eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.189

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 124-125
Nummer: 189


<-Forrige . Indhold . Næste->

189.

26 Jan. 1686.

Stadfæstelse paa 2 Breve vedkommende Fattigvæsenets Kapitaler.

C. 5. confirmation paa efterskrefne tvende breve etc.

(Det første) Kiendis vj os underskrefne directeurer oc giør for alle vitterligt, at vj paa de fattigis veigne haver annammet oc oppebaaret af velvjsse borgemestere oc raad her j staden eet tusinde rixdaler in specie, som er af de 4000 rdl. capital, det jislandske compagnietz forvaltere af de fattigis penge paa compagnietz veigne her til aarligen forrentet haver. Oc eftersom de fattige høytrengendis ere til adskillige underholding, oc ingen penge af Hans Majts. paa de fattigis veigne er at formode, nødis vj til, fornefnte 1000 til de fattigis underholding at optage, til saa lenge vj paa de fattigis veigne j fremtjden af Hans Majt. bekommer penge. Skal da fornefnte 1000 rdlr. borgemester oc raad igien tilstillis, at de det til capitalens fyllestgiørelse paa rente igien kand udsette. Hvorfore vj for os oc voris efterkommere paa de fattigis veigne vil have forbemelte borgemester oc raad for forskrefne 1000 rdl. skadesløs holden j alle maader. Des til vitterlighed haver vj med egen hænder neden underskrevet. Datum Kiøbenhafn d. 31 decembris 1646. Jesper Brochmand egen haand. Hans Hansen Resen eghd. Hans Nichelsen Lundt. Hans Nansen.

(Det andet) Kiendis vj underskrefne de fattigis directeurer her udj Kiøbenhafn oc giør for alle vitterligt, at til voris sal. formænd er leveret af afgangne præsident Hans Nansen oc da værende borgemestere oc raad her sammestedz sal. høyloflig jhuekommelses konning Christiani qvarti handskrift, dat. d. 26 octobris anno 1641 paa thj tusinde fem hundrede tredsindztyve oc trej rixdaler in specie, som tilforn haver bestaaet j fjre handskrifter, nemlig den første paa 2808 rdl., dend anden paa 515 rdl., dend tredie paa 4240 rdl. oc dend fierde paa 3000 rdl. Hvilche 10563 rdl. hører til dend summam paa 23157 rdl. capital, given af høystbemelte konning Christiano qvarto til de fattige her j staden. Oc som samme handskrift skal være overleverit til voris allernaadigste herre oc konning Frederich dend tredie oc derfor annammet betaling udj de penge oc capitaler, som af præstegaardene j Danmark til de fattige j dend sted naadigst ere deputerede, saa ville vj for os oc vore efterkommere paa de fattigis veigne have velbemelte præsident, borgemestere oc raad for forskrefne

VII s.124

capital oc des rente fra dend tid skadesløs holden udj alle maader. Des til vitterlighed oc efterretning haver vj med egne hænder neden underskrevet oc de fattigis zignete undertrøgt. Datum Kiøbenhafn den 13 iulij anno 1669. Peter Bülche. J. Wandel. Mathias Foss. Peter Reesen (L. S.).

Da ville vj etc. Forbydendis etc. Hafniæ d. 26 ianuarij 1686.

Sæl. Reg. XXXIV. 388-90.

VII s.125

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 14 10:55:32 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top