eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.188

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 122-124
Nummer: 188


<-Forrige . Indhold . Næste->

188.

19 Jan. 1686.

Om Breves Forsendelse med Posten.

Forordning paa trøk.

C. 5. giøre alle vitterligt, at efftersom vj allernaadigst komme j erfaring, hvorledis med postbrevene, som med posten gaar herfra

VII s.122

oc kommer hid til voris etc. Kiøbenhafn, stor misbrug oc underslef skal begaaes, j det at under de frj couverter skal forsendis adskillige u-frj breve, voris post-directeurer, til hvilke samme post-væsens direction imod een vis aarlig afgift er overdraget, til største forkort, afgang oc skade, da til saadan misbrug oc underslef at forekomme oc afskaffe, ville vj allernaadigst have budet oc anordnet, saasom vj oc hermed alvorligen etc., at ingen, være sig hvo det oc være kand, maa herefter fordriste sig til, noget u-frj bref enten under voris collegiers eller de ministrers oc betienters, som voris expeditioner ere betroede oc for postpenge af deris breve at betale skal være befriede, deris couverter eller zigneter at sende med posten enten til vor stad Hamborg eller til noget andet sted her j vort riige Danmark eller j vore førstendomme Slesvig oc Holsten eller oc under de breve, som derfra hid skichis. Befindis nogen herimod at fremsende eller udj posthuusene at afhændte noget pacqvet, hvortil mistanke kunde være, maa saadanne pacqvetter j de vedkommendis oc tvende mænds overværelse aabnis. Oc skal da for hvert it ufrj bref, som der j kunde findis, til straf betalis 10 rdl., hvoraf dend, som zignetet saaledis haver misbrugt, skal betale dend halve deel oc dend, som brevet haver underskrevet, dend anden halve deel, som til bemelte post-directeurer skal være forfaldne. Oc saasom ellers for os allerunderdanigst er bleven andraget, hvorledis de farende poster skal optage mange breve saavel her j staden som udj Hamborg oc stederne under veys, som j post-sechen burde at indkomme, saa at derved ey alleene post-directeurerne samme breves porto skal afgaa, mens end oc de vedkommende, som ej ere vidende om, at samme breve bliver lengere under veys med dend agende end med dend rjdende post, derover offte skade ljder, da ville vj oc hermed bemelte farende poster saavelsom vognmændene j stæderne over alt, som oc pleyer at føre breve fra een sted til een anden, hermed have alvorligen forbudet, saadanne breve herefter paa de tjder, naar de med dend rjdende post kand forskichis, til befordring at antage, under 10 rdlrs. straf for hvert bref, som til postdirecteurerne skal være hiemfalden, oc dend halve deel betalis af dend, som slige breve haver indtaget, oc dend anden halve deel af dem, som dennem fremskicher. Dog ville vj dennem hermed ey have formeent, at de jo hvis breve, som ved deris pacher følger, maa med sig tage oc befordre. Hvorefter alle oc een hver vedkommende sig etc. Oc ville vj allernaadigst, at voris grever oc friherrer, stiftbefalingsmænd, amtmænd, præsidenter, borgemestere

VII s.123

oc raad oc alle andre, som denne voris forordning under etc. Givet etc. Hafniæ d. 19 ianuarij 1686.

Sæl. Reg. XXXIV. 333-35.

VII s.124

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn sep 14 09:09:09 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top