eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.227

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 146-150
Nummer: 227


<-Forrige . Indhold . Næste->

227.

13 Nov. 1686.

Skøder paa Niels Rosenkrandses Kapel i S. Nikolaj Kirke.

Fru Berthe Skeel, sal. Niels Rosenkrandzes.

C. 5. etc. confirmation paa efterskrefne tvende breve etc.

Det første. Wj underskrefne Ste Nicolaj kirkes her udj Hans Kongl. Majts. residentz stad Kiøbenhafn forordnede verger kiendis at have med bemelte kirkes patroner, voris velædle magistrats villie oc samtyche, paa kirkens vegne, udj henseende dend høyædle oc velbaarne sal. herre h. Niels Rosenkrandzis til Holbechgaard oc Stougaard, ridder, Hans Kongl. Majts. velbestalter general lieutenant, obrister over Hans Kongl. Majts. regiment de garde til foedz, assessor udj krigs collegio oc commendant udj ovenbemelte kongl. residentz stad, hans høye meriter, fromhed oc store gunst, bevaagenhed imod denne stads borgerskab, med dette vort obne kirkis bref solt oc afhændet, saa oc hermed fra ovenskrefne st. Nicolaj kirke een jordepladz udj bemelte kirkis syndre kapel med vester siden, streckende sig fra dend eene ende af kirkens muur langs siden til dend anden pilar nest stoelene udj lengden inden kirken 10 1/2 siellandske allen udj alt, oc udj breden 5 1/2 siellandske allen oc toe tommer oven jorden oc saa i høyden lige op under hvelfvingen fra dend eene ende til dend anden, til dend høyædle oc velbaarne frue fru Berthe Scheel oc til hendis ovenskrefne sal. herre h. Niels Rosenkrandz, begge deris

VII s.146

børn oc børnebørn samt rette oc sande arvinger til it arf begravelse sted, saa at ingen, enten vj eller voris efterkommere kirke-vergere efter os, magt haver samme afhændede jord, grund oc pladz udj sin lengde oc brede, som forskrevet staar, herefter til nogen anden at selge eller afhænde, mens hendis velbr. oc den sal. herre samt begge deris arvinger sig steden j beste maade at nøttig giøre baade oven oc under jorden (saavit de berettiget er), som det dennem best behager oc tychis, til evindelig ejendom at nyde, bruge oc beholde, uforanderlig oc uigienkaldelig. Saa maa oc ey noget fremmedes liig derudj nedsettis imod dend gode frues eller begge deris arvingers villie oc minde, ey heller deris (eller nogen deris arvinger oc dem, som derudj med deris minde nedsettis) legomer eller beene bliver ved nogen prætext bortflyt eller optagen, mens blive hvilende udj samme deris egen leyersted, som billigt oc christeligt er. Dog skal af hvis liige, som efter dend sal. høyædle herre h. Niels Rosenkrandzes udi graven nedsettis, af hvert liig strax derfore til kirken til een kiendelse betalis 10 rdr. Mens hvis dend forehavende bygning med begravelsens monumenter er angaaendis, skal dend gode frue (kirkens bygning dog uden ald skade) paa hendis sal. hosbonds eller begge deris arvingers egen bekostning oc underhold, kirken til zirat oc prydelse, lade forferdige paa dend maade de self lyster, dog med disse efterfølgende conditioner: At det eene kirke-vindue paa dend synder side bliver udj sin forefindende høyde oc brede, formedelst liusetz skyld, u-foranderlig, det andet paa vester siden forgaar med begravelsens monument, jtem maa oc liusningen paa dend side af mande stoelene, langs ad imellem siufbugen sig strechende saa oc op til qvinde pulpituret sammesteds, ey med nogen muur eller anden biugning, som liuset hindre kand, betagis, mens med it durchgebrochen oc ey for tet giter verk indluchis. Desligeste maa inden j graven 2 maadelige lufthuller, hver paa 2 1/2 qvarteer udj firkandt, til kirkegaarden j kirkens muur udhuggis (muuren dog uden nogen svechelse). Ydermeere bevilgis oc hendis velbr. noget af kirkens grund meere, end fornefnte alne maal udj breden forklarer, for hendis begravelse, saavit til fundament behøvis, at paasette det huggen steenverk for ad, saa oc at legge paa kirkens jord oc gulf it trappe trjn paa 1/2 allen bred oc 3 allen lang, aldeelis iche lenger end begravelsens dørs indgang vit bliver, oc skal bemelte trjn iche dybere nedsenkis, end som dertil fornøden giøris. Item at det steen vaaben, som ud til kirkegaarden lige over kirkens vindue paa synder side udj muuren befindis, hendis velbr. u-skad maa lade nedtage oc j samme sted lade een maadelig

