eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.262

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 169-170
Nummer: 262


<-Forrige . Indhold . Næste->

262.

12 Marts 1687.

Privilegium for et Værtshus i Højbrostræde.

Jørgen Jørgensen.

C. 5. etc. confirmation paa efterskrefne bref etc.

Præsident, borgemestere oc raadmænd j dend kongelig residentz oc frj rigs stad Kiøbenhafn giøre hermed for alle oc een hver kundbar oc vitterligt, at saasom een voris fornemme borgere oc jndvaanere her udj staden, nafnlig Jørgen Jørgensen, haver giort een temmelig stoer bekostning med at kiøbe oc tilhandle sig et anseeligt stort oc til gastgæberj heel beqvemme huus, beliggende paa een af de beste oc for fremmede, som enten udj byen eller ved hoffet kand have at forrette, meest belejligste sted her udj staden, nemlig udj Høybroestræde, oc det haver ladet med stoer møye oc bekostning indrette til it stadens værtzhuus for rejsende cavallerer oc andre fornemme folch, baade ind- oc udlendiske, oc til samme ende ladet udhenge Kiøbenhafns waaben, da saasom sligt et huus eragtes at være høylig fornøden oc heel u-mistelig udj saadan een kongelig residentz stad, baade for dend fremmede behørigen at accomodere saavelsom oc saa staden til renomie af god ordning, oc detz første kiøb saavelsom aarlig vedligeholdelse med des tilhørige mobilier oc appartementer, de rejsende til gafn oc magelighed, udkræver iche ringe bekostning, da haver vj, efter fornefnte Jørgen Jørgensens flittige oc indstendige ansøgning oc udj henseende til nogen refusion oc erstatning for den til samme huuses indrettelse anvendte store bekostning tilladt oc bevilget hannem, som vj oc hermed offentlig tillader oc bevilger hannem, at hand for sin person herefter maa være frj oc forskaanet for alle byens bestillinger, commissioner oc forretninger, oc huuset, saa lenge det til slig, som ovenmeldt er, brug perpetueris, være frj for dend ordinaire jndqvartering, foruden det, at saa lenge meerbemelte Jørgen Jørgensen, hans hustrue oc arvinger samme huus self beboer oc det til it offentlig, som forskrevet staar, værtzhuus bruger, da maa hand udi huuset selge, skienche oc fal holde for sine giester oc alle andre der udj huuset søgende alle slags øl, vjn oc drichevarer imod billig betaling. Des til vidnisbyrd under voris stadz indseigl oc stads notarij underskrivelse. Actum Hafniæ den 26 augusti anno 1686. (L. S.) C. P. Helt.

Da ville vi etc. Desligeste derhos allernaadigst bevilget, at om bemelte Jørgen Jørgensen, hans hustrue eller deris arvinger kunde tilsindz vorde, samme huus oc gaard at selge oc afhænde, dend kiøbende eller dends efterkommere, som bemelte huus oc gaard med

VII s.169

rette eyer oc beboer, da maa oc skal nyde oc beholde alle forskrefne privilegier oc friheder, saa lenge det til it offentlig stads vertzhuus brugis. Forbydendis etc. Hafniæ d. 12 martij 1687.

Sæl. Reg. XXXV. 90-92.

VII s.170

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 16 13:32:54 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top