eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.259

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 167-168
Nummer: 259


<-Forrige . Indhold . Næste->

259.

22 Feb. 1687.

Om Bidrag til Christianshavns Kirkes Opførelse.

Stifftbefalingsmændene oc bisperne j Danmark.

C. 5. Vor synderlig gunst tilforn. Saasom vj allernaadigst kommer j erfaring, hvorledis een anseelig capital endnu u-omgiengeligen skal behøvis til dend nye anlagde kirkis fuldbringelse her paa Christianshafn, da have vj af sær kongelig naade oc forsorg allernaadigst bevilget, at hver kirke j begge vore riiger Danmark oc Norge, j hvad heller de ere vore egne eller under iure patronatus eller j andre maader til nogen forundte, saavel annex kirker som hovet-kirker, ingen undertagendis j ringeste maader, maa oc skal uden forskiel til fornefnte kirkes bygning j efterfølgende tie aar, at regne fra nerværende aar 1687, j hvilchet denne udgifft første gang beregnis, give hvert aar, uden nogen forevending eller undskylding, toe rixdaler. Dog saa at de beste kirker hielper paa dem, som ringere ere, ligesom j det beqvemmeligst eragter. Thj er voris etc., at j strax giører dend anstalt hos vore kirker j det eder allernaadigst anbetroede stifft, at samme penge uden nogen afgang aarligen til hver 11 iunij ufeilbarligen vorder erlagt. Hvilke j self herritzviis haver at imodtage oc siden j een samlet summa, første gang til nu førstkommendis 11 iunij anno 1687 oc saa fremdeelis aar efter aar, til os elskelig præsident, borgemestere oc raad her j voris etc. Kiøbenhafn imod fornøyelig qvitering levere mod rigtig specification paa alle kirkerne j stifftet, andris saavelsom voris, oc hvad for een hver leveris, desligeste hvad hos een eller anden endnu kand staa tilbage. Hvilchet da med ald flid af eder skal indkrævis, saa at det fulde qvantum for hvert aar af alle kirkerne j stifftet endelig inden iunij maanets udgang vorder clareret, saa fremt de, som udj slig forhaling skyldige findis, iche med militair execution derfore vil søgis. Til hvilken ende vj oc allernaadigst haver anbefalet voris landcommissarius os elskelig Gothart Braem at indkræve samme penge hos dennem, som ius patronatus til nogen kirke haver, oc dennem inden forskrefne

VII s.167

tid til eder levere, paa det pengene j rette tid til kirkens bygning kunde vorde anvendt, oc dette saa høyt fornøden oc christelige verk, det snariste skee kand, forderligst komme til sin fuldkommenhed. Hvorefter j eder allerunderdanigst haver at rette oc alvorligen derpaa drive, at denne voris allernaadigste villie oc befaling j alle sine puncter allerunderdanigst vorder efterlevet. Befalendis etc. Hafniæ d. 22 februarij 1687.

Sæl. Tegn. XLVI. 44-45.

VII s.168

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 16 08:32:38 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top