eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.265

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 171-172
Nummer: 265


<-Forrige . Indhold . Næste->

265.

18 Marts 1687.

Om Kirkernes Bidrag til Christianshavns Kirke.

Kiøbenhafns høylærde.

C. 5. Vor naade tilforn. Eftersom vj allernaadigst fornemme, at endnu een anseelig summa penge skal behøvis til dend nye anlagde kirkis bygning paa Christianshafn, oc det, som vj dertil af kirkerne paa landet oc j de andre kiøbsteder allernaadigst haver forundt, iche nær skal kunde tilslaae, da ere vj bleven foraarsaget, kirkerne end oc her j voris etc. Kiøbenhafn een ljdelig hielp allernaadigst at paalegge, der iblant Vor Frue kirke 200 rdl. oc Trinitatis kirke 50 rdl., som de i 10 nest efterfølgende aar, at regne fra nerværende aar 1687, j hvilket denne udgifft først skal bereignis, oc siden aarligen skal betale. Thj er voris etc., at j dend anordning giør, at forskrefne 250 rdl. af begge kirkerne, som før er meldt, aarligen til hver 11 iunij u-feilbarligen vorder erlagt til os elskelige doct. Hans Bagger etc., som derimod skal tage, eder derfor tilbørligen qvitere oc dennem siden tillige med de andre kirkers contingent her af stiftet til os elskelige præsident, borgemestere oc raad imod deris qvitering fra sig levere. Oc skal bemelte Vor Frue oc Trinitatis kirker sig samme hielp, om de dend j sin tid skulle behøve, igien have at forvente. Dermed etc. Hafniæ d. 18 martij 1687.

H. Conrad greve af Reventlow om hielp af dend tydske kirke til Christianshafns kirkis bygning (i.e.: 200 rdl.). Hafniæ d. 18 martij 1687.

Kiøbenhafns magistrat om penge af st. Nicolaj (100 rdl.) oc Hellig Geistis (50 rdl.) kirker til etc. Hafniæ d. 18 martij 1687.

Kiøbenhafns magistrat.

C. 5. Vor naade tilforn. Eftersom vj allernaadigst haver forundt een vis summa penge i 10 efterfølgende aar af alle kirker saavel j kiøbstederne som paa landet her j vort riige Danmark til dend nye bygnings fortsettelse j Christianshafn, efter voris derom til voris stifftbefalingsmænd, superintendenter oc landcommissarier allernaadigst udgangne befalingers vjdere indhold, oc vj gierne saae, at samme kirke j dette oc tilkommendis aar med tag blef opbygt, hvortil dog de anordnede penge iche saa snart kand indkomme, da er voris etc., at j strax værer betengt paa, penge dertil paa credit at optage oc samtlige eders hænder derfor udgive, paa det arbeidet iche skal

VII s.171

staa tilbage. Oc haver j med eders haandskrifter creditorerne at forsichre iche alleeniste j forbemelte kirkepenge (hvilche til samme gudelige oc christelige brug j alle maader uforanderlig skal forblive) men end oc j andre midler, som herefter af os oc andre dertil kand blive given, j hvad nafn de have kand, saa at creditorerne kand nyde deris rente aarligen j rette tid oc skadisløs blive holden. Oc dersom nogen af eder motte ved døden afgaa, før end de optagne penge efter eders udgifne haandskrifter bleve aflagde, da skal deris hustruer oc arvinger for ald tiltale j saa maader være frj oc umolesterede, men deris effterkommere j embedet være tilforpligtede at bære tilbørlig omsorg for, at de optagne penge af de første indkommende penge igien kand vorde betalt. Dermed etc. Hafniæ d. 18 martij 1687.

Sæl. Tegn. XLVI. 88-92.

VII s.172

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 16 13:48:26 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top