eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.159

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 105-106
Nummer: 159


<-Forrige . Indhold . Næste->

159.

7 April 1685.

Om Kørsel paa Kongevejene.

Forordning.

C. 5. giøre alle vitterligt, at eftersom vj kommer j erfaring, hvorledis voris konge-veye herfra voris kongelig residentz stad Kiøbenhafn oc til Friderichsborg, Nye Hollænderbyen oc Jsløfmarck saavelsom andenstedz, som endnu alleeniste, indtil paa vjdere allernaadigste anordning, holdis ved magt, formedelst jdelig fart oc kiørsel gandske skal opkiøris, saa alle derpaa anvendte bekostninger meesten ere forgieves, jtem at voris af dato d. 1 octobris 1673 derom allernaadigste udgangne forordning (som allernaadigst tillader alle oc een hver at kiøre derpaa om vinteren, naar det er hart frossen, oc ved sommerens begyndelse, naar veyene almindelig gandske ere udtørede) meget misbrugis, j det een hver bliver da derpaa saa bevandt, at naar de udj de forbudne tjder om natten ankommer eller undertjden udj de forløvede tjder formedelst stor regn oc veyenes opblødning understaar sig derpaa at fare, finder porte oc bomme lugte, dennem da med gevalt obner ob luchelserne sønderbryder, foruden at mange skal have nøgle (u-vjdende, hvor de til dennem ere komme), saa bemelte lychelser altid igien med bekostning maa repareris, da til saadan u-ordning endnu vjdere at forekomme, haver vj været foraarsaget fremdeelis at byde oc befale, saasom vj oc hermed alvorligen oc strengeligen etc. alle oc een hver, som nøgle til voris kongeveye haver, at de dennem strax til hver stedz amtmand indleverer, hvor vj da saa mange af dennem, som vj herefter nøgler allernaadigst ville forunde, dennem af samme amptmand igien ville lade forskaffe, med it dertil forordnede stempel paaslagen, hvilcke de alleeniste for deris person haver at bruge oc ey til nogen anden udlaane, ey heller deris tienere med læs paa samme veye at kiøre. Oc ville vj hermed allernaadigst have forbudet, at ingen smed, under tilbørlig straf, nogen nøgel til bemelte voris konge veye uden bemelte voris amtmændz seddel maa giøre. Oc saa snart saa mange nøgler vorder forfærdigede,

VII s.105

som allernaadigst forundt bliver, skal stemplet igien til amtmændene leveris oc hvem, som efter dend tid paa samme vey enten rjdende eller kiørende med andre eller falske nøgler antreffis at have, da uden persons anseelse at have forbrudt heste oc vogn oc ellers j andre maader som voris mandats modtvillige overtrædere ansees. Hvorefter alle oc een hver etc. Oc byde oc befale vj voris stiftzbefalingsmand, amtmænd, fogder oc alle andre, som denne voris etc. Givet etc. Hafniæ d. 7 aprilis 1685.

Sæl. Reg. XXXIV. 77-79.

VII s.106

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør sep 13 12:33:59 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top