eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.242

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 156-158
Nummer: 242


<-Forrige . Indhold . Næste->

242.

31 Dec. 1686.

Om Betaling for Stolestader i Holmens Kirke.

Anordning.

C. 5. giøre alle vitterligt, at eftersom for os allerunderdanigst andraget er, hvorledis Holmens kirke her j voris etc. Kiøbenhafn paa indkomst skal være saa meget ringe, at dend ey til des bygning, reparation oc vedligeholdelse skal kunde streche, hvorimod dend rettighed, som paa kirkens vegne af stolestader oc klapper hidindtil er oppebaaret, skal ved de andre kirkers indkomst her j staden j saa maade være saa ringe at regne, at dend til kirkens beste eragtedis til nogen forhøyelse billigen at kunde modereris, oc derfore af os elskelige h. Niels Juel etc., h. Hendrich Span etc. oc h. Christian Bielke etc. tillige med fleere de fornemmeste sognemænd efterskrefne anordning paa vjdere voris allernaadigste behag derom giort, hvorpaa voris allernaadigste confirmation nu allerunderdanigst er ansøgt oc begieret, lydendis ord efter andet som følger.

Anordning, hvorledis os underskrefne tillige med fleere af Holmens kirkes fornemmeste sognemænd, paa Hans Kongl. Majts. voris allernaadigste kongis oc herris vjdere allernaadigste behag oc confirmation, synis allerunderdanigst, at herefter bør at forholdis med fornefnte kirkis stole- oc klappestaders fæste oc aarlig afgift, at reigne fra førstkommende nye aars dag 1687, nemlig:

VII s.156

1. Skal af alle mands oc qvinde staderne paa begge sider af choers gangen betalis kirken til aarlig kiendelse af hver 1 rdl.

2. Af de fremmerste mands oc qvindestader mod prædichestoelen oc bestbelejligste saasom dend første tredie part udj capitains-, orgels- oc urtegaards-gangene, hver 1 rdl. Af dend anden tredie part hver 3 rix ort, oc af dend lengst fraliggende tredie part hver 3 à 2 Mk.

3. Af andre særdeelis lugte stoeler neden j kirken saavel paa begravelse steder som andenstedz, j hvad frihed deris breve ommelder, skal betalis for hvert stade, som derudj er fremmest, 6, 5 eller 4 Mk., alt saasom kirkevergeren befinder pladzerne belejlig til, oc for hvert af de inderste stader, som stoelen meere kand betiene, 3 eller 2 Mk.

4. Af alle paa det nederste pulpitur indhægnede stoele, som ere fremmest oc belejligst nest prædichestoelen, betalis for hvert stade, som kand besiddis for til ud ad gulvet, 1 rdl., oc af hvert inderste stade, som stoelen meere kand betiene, 1/2 rdl. Mens af de andre lengst fra prædichestoelen sammestedz beliggende indhægnede stoele betalis for hvert stade for til 5 eller 4 Mk., oc af hvert inderste stade 2 1/2 eller 2 Mk.

5. Af alle stoelestaderne paa det øverste pulpituer betalis efter advenant udj alle omstendigheder som paa det nederste pulpitur, dog een fierde eller tredie deel ringere.

6. Af hvert klappe sæde over alt j kirken betalis aarlig efter dets belejlighed 3, 2 1/2 eller 2 Mk.

7. Fæsten angaaende af alle stoele oc klapper, som efter førstkommende nyt aars dag 1687 bortfæstis, da omgaaes dermed, alt saasom kirkeværgeren med de vedkommende kand foreenis. Dog de, som allereede haver nogen stoel eller klappe udj fæste, beholder deris stoele oc klapper foruden nye fæstis betaling, saa lenge de lever oc aarlig udj rette tjder betaler til kirken dend kiendelse, som deris stoele oc klapper efter denne anordning nu vorder sat fore. Derimod naar nogen enten mands eller qvindis person ved døden afgaar eller iche j rette tjde til hver nye aar betaler afgifften eller oc endelig misbruger stæderne til fremlaan, andre til fortrychelse, da skal j saadan tilfælde stæderne være forfaldne til kirken oc kirkeværgeren frit tilladt, dennem at bortfæste til andre, som deraf vil betale kirkens rettighed. Kiøbenhafn dend 18 decembris aar 1686. Niels Juel. C. Bielche. H. Span.

VII s.157

Da ville vj etc. Dog at dennem, som enten voris egne allernaadigste breve paa stoelestade der j kirken at nyde bekommet haver, eller oc de, af hvilche kirchen med nogen sær gave til dend ende findis at være beneficerit, end oc dennem, som derforuden stoelestader aldeelis frj nyder eller imod een vis aarlig kiendelse oc afgifft for een considerable summa kunde have kiøbt, derved j deris frihed intet præjudiceris. Forbydendis etc. Hafniæ d. 31 decembris 1686.

Sæl. Reg. XXXIV. 782-85.

VII s.158

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 16 07:19:06 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top