eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.212

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 138-141
Nummer: 212


<-Forrige . Indhold . Næste->

212.

14 Juni 1686.

Skøde paa 2 Huse ved Kommunitetet.

Jonathan Lauritzen Hind.

C. 5. etc. confirmation paa efterskrefne skiøde etc.

Decanus oc samtlig professores facultatis theologiæ ved dette kongelig universitet her udj Kiøbenhafn, som tilforordnet jnspectores over det kongl. Communitet sammestedz, giøre hermed vitterligt, at efter foregaaende Hans Kongl. Majts. voris allernaadigste herris oc arve kongis allernaadigste skriftlige tilladelse de dato d. 8 decembris anno 1685 sidst afvigt haver solt oc afhændiget fra bemelte kongl. Communitet til erlig, agtbare oc velfornemme mand Jonathan Lauridzen Hind, borger oc urte-kræmer her udj staden, hans hustrue oc begge deris arvinger een bemelte Communitets vaaning, grund oc eyendom med huus, biugning oc gaards rum, derom med hannem oprettede kiøbe-contract af dato d. 14 decembris 1685. Oc eftersom vi nu derfore haver af bemelte Jonathan Lauritzen Hind annammet dend fulde værd oc betaling, som vj j forbemelte kjøbecontract vare foreenede om, at hand os skulle give, saa skiøde vj nu hermed oc paa høystbemelte Hans Kongl. Majts. allernaadigste vjdere confirmation aldeelis afhænder fra bemelte kongl. Communitet til fornefnte Jonathan Hind, hans hustrue oc begge deris arvinger samme Communitetz vaaninger, grund oc eyendom, beliggende paa Nørre gade. Oc strecher sig af synder j nør fra dend Communitetz vaaning, som Rasmus Madzen af Communitetet sig nyligen tilforhandlet haver, indtil hiørnet af Skidenstræde, nemlig 5 fag ud til Nørre gade, oc af vester udj øster fra hiørnet ind ad Skidenstræde, hen til Communitetz stald, 7 fag, med huus, biugning, kielder oc gaardz rum, lige linie med bemelte hans naboe Rasmus Madzen, med frj gafle oc vegge til alle sider, som det nu oven oc neden j lengden oc breden afpælet, begreben oc forefunden er, med alt hvis nagel- oc muurfast er samt ald andet dendz belejlighed, frihed oc rettighed, med hvad nafn det oc nefnis kand, aldeelis intet undertagen j nogen maader. Tillige med det á parte gaardz rum, som, foruden det samme vaaning tilforn tilhørede, er hannem af Communitetz baggaards pladz indrømmet, nemlig j lengden 4 3/8 allen, j breden 3 1/2 siellandz allen. Hvad vandfaldet sig belanger, skal det u-behindret have sin gang oc løb igiennem Studii-

VII s.138

gaardens baggaard, som det baade hid til dags gaaet haver oc nu forefunden er, efter forbemelte kiøbe-contractes vjdere formelding, at hand forbemelte huus maa nyde, bruge oc beholde til evindelig jordfrj eyendom ligesaa frjet oc frelst, med ald dend rettighed oc frjhed, som Communitetet det self hidindtil nydt oc besiddet haver. Oc er herforuden imellem os forafskeediget, at Jonathan Hind, hans hustrue eller begge deris arvinger, naar de kunde tilsindz vorde, samme vaaning oc tilhørige eyendom igien at afhænde, bliver tiltengt, efter Hans Kongl. Majts. naadigste villie, dend først oc for nogen anden Communitetet at tilbyde, for lige prjs, som een anden derfore vil give. Oc tilstaar vj hermed oc fuldkommen tilhiemler bemelte Jonathan Hind samme nu tilforhandlede gaard, grund oc eyendom, aldeelis frj for allis tiltale. Hvis om saa skeede, som vj iche formoder skee skal, at bemelte vaaning, grund oc eyendom eller noget deraf blef Jonathan Hind, hans hustrue eller arvinger ved lov oc dom eller i andre maader formedelst voris vanhiemel afdømt eller fratagen, saa skal vj eller voris efterkommere Communitetz inspecteurer pligtig være, strax eller inden sex samfulde uger nest efter igien at forskaffe Jonathan Hind ligesaa god oc velbelejlig een vaaning, grund oc eyendom inden Kiøbenhafns stadz porte eller oc derfore fuld værd oc reede pengis nøyagtige betaling. Oc lover vj, paa dette voris kiøb oc skiøde at forskaffe bemelte Jonathan Hind Hans Kongl. Majts. allernaadigste confirmation til hans eyendoms sicherhed for alle oc een hvers paatale, skadesløs j alle maader, dog altsammen paa hans egen bekostning. Des til bekreftelse haver vj dette voris udgifne skiøde med voris facultatis vanlige zignet oc voris egne hænder ladet bekreftige. Actum Kiøbenhafn den 14 iunij anno 1686. (L. S.) H. Bagger. Johannes Lassenius. Hans Wandel.

