eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.206

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 135-136
Nummer: 206


<-Forrige . Indhold . Næste->

206.

17 April 1686.

Om Indrettelse af en ny Grundtaxt.

Albreth Güldensparre med flere.

C. 5. Vor naade tilforn. Eftersom vj komme udj erfaring, hvorledis grundtaxten her j voris etc. Kiøbenhafn oc Christianshafn heel uliige oc urigtig skal befindis, sær j det, at een deel grunde paa somme stæder skal være taxerit høyere end andre af lige størrelse oc af situation oc beqvemhed lige gode, een deel grunde oc formedelst een oc anden forandring, som siden seeniste satte grundtaxt skal være forefalden, baade med nye canalers indrettelse oc ellers j andre maader, til næring oc brug ere blefne nytteligere end tilforn, een deel oc derimod, formedelst at huusene enten allereede til gadernis forandring ere nederbrudte eller oc j fremtjden skal nedbrydis, er bleven eller oc med tjden kand blive een stoer deel forringede, da er voris etc., at j eder forige grundtaxt foretager, dend med største flid overveyer oc siden saaledis forandrer oc indretter, som een hver pladz oc grund efter sin størelse til næring oc brug ligger belejlig oc j ellers billig oc forsvarlig eragter. Dog at j derhos j agt tager, at een liighed over alt j samme grundskat, det meeste mueligt er, saaledis kunde treffis, at hvad som helst paa de grunde oc pladzer, hvor eendeel af huusene, som for er meldt, enten allereede ere afbrudte eller herefter afbrydis

VII s.135

oc grundene igien til gader udlagte eller udleggis skulle, j taxten afgaar, paa de andre grunde, som befindis at være for ringe taxerede, saaledis proportionaliter vorder opsat oc forhøyet, saa at derved intet af dend forige oc seeniste satte grund taxtis qvanto afgaar. Til hvilken ende j oc alle grunde rigteligen haver at lade maale, oc hvor i da befinder nogle huuse liige af maal, men j grundtaxten u-liige satte, haver j dennem, som for ringere satte ere, lige ved de andre at forhøye. Oc paa det etc. etc. Hafniæ d. 17 aprilis 1686.

Fortegnelse paa dennem, som fich forskrefne befaling, vaare fornefnte Albret Güldensparre, Peder Reesen, Willum Muhle, vice admiral Jver Hop, Povel Winding, Oluf Rømer oc Hans Nielsen Aalborg.

Sæl. Tegn. XLV. 377-79.

VII s.136

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 14 18:43:40 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top