eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1233

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 794-795
Nummer: 1233


<-Forrige . Indhold . Næste->

1233.

8 Feb. 1707.

Om Havnekassens Regnskab.

Magistraten i Kiøbenhafn.

F. 4. Vor bevaagenhed tilforn. Eftersom vi af os elskel. hr. Otto Krabbe etc., hr. Niels Bendtzen etc. og hr. Ditlov Wibe etc., som vi allernaadigst haver committeret til at eftersee og undersøge een deel documenter, breve og forebringende angaaende denne vores etc. Kiøbenhafns havne casses tilstand, deris derom til os indgiven allerunderdanigste relation haver maat fornemme, hvad maade j uden nogen sær kongelig tilladelse haver brugt med accisens og havne pengenes deeling, saa at, naar samme penges oppebørsel sammenlegges fra den 1 ianuarii anno 1692 og til den 1 decembris anno 1705, udfalder det saaledes udi bemelte tid, at j deraf haver taget for eder selv 83987 rdr. 4 Mk. 3 1/2 Sk. og for staden 26003 rdr. 1 Mk. 9 Sk.; der imod haver havnen ikkuns bekommet 17773 rdr.. 14 Sk., bedragende sig 127764 rdr. 11 Sk., hvilket, naar omkostningerne til de fattige og ved contoiret fra drages, er accisens og havne pengenes netto beløb til deeling, hvor af j ikkun burde at have nydt den halve part, nemlig 63882 rdr. 5 1/2 Sk., men staden 31941 rdr. 2 3/4 Sk., som er en fierde deel,

VII s.794

og havnen ligesaa en fierde deel 31941 rdr. 2 3/4 Sk., da om endskiønt j derefter med ald billighed kunde tilkomme at legge fra eder til staden 5937 rdr. 4 Mk. 9 3/4 Sk. og til havnen 14167 rdr. 5 Mk. 4 3/4 Sk., have vi dog af sær kongelig naade og i allernaadigste henseende til eders og eders formænds allerunderdanigst beviiste nidker og tro tienneste, som j og fremdeeles uforanderligen efter eders allerunderdanigste pligt haver at bevise, allernaadigst efterladt eder den summa af 20105 rdr. 3 Mk. 14 1/2 Sk., som j og eendeel af eders formænd, forige magistrats personer, haver nydt og oppebaaret og til staden og havnen, som før er melt, fra eder burde at legge. Men der imod skal j vere til forpligtede i betimelig tid at giøre det forskud, som nu til havnens reparation saa høyt er fornøden, hvilket j tid efter anden af de indkommende havnens midler, indtil betalingen skeer, haver igien at annamme. Her hos give vi eder allernaadigst til kiende, at vi allernaadigst haver for got befundet, at inddeelingen skal skee herefter, som følger, nemlig at dermed skal begyndes fra nyt aars dag sidst forleden og ved aarlig slutning, naar den fulde indkomst er sammenlagt, uden forskiel enten af viin og øl eller anden accise eller og af havne pengene fradrages: 1. til de fattige en fierde deel af havne pengene, dernest omkostningen med contoir leyen og deslige, jtem eders fuldmegtiges og controleurens løn, hvorom herefter meldes, og hvad da bliver til overs, deeles til eder den halve deel, staden en fierde part og havnen en fierde part. Herhos eragte vi allernaadigst fornøden for bedre rigtighed om accisens og havne pengenes aarlig beløb, at der bliver ordineret en person paa accise contoiret, som med eders fuldmegtig skal holde bog og nyde løn af accisens indkomst 200 rdr., før nogen deeling skeer, med forbud til hannem saavelsom til eders fuldmegtig at fordre eller tage skriver penge af de negotierende under nogen prætext. Saa ville vi og allernaadigst, at en af de deputerede udi havne commissionen, som ei er af magistraten, skal være liqvidationen hver gang overværende for at see til, at udgifterne ved contoiret ere tilbørlige, og ellers at annamme ved hver qvartals udgang deris fierde part, men de fattiges andeel samt udgifterne ved contoiret at tages af den fierde qvartal, før den paa lige maade bliver deelt. Derefter j eder etc. Befalendes etc. Hafniæ den 8 februarii 1707.

Sæl. Tegn. LVI. 18-20.

VII s.795

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør okt 25 19:24:16 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top