eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.154

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 99-103
Nummer: 154


<-Forrige . Indhold . Næste->

154.

16 Marts 1685.

Om Enkedronningens Ligbegængelse.

Anordning, hvorledis wj C. 5. etc. allernaadigst ville at med hendis Kongl. Majts. voris elskelig kiere fru moders sal. oc høyloflig jhuekommelse, dronning Sophia Amalia, dronning til Danmarck oc Norge, de Venders oc Gothers etc. etc., hendis ligs begiengelse oc forfløttelse herfra staden til Roskild oc de dertil hørende ceremonier skal forholdis.

1. Samptlige voris her tilstæde værende høye ministri oc andre betiente skal tillige med deris hustruer tilsigis 3 eller 4 dage

VII s.99

tilforn ved tvende hof-junchere eller officerer, at de sig førstkommendis 26 martij udj hendis Majts voris elskelige kiere fru moders salig oc høyloflig jhuekommelsse, hendis residence Sophiæ Amalienburg udj sorte sørge-klæder til at opvarte allerunderdanigst indstiller.

2. Skal alle klocherne her udj denne voris kongelig residentz stad Kiøbenhafn saavelsom overalt her udj stiftet, saa oc udj Falster samme dag begynde at ringe klochen tj oc holde ved, til klochen er 12, da liig prædichen eller parentation j alle kircher saavel her udj staden som Roskilde oc Nyekiøbing j Falster skal begyndis. Oc skal superintendenten over Siellandz stift, os elskelig doct. Hans Bagger, sligt udj hendis Majts. eget capel forrette paa danske oc høybemelte hendis Majts. confessionarius, os elschelige mag. Herman Ertman, paa tydsk, oc texten tagis af kong Davids sextende psalme, 8 oc 9 vers.

3. Jmidlertid saadan guds tieniste forrettis, staar nest ved altaret ved de tvende øfverste hiørner af castro doloris hendis Majts. forige gehejme raad oc ober marschalch, os elskelige h. Joachim Hendrich Bülow, oc voris stiftzbefalingsmand over Lolland oc Falster, os elskelige Thomas Groth, oc ved de tvende underste højbemelte hendis Majts. egne tvende camer-junchere, os elskel. Ehrenreich von Moltke oc Georg Ernst von Reichow. Ved jndgangen af kirchen skal anordnis een vagt af voris egne sort klæde trabantere til at hindre oc afværge ald confusion oc folchetrenge.

4. Naar dend første prædichen af fornefnte voris superintendent, os elskelig doct. Hans Bagger, er forrettet, skal igien begyndis at ringe een tjme med alle klocherne her j staden, oc naar det er skeet, skal bemelte mag. Herman Ertman igien anfange tienisten paa tydsk. Oc skal siden dend kongelig liig vogn om aftenen omtrent klochen otte stillis for døren af kirchen, og liiget bæris af kirchen oc settis i lig vognen af efterskrefne voris obrister oc camer junchere, nemlig obriste Steen Andersen Bilde, obr. greven af Techlenburg, obr. Otto Friderich Gam, obr. Johan Diderich Wetberg, obr. Friderich Gersdorph, obr. Adam Friderich Trampe, obr. lieut. Schønfeldt, 5 obrister af trabanter garden, obr. Mathias Numessen, amptmand Simon Claus Svantz, camer juncher Christian Friderich Paavisk, Christian Kruse, camer juncher oc obrist lieut. Mouridz Melchior Donep, major Jørgen Rantzov. Oc imod tjden, at sligt skee skal, ungefehr een tjme tilforn, skal igien ringis med alle klocherne her j staden, indtil saa lenge, at liget kand være passeret forbj det nye Amager. Enderne af lig-dechenet over vognen skal holdis af efterskrefne camer-junchere,

VII s.100

nemlig camer-juncher Gustavus Winterfeldt, camer-juncher Key Burchart von Støchen, camer juncher Ehrentreich von Moltke, camer juncher Georg Ernst von Reichow. Oc gaar ved hver side tolf personer af voris hof ampter udj sørge klæder, med store med flor bebundene voxlius, oc j alt 14 trabantere til at afværge ald trengen oc u-orden. Hestene for liigvognen skal føris ved tøiglerne af efterskrefne sex hof junchere, nemlig hof juncher Daa, hof juncher Anders Rosenkrandz, hof juncher Negendanch, Rehnert Gallichen de la Roche, hof juncher Brahe, Jacob d'Agar.

