, at du hidindtil efter din instruxes tilhold oc anleding iche skal have confereret med magistraten j voris etc. Kiøbenhafn om politien saa flittig, som det sig burde, mens at du af dig self skal have antaget oc forrettet adskilligt, som iustitien oc iche politien vedkommer, hvilket, om saaledis skulle continuere, iche ringe confusion j samme verk ville foraarsage, da er voris etc., at du herefter med bemelte magistrat flittig confererer om politien sammesteds hver tjsdag om ugen oc da tillige med communicerer dennem, hvad j slige tilfælde ugen tilforn kand være passerit borgerskabet angaaende, hvorefter j med hin anden paa beste maader haver at overlegge alt hvis, som til een god skich oc ordning kand tiene. Dog naar du lovlig var forhindret, det self mundtlig at giøre, haver du det skriftlig at opskiche. Oc effterdj politiemesterens charge strecher sig iche alleene til borgerskabet, medens end oc til alle iurisdictioner der j staden oc over alt her j riiget, saa haver du j det mindste een gang sidst udj hver maaned at communicere commissarierne over politien alt, hvad der passerer politien vedkommende, at alting oc der kand confereris, overveyes, oc efter des befunden beskaffenhed de vigtige sager os allerunderdanigst foredragis, oc de af mindre importance paa anden tienlig maade afhielpis. Til hvilken ende du haver at

VII s.188

holde rigtig bog oc protocol over alt det, som passerer din politiemesters charge angaaende, saavel over hvis, dine tienere, som det, du self forretter, hvilken protocol igien skal igiennemdragis, numereris oc udj politie commissionen forseiglis. Ellers skal det hermed være dig forbudden at holde nogen ret herefter hiemme udj dit huus eller at effterlade noget af det, som os, staden, Qvæsthuuset eller Børnehuuset kand tilkomme, langt mindre at befatte dig med iustitz sager, saasom at lade arrestere folch for gield, huusleye, slagsmaal, tyverj, horeri oc deslige. Dog hvor du eller dine betiente befinder nogen j horerj eller tyverj, haver du saadanne personer at lade anholde oc ey løs give, men dennem til byefogden henvjse, at der med dennem effter loven kand omgaaes, oc ellers ingen anden lade arrestere, uden hvor der falder bøder, som iche af foregaaende iustitz sager dependerer eller ere for forseelser, som nogen imod voris forordninger om politien j gierningen med betreffis, hvis bøder de vedkommende ey strax kand eller vil betale, des beskaffenhed du dog paa forskrefne steder haver at tilkiende give. Oc paa det dine betiente, som du effter din instrux til inqvisition oc execution j bemelte voris kongelig residentz stad bruger, disbedre kunde være bekiendte, oc andre iche skulle misbruge dit oc deris nafne, saa ville vj allernaadigst, at de herefter til kiende tegn fra andre skal bære paa deris venstre brøst it skilt af tin med Kiøbenhafns vaaben udj, oc at du deris nafne til magistraten efter haanden oc saa ofte, som de afvexler, skal indgive. Oc ville vj allernaadigst, at du self for din particulier j alle civil sager, som ey dependerer af din politiemesters charge oc forretning, samt dine daglige tienere, som aldrig til nogen execution bruges, skal som andre betienter svare under borg- oc hof-retten. Mens hvad de andre dine betienter, som bruges j politiens forretninger, sig anbelanger, da skal de staa under byetinget, oc maa de være frj for at bruge stemplet papier, saa oc for at betale forseiglings-, dom- oc skriver-penge j hvis sager, som imod dennem angaaende politiens forretninger kunde blive intenderet. Skulle oc nogen j deslige tilfælde kunde have sig over din egen person at besverge, kand de deris anliggende for commissarierne over politien andrage, som det effter sagens beskaffenhed enten skal afhielpe eller oc allerunderdanigst referere. Hvad dend skillings told er angaaende, som vj allernaadigst haver bevilget, at du maa lade oppebære af vognene udj portene j meerbemelte voris etc. Kiøbenhafn, saa skal det alleene forstaaes om vognmænd, møllere, bønder oc andre, som med læs oc fragt til fornefnte Kiøbenhafn ankommer, hvorudj dog sandaggers, blegmænds oc

VII s.189

urtegaards mænds vogne skal være undtagne. Oc saasom dine betiente hidindtil skal have oppebaaren penge af dennem, som paa torvene sidder oc deris vare selger, saa oc graverit dennem, som med magistratens tilladelse gaar om med vare at selge, ja end oc ladet een deel j arresthuuset indsette, hvoraf de sig med penge skal have maat udløse, saa haver du gandske at entholde dig med dine betiente derfra, saavelsom oc fra at udgive nogen seddel til vognmænd, som hidindtil er befunden, at kiøre vjdere, end forordningen tillader. Saa maa du oc ey hereffter nogen seddel paa eege kister til ligs begravelse udstedde, eller dine betiente for at besøge lig eller for andet deslige nogen penge begiere eller tage. Du maa oc ey heller dispensere j noget imod voris allernaadigste udgangne forordninger til din oc dine betienters nytte oc de trafiqverendis skade med skibes losning oc ligge dage, saasom skipperne med deris toldseddeler dog nochsom skal kunde bevjse, hvor mange dage det kand være, siden at de igiennem bommen ere komne. Oc hvad faufne veeden er anlangende, da maa du oc hereffter ingen aftingninger meere med skipperne derom giøre eller giøre lade, mens flittig paaagte oc lade tilsee, at dermed effter voris allernaadigste forordninger vorder forholdet. Belangende bønhasere eller fuskere, saa lader vj det dermed uden forandring ved laugenes artichler allernaadigst forblive, oc maa hverken du eller nogen anden saadanne personer, naar de ere paagrebne, løslade, førend de til laugene haver clareret, hvad artichlerne indeholder. Endelig saasom det vedkommer magistraten at sette taxterne paa brød, kiød oc øll, saa ville vj oc allernaadigst, at de oc ingen anden samme taxter efter forordningernis indhold skal forfærdige oc paa publiqve stæder til allis efterretning lade anslaae. Derefter du dig etc. Friderichsborg d. 7 augusti 1687.

Sæl. Tegn. XLVI. 221-25.

VII s.190

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons sep 17 08:25:07 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top