eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.203

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 133-134
Nummer: 203


<-Forrige . Indhold . Næste->

203.

13 April 1686.

Oprettelse af Inkvisitionskommissionen.

Forordning paa trøk.

C. 5. giøre alle vitterligt, at eftersom vj u-gierne maa fornemme, dagligen her j voris etc. Kiøbenhafn stoer tyverj at gaa j svang, j hvad flid oc vindskibelighed mand end, til saadant at forekomme, kand have anvendt, oc det fornemmelig af dend aarsag, at tyfshælerne, som befindis at være under adskillige iurisdictioner, iche uden største vitløftighed samt tids oc pengis spilde for saa mange værnetinge skal kunde søgis, da til sligt, saavit muelig være kand, endnu aldeelis at forekomme oc afskaffe, haver vj allernaadigst for got befundet dertil een sær inqvisitionscommission her j bemelte voris kongelig residentz stad at lade indrette, som skal bestaa udj een af de tilforordnede dommere udj hver iurisdiction her j staden, som dertil aarligen af dennem self indbyrdis skal beskichis oc udmeldis, hvilche alle slige sager, uden nogen henseende til nogen anden iurisdiction, sig skulle foretage, dennem forhøre oc efter slig giorde forhør de skyldige tillige med een extract af inqvisitions protocollen een hver til sin iurisdiction lade levere, som da uden ophold haver at dømme oc dennem tilbørligen lade straffe. Oc skulle alle tyve oc tyfshælere samt de, som sig staalene koster kand have tilforhandlet oc dennem iche uden vederlag oc betaling til de rette eyermænd godvilligen igien give ville, under hvad iurisdiction de end oc være kunde, være tilforpligtede, uden nogen undskylding eller forevending, naar de af voris general gevaldiger indstefnet vorder, for bemelte inqvisitions commission at møde oc dertil, hvis dennem bliver adspurt, at svare, hvilchet dog iche skal komme dennem, som u-skyldig befindis, til nogen hinder eller u-lempe paa deris ære, gode nafn oc rygte. Som oc een deel trettekiere procuratorer sig tit oc ofte tyvenis oc tyfshælernis sager antager at udføre oc med adskillige renker oc pratiqver søger dennem at befrj oc at forvirre oc fordreye retten, da, saa fremt nogen herefter befindis, sig nogen handgribelig eller øyeskinlig tyfs eller tyfshæleris sag at antage oc dend for retten at forsvare, skal hand self agtis oc holdis for tyfs medvjdere oc aldrig tilladis meere for ærlige folk at gaa j rette. Som vj oc allernaadigst haver anordnet, at visse personer af magistraten skal beskichis, som med got folchis tøig kand omgaa at selge eller imod reede penge udsette, da om nogen antreffis med sligt at omgaa, som ey dertil af magistraten er antagen og ey derpaa kand fremvjse deris skriftlig tilladelse, skal de, som varene blive tilbudne, hermed anbefalet oc tilforpligtet være, dennem,

VII s.133

som saaledis kommer med hos sig havendis goeds, strax til byefogden her j staden under tilbørlig straf at forskiche, hvortil vagten, naar begieris, skal være dennem behielpelig. Oc skal byefogden de af dennem, som ere militaire personer, til voris general gevaldiger strax lade levere oc de andre udi stadens giemme indtil sagens uddrag forvare. Hvis bekostninger, som herpaa udj een eller anden maade kand vorde anvendt saavelsom inqvisitions commissionens protocol at holde ved lige, skal af tyfshælernis boe betalis. Oc skal denne voris allernaadigste anordning ey alleene offentlig paa gaderne paa sedvanlige maader udraabis, men end oc paa behørige steder læsis oc forkyndis. Hvorefter alle oc een hver, som dend under voris cancellie seigl tilskichet vorder, sig allerunderdanigst haver at rette oc dend anordning giøre, at dend til allis efterretning vorder publicerit. Givet etc. Hafniæ d. 13 aprilis 1686.

Sæl. Reg. XXXIV. 503-05.

VII s.134

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 14 18:27:14 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top