5. Skal borgerskabet oc jndvaanerne her j staden, hvor liget passerer om eftermiddagen, tilsigis at besette deres vindever med saa mange tendte lius, som meest mueligt er, jmedens liget forbjføres.

6. Efter at alting nu saaledis er indrettet, skal processen skee paa efterfølgende maade. Processen anfangis ved hendis Majts. slot Sophie Amalienburg op ad Norgis gade, over Konge torvet, igiennem Øster gade, over Amager torf oc op ad Vimmelskaftet, forbj Gammel torf oc lige ned ad Vester gade til Vesterport. Oc skal gaderne besettis med borgerskabet, oc een bataillon af soldatesqvet stillis paa hver af de trende torve. Oc kommer saa: 1. Tvende fourerer til hest. 2. Eet hundred af voris lif-garde til hest foruden kapper, dog med flor om armen oc lifvet, saa oc paa hatten. 3. Hendis Majts. egen garde udj sorte klæder til hest. 4. Voris hof marschalch, voris obrister ved voris tøighuus oc voris staldmester fører een trouppe af cavalierer oc officerer med lange sørge kapper til hest, som bestaar udj efterfølgende. Povel von Klingenberg dend yngre, cancellie raad Christian Albrecht Walter, cancellie raad Jens Rosenheim, krigs raad Elias Hübsch, obr. lieut. Wratislaf von Potkamer, obr. leut. Johan Hennings, obr. lieut. Wulf Hendrich von Calnein, major Friderich Munchgaard, obr. lieut. Christian Friderich Marschalch, obr. lieut. Hendrich Mathias Pogrel, obr. lieut. Frandz Weit, Christian von Bergknegt, major Johan Bernhart Swertzel, obr. lieut. Johan Morstein, major Magnus Gyldenstiern, major Diderich Roderiga de Pieta, major Hendrich Hofman, major Anthon Pfeiffer, major Anthon Günther zur Heller, major Fabian Eppinger, major Povel Diderich Gotberg. 5. Hendis Majts. laqvejer oc saa mange af voris egne, saa de kand blive tolf j tallet, med fachler. 6. Liig vognen med 24 betienter udj sørge klæder, af voris oc hendis Majts. egne hof ampter, med vox-fachler, oc 14 trabantere, som for er meldt. 7. Tolf af voris egne laqvejer med fachler. 8. Følger vj self udj voris egen lif-caros til Roskild. Oc sidder udj vognen hos os hans kierlighed Ferdinand