Da ville vj etc. Forbydendis etc. Hafniæ d. 2 novembris 1686.

Rasmus Madzen.

C. 5. etc. confirmation paa efterskrefne skiøde etc.

Decanus oc samtlige professores etc. giøre hermed vitterligt, at vj efter foregaaende Hans Kongl. Majts. voris allernaadigste herris oc arve kongis allernaadigst skriftlige tilladelse de dato d. 8 decembris sidst afvigt haver soldt oc afhændt fra bemelte kgl. Communitet til erlig, agtbare oc velfornemme mand Rasmus Madzen, borger oc jndvaaner her udi staden, hans hustrue etc. een bemelte Communitetz vaaning, grund oc eyendom med huus, bygning oc gaardz rum, liggendis paa Nørre gade norden ved bemelte Communitetz hovetgaard, efter derom med hannem oprettede kiøbe-contract af dato d. 18 ianuarij

VII s.139

1686 des vjdere bemelding. Oc efftersom vj nu derfor af bemelte Rasmus Madzen haver bekommet dend fulde værd oc betaling, som vj j fornefnte kiøbe-contract vare foreenede om, at hand os skulle give, saa skiøde vj nu hermed oc paa etc. allernaadigste vjdere confirmation aldeelis afhænde fra bemelte kongl. Communitet til fornefnte Rasmus Madzen etc. samme Communitetz vaaning, jordfrj grund oc eyendom, som strecher sig af sønder j nør fra dend Communitetz vaaning, som Jonathan Hind urtekræmer sig af os nyelig tilforhandlet haver, indtil Studijgaards muur, 13 fag ud til gaden, med huus, bygning oc gaardzrom, lige maal oc linie med bemelte hans naboe Jonathan Hind, nemlig fra sønder til nør ud til gaden 30 allen 5 1/2 tom oc indtil Communitetz baggaard 26 1/4 allen 2 1/2 tom, mens dyben fra vester til øster ind ad ved dend nordre side 17 allen 2 1/2 qvarteer 1 1/2 tom, oc ved dend synder side 15 allen it halft qvarteer, med gafle oc vegge til alle sider, som det nu oven oc neden afpælet, begreben oc forefunden er, samt ald anden etc. At hand dend maa nyde, bruge oc beholde til evindelig jordfrj eyendom, ligesaa frit oc frelst etc. Dog eftersom det gamle huus, som nu staar mit j Studij gaarden, gaar j saa maader noget ind paa bemelte, hannem ved dette skiøde tilhørende, grund oc gaardz rom, da lover oc tilsiger vj hermed, at naar samme meget brøstfældige huus nedbrydis, som siunis inden kort tid nødvendig at maa skee, saa skal hannem bemelte grund oc pladz, som hannem efter ovenbemelte alnemaal tilfalder, fuldkommeligen indrømmis oc afstaaes, at hand det da tillige med det andet maa frj indhegne oc fra Studijgaarden indluche, nyde oc besidde til evindelig eyendom, ligesom her før ommeldt er. Med vandfaldet forbliver det, som det hid til dags været haver. Oc er herforuden imellem os forafskeediget, at Rasmus Madzen, hans hustrue eller begge deris arvinger, naar de kunde tilsindz vorde, samme vaaning igien at ville selge oc afhænde, skulle de være tiltengt, efter Hans Kongl. etc. dend først oc for nogen anden Communitetet at tilbyde, for lige prjs, som nogen anden derfor vil give, om det det for reede penge igien ville kiøbe oc sig tilforhandle, men hvis iche, da Rasmus Madzen etc. frit at stande, samme vaaning oc eyendom at selge oc afhænde, til hvem dennem løster. Dersom ellers imod forhobning saa skeede, som vj iche forhaabe skee skal etc. Oc lover vj, paa dette voris kiøb oc skiøde at forskaffe etc. Det bekrefter vj med voris facultatis sædvanlige zignete oc vore egne hænder her underskrevet. Actum Kiøbenhafn d. 8 septembris anno 1686. (L. S.) H. Bagger. J. Bircheroed. Johannes Lassenius. Hans Wandel.

VII s.140

Da ville vi bemelte skiøde etc. Forbydendis etc. Hafniæ d. 2 novembris 1686.

Sæl. Reg. XXXIV. 629-35.

VII s.141

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 14 20:17:21 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top