VII s.147

udhuggen steen igien indsette af deris velbr. vaabener oc skrifft. End oc at hendis velbr. maa lade sette it ljdet stachet verk under samme vindue indtil kirkedørens portal. I det øfrige skal kirkens vindue, tag oc hvelfving over begravelsen paa kirkens bekostning stedze ved lige holdis, oc ved een rende tagetz vandfald ved begravelsen noget vjdere udleedis, paa det vandet iche udi deris lufthuller indslaa kand. Fremdeelis at graveren aarlig til hver juuledag, angaaende fra 1677, af kirkeværgerne oc desen efterkommere skal betalis 2 rdl., hvorimod hand saavelsom hans efterkommere skyldig være skal, graf steden, oc hvad der til hører, altid reent at holde. Oc paa det de forbigaaende desto bedre kand komme til at have momumentetz siun, saa er bevilget een løs træ trappe, som altid kand staa dertil uden for gitterverket, mens dog af kirkens betiente borttagis, naar nogen liig j de hosværende begravelses steder skal nedsettis. Desligeste lover oc tilsiger vj end oc hermed for os oc vore efterkommere kirkeværgere, at der ingen vjdere bygninger enten af pulpiturer eller andet ved det sted skal opsettis eller byggis, for omberørte dend velbr. frues begravelse sted til hinder enten af liusningen eller andet, mens det saa u-foranderlig at forblive, som her udj er vedtagen oc specificerit. For hvilken foromrørte pladz udj sin lengde oc brede tillige for de bevilligte oc herudj forafskeedigte conditioner, efter desen ord oc indhold, som forskrevet staar, hendis velbr. nu strax til mig Peter Motzfelt paa kirkens vegne rigtig haver betalt 1400 sldr., saa kirken med samme forom accordered summa penge i alle maader til tache er contenteret. At alt forskrefne saaledis oprigteligen af os oc voris efterkommere kirke-vergere uryggeligen holdis oc efterkommis skal, haver vj dette paa kirkens vegne oprettede kiøbebref med voris egne hænder underskrevet, saavel oc ladet kirkens sædvanlige jndseigel her neden foresette oc tvende eens lydende gienparter forfærdige, af hvilke welbr. fru Berte Skeel voris hos sig beholder oc vj paa kirkens vegne til testificationen, hvis hendis velbr. oc hendis velbr. laugverge velbaarne Otto Scheel til Valløe, Kongl. Majts. estats oc iustitz raad, haver underskrevet. Desligeste haver vj oc dette j alle sine ord oc puncter udj kirkens bog ladet indføre, kirkevergerne oc efterkommere til efterretning, paa det iche nogen tid herefter nogen forandring paa samme begravelse sted oc monument skulle giøris. Datum Kiøbenhafn d. 18 ianuarij anno 1677. (L. S.) Peter Motzfeldt. Hendrieh Høyer.

Det andet. Wj underskrefne st. Nicolaj kirkes her udj etc. Kiøbenhafn forordnede vergere kiendis at have med etc. samtyche paa

VII s.148

kirkens vegne, udj benseende dend etc. h. Niels Rosenkrandz etc. hans høye meriter etc., saa oc efter hans velbaarne frues fru Berthe Skeel hendis begiering, j henseende de jngen børn efterlader, som kunde have omsorg for deris begravelsis sted, som de j Nicolaj kirke af forige kirkeverger bekommet skiøde paa, af dato d. 18 ianuarij 1677, imod nøyagtig fyllest oc vederlag, som samme skiøde udvjser, som af efterkommere u-ryggeligen holdis. Oc enddog samme begravelse er under kirkens tag med vjdere kirken forhen sig paataget haver at udgive, haver vj endnu ydermeere med dette voris obne kirkes bref paataget, at dend sal. herre h. Niels Rosenkrandzes begravelse sted med ald detz bygning samt monumenter uden oc inden skal stedze oc altid holdis ved lige af kirkens midler oc af kirkeværgerne, nu oc efterkommendis vorder, j god opsiun tagis. Oc til des bedre vedligeholdelse skal aarligen til hver jueledag angaaende 1687 af kirkeværgerne betalis til een steen bilthugger 3 rdl., som efter accord fjre gange om aaret skal lade giøre dend sal. herris epithaphium reen oc stedze holde det færdig oc ved lige, saa oc aarligen om juelen efter accord betale til een sverdfeyer 1 rdl., som stedze skal holde det jern harnisk reen oc frj for rost. Dette saaledis u-foranderlig at forblive, som her udj er vedtagen oc specificeret. For hvilche foromrørte oc bevilgede oc herudj forafskeedigte conditioner efter desen ord oc indhold, som forskrevet staar, velbaarne frue Berte Skeel nu til mig Johannes Bacher paa kirkens vegne rigtig haver betalt 200 rdl. foruden 1400 sdlr., som forige kirkevergere af velbaarne fruen er betalt oc j deris skiøde paa begravelsen findis indført, saa kirken med forskrefne summer penge i alle maader til tache er contenteret. At alt saaledis oprigteligen af os oc vore efterkommere kirkevergere u-ryggeligen holdis oc efterkommis skal, haver vj dette paa kirkens vegne oprettede bref med voris hænder underskrevet, saavel oc ladet kirkens sædvanlig jndseigel her neden foresette. Desligeste haver vj oc dette j alle sine ord oc puncter udj kirkens bog ladet indføre, kirkeværgerne oc efterkommerne til efterretning, paa det iche nogen tid herefter nogen forandring paa samme begravelse med monumenter oc des vedligeholdelse skulle giøris. Datum Kiøbenhafn den 2 novembris anno 1686. (L. S.) Johannes Bach. Thomas Jansen.

Da ville vj forskrefne tvende breve etc. Oc skal hverken bemelte os elskelige fru Berte Skeels arvinger eller nogen anden, j hvo det oc være kand, til evig tid nogen magt have, fornefnte hendis afgangne mands oc hendis begravelse at bortselge eller j andre maader

VII s.149

afhænde, langt mindre nogen liig efter hende j samme begravelse at sette, mens lade hendis mands oc hendis lig der j urørt henstaa. Forbydendis etc. Hafniæ d. 13 novembris 1686.

Sæl. Reg. XXXIV. 744-50.

VII s.150

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man sep 15 08:38:07 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top