VII s.101

Wilhelm, hertug til Wirtemberg, oc os elschelig h. Ulrich Friderich Güldenløve etc. Oc gaar ved siden af carossen 10 trabantere. Oc rjder derforuden iligemaade ved siden af carossen voris ober camer juncher os elskelig h. Adam Levin Knut, voris ober staldmester os elschelig h. Anthon Wulf von Haxthausen, voris obrister over voris lif garde til hest os elschelig Samuel Christoph von Plessen oc dend af trabanter-hauptmændene, som dend dag haver vagten, alle med lange sørge kapper. 9. Følger efter voris caros efterskrefne, med lange sørge kapper, til hest: H. Helmuth Otto von Winterfeld, h. Joachim Hendrich Bülow, h. Diderich Schult, h. Otto Skeel, h. Knud Toth, h. Marcus Giøe, h. Christian Sigfred von Plessen, h. Brostrup von Schiort, greve h. Otto Rantzov, baron Diderich Fiuren, h. Otto Krabbe, h. Friderich Gersdorph, h. Hans Schach, h. Barthold von Bülow, h. Christian Bielche, Jochum Christopher Bülow, estats raad Mogens Scheel, estats raad Niels Krag, estats raad Jens Harboe, general major du Mesnil, general major Cormaillon, estats raad Tage Toth, estats raad Johan Hugo Lente, estats raad Eggert Christoph Knut, iustitz raad Lauridz Lindenow, stiftzbefalingsmanden Thomas Groth. Oc siden de af voris obrister oc camer junchere, som bar liiget ud af kirken, nemlig obriste greven af Techlenburg, obr. Otto Friderich Gam etc. Herhos er at agte, at iblant dend trouppe, som voris hof marschalch fører, rjder de først, som haver dend sidste rang, oc de, som haver dend høyeste rang, sidst. Men efter voris egen lif-caros rjder de først, som haver dend høyeste rang, oc de andre sidst. 10. Hans kongel. høyhedz oc hans prindzelige høyhedz laqveyer, med fachler. 11. Følger hans kongel. høyhed oc hans prindzelig høyhed, voris elschelige kiere sønnner, prindz Friderich oc prindz Christian udj een vogn, til Amager, oc sidder udj vognen hos dennem os elskelig h. Conrad greve af Reventlow etc. oc os elskelig h. Michael Wibe etc. Ved siden af carossen rjder marschalch Henning Ulrich Lützow, camer-juncher Johan Christian Lützow, camer-juncher Boinenburg, camer juncher Claus Hendrich von Vieregge. 12. Følger alle voris oc prindzernis pager, til hest med sørge kapper. 13. Siuf af voris egne sørge carosser. 14. Førstens af Wirtembergs oc efterskrefne voris ministrers oc betientes sørge-carosser, nemlig h. Ulrich Friderich Güldenløwe, h. Friderich von Ahlefeldt greve til Langeland oc Rixingen, h. Conrad greve at Reventlow, h. Niels Juel, h. Joachim Hendrich Bülow, h. Otto Skeel, h. Christopher Seested, h. Conrad Bierman von Ehrenschildt, h. Michael Wibe, h. Knud Toth, h. Marcus Giøe, h. Christian Sigfred von Plessen. Alle med sex heste, oc med

VII s.102

saa mange laqvejer oc fachler, som een hver kand til veye bringe. Oc farer de, som iche ere anbefalede at følge os til hest med ud af byen, med til Amager. Oc de, som iche ere anbefalede at forføye sig ned til Roskild, begiver sig tilbage ind j byen igien. 15. Jt hundred af voris lif garde til hest, klæde som før er meldt.

Wed Amager qviterer 100 af voris garde, nemlig 50 af de første oc 50 af de sidste, oc rjder tilbage igien. Obristerne oc camer-juncherne, som haver baaret liiget af kirchen, saa oc de 4 cammer junchere, som bærer enderne af lig dæchenet over vognen, saavelsom oc de hofjunchere, som fører hestene for lig vognen ved tøiglene, rjder forud til Roskilde oc tøver, indtil liget didkommer, da een hver af dem træder til sin forige forretning byen igiennem indtil kircken, hvor bemelte voris obrister oc camer-junchere igien tager liget ud af vognen oc bærer det igiennem kirken ind j hvelvingen. Oc ville vj self udj egen person møde ved kirchedøren med efterskrefne voris gehejme raad oc betiente, nemlig hertugen af Wirtemberg, statholder Güldenløwe, gref Reventlow, h. Helmuth Otto von Winterfeld, h. Joachim Hendrich von Bülow, h. Diderich Schult, h. Christian Sigfred von Plessen, h. Adam Levin Knut, h. Otto Krabbe, h. Anthon Wulf von Haxthausen, h. Friderich Gersdorph, obr. Samuel Christoph von Pletz, general major du Mesnil, general major Cormaillon, stiftzbefalingsmanden Thomas Groth, hof masrchalch Johan Otto von Raben, dend obrist ved trabanter garden, som haver vagten. Givet etc. Hafniæ d. 16 martij 1685.

Sæl. Reg. XXXIV. 61-69.

VII s.103

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre sep 12 20:52:37 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top