eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.247

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 160-162
Nummer: 247


<-Forrige . Indhold . Næste->

247.

18 Jan. 1687.

Privilegium for Sæbesyderier paa Christianshavn.

Assessor Hans Nielsen oc Lorentz Kreyert.

C. 5. giøre alle vitterligt, at vj efter allerunderdanigste ansøgning oc begiering allernaadigst haver for got befundet at bevilge oc forunde, saasom vj oc hermed etc. os elskelig Hans Nielsen, assessor j voris commerce-collegio, oc Lorentz Kreyer, jndvaaner her j voris etc. Kiøbenhafn, samt deris hustruer, børn oc arvinger endnu udi femten nestfølgende aar, fra dette vort brefs dato at reigne, efterskrefne privilegier, friheder oc benaadinger paa deris indrettede sæbe-syderj her j staden, nemlig:

1. Maa de ligesaavelsom Peder Hanssen, jndvaaner j Christianshafn, u-formeent søge oc bruge deris næring med samme deris sæbe-syderj saavelsom med deris opbygde mølle j bemelte Christianshafn, som de best veed oc kand. Dog at de sæben forsvarligen lader syde oc dend ey høyere end een fierding olie seebe for 5 sldlr. oc een fierding transæbe for 13 mark danske selger oc afhænder.

2. Paa det oc bemelte sæbe fra anden fremmet sæbe kand kiendis, skal dend etc.

3. Naar nu sæben saaledis er vraget oc brendt, maa dend j vore riiger etc.

4. Belangende kørmesterens løn, som hidindtil efter hans instruction oc bestalling haver været, at maatte nyde, for hver fierding at vrage oc brende, 4 Sk. danske foruden endda noget vist aarlig til hans brende jerns vedligeholdelse, da, som der allerunderdanigst klagis over, at samme løn meget skal gravere sæbe-verkerne oc være ulige større end dend kørmesters løn, som til Amsterdam oc Mønichedam j Holland givis, have vj allernaadigst for billigt eragtet, fornefnte kørmesters løn saaledis at moderere, at hand herefter for hver fierding sæbe, gammelt oc nyt træ, at vrage oc brende ey maa fordre eller tage meere end 3 Sk. dansche oc for større oc mindre træ a l'advenant. Hvorimod hand oc self sine brende jern skal bekoste oc underholde.

5. Maa fornefnte Hans Nielsen oc Lorentz Kreyer holde deris egen bødtker oc ved hannem lade alle deris fustagier hos dennem self j deris egne huuse oc verker giøre oc forarbejde. Dog at samme bødtker sig ey med noget andet bødtkerarbejde befatter.

VII s.160

6. Maa de paa bemelte deris olie mølle j Christianshafn fremdeelis nyde de samme privilegier oc friheder u-forandret, som de derpaa hidindtil nydt oc hafft haver. Hvilche privilegier vj oc bemelte Peder Hansen paa dend olie-mølle, som hand j fornefnte Christianshafn agter at lade opsette, allernaadigst haver forundt, saa at ald lin-olie, roe-olie oc hampe-olie skal aldeelis være forbuden, herefter fra fremmede steder her j staden at indføris, oc een hver, som dermed handler, skal være forbunden til, saa meget af samme trende slags olie, som her slaais, at kiøbe, som hand agter at forhandle.

7. Oc som ellers til deris sæbeverks oc olie møllis drifft een partie grønlands tran oc een stoer qvantitet af hør-, hampe-, roe- oc kaal-frøe, saa oc potaske u-omgiengeligen behøvis, som de meesten deelen etc.

8. Skal meerbemelte Hans Nielsen oc Lorentz Kreyer dog være tiltengte, ald hør-, hampe-, roe- oc kaal-frøe, som herudj riigerne voxer oc dennem fal bydis etc. Hvoraf de igien til landmanden, som det paa foraaret til sin sæd kunde behøve, skeppen 4 skilling alleene høyere, end dend ved jndkiøbet er sat for, maa udselge.

9. Saasom oc ingen fremmet sæbe j vore riiger maa indføris efter voris forige derom udgangne forordning, saa skal det være dennem tilladt, paa alle vore toldsteder oc lade-steder ligesaavelsom voris toldbetienter at lade hindre ald desen indførsel oc dermed have flittig indseende, at ingen fremmet sæbe imod voris forbud indpasserer, under dend straf oc bøder, voris af dato den 21 februarij anno 1682 allernaadigst udgangne forordning ommelder, som, saavit ved deris flid til veye bringis, skal deelis j tree lige deele, hvoraf een deel til voris Qvæsthuus, een anden deel til angiveren oc dend tredie deel til fornefnte Hans Nielsen oc Lorentz Kreyer skal være forfalden. Dog at dend norske sæbe at føris til Danmark oc dend danske til Norge, ey ved samme inqvisition hindris eller betagis.

10. Endelig ville vj oc allernaadigst, at det j disse nestfølgende femten aar ved de tvende octroyerede sæbesyderier her j voris etc. Kiøbenhafn oc Christianshafn alleene skal forblive.

Hvorefter de vedkommende sig allerunderdanigst haver at rette, ey giørendis forbemelte Hans Nielsen oc Lorentz Kreyer, deris hustruer, børn oc arvinger herudj hinder eller forfang j nogen maade. Under vor hyldest oc naade. Givet etc. Hafniæ d. 18 ianuarij 1687.

Peder Hansen j Christianshafn.

C. 5. giøre alle vitterligt, at vj efter etc. allernaadigst haver for got befundet at bevilge oc forunde, saasom vj oc hermed bevilger

VII s.161

oc forunder Peder Hansen, jndvaaner j Christianshafn, efterskrefne privilegier, friheder oc benaadinger paa hans indrettede sæbesyderj, som hand sig af voris gehejme raad oc statholder j vort riige Norge, os elschelig h. Ulrich Friderich Güldenløwe, herre til det grefskab Lauervigen saa oc til Hirtzhorn, ridder, etc. haver tilforhandlet. Hvilke friheder bemelte Peder Hansen samt hans hustrue, børn oc arvinger efter hannem udj 15 nestfølgende aar, fra dette vort brefs dato at reigne, j alle maader maa nyde, nemlig:

1. Maa hand ligesaavelsom os elskelig Hans Nielsen, assessor j voris commerce collegio, oc Lorentz Kreyer, jndvaaner her j voris etc. Kiøbenhafn, u-formeent søge oc bruge sin næring med samme hans sæbesyderj oc indrettede olie mølle etc.

6. Til bemelte sæbesyderies dissbedre fortsettelse, maa hand lade opsette een olie-mølle, som af vinden kand drivis, j Christianshafn paa een beqvem pladz, som vj hannem dertil allernaadigst ville lade udvjse oc tilskiøde, oc, indtil at dend kand ferdig blive, eengang for alle toldfrj lade her indføre 100 td. olie, saa fremt bemelte Hans Nielsen oc Lorentz Kreyer ey skulle ville overlade hannem saa meget, hand deraf kunde behøve, nemlig ahmen af roeolie for 18 rdl. oc hampe olie a l'advenant. Saa maa hand oc, naar forskrefne olie mølle er bragt j stand, derpaa nyde de samme privilegier oc friheder, som bemelte Hans Nielsen oc Lorentz Kreyer paa deris nyder oc haver, oc u-formeent selge til hvem, med hannem vil kiøbe, hvis olie, hand meere derpaa kand slaa, end hand self til hans sæbeverk kand behøve.

7. Oc som ellers etc.

10. Endelig ville vj oc allernaadigst, at etc.

Hvorefter de vedkommende etc. Under vor hyldest oc naade. Givet etc. Hafniæ d. 18 ianuarij 1687.

Sæl. Reg. XXXV. 14-21.

VII s.162

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 16 07:56:26 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top