eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1215

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 785-787
Nummer: 1215


<-Forrige . Indhold . Næste->

1215.

16 Okt. 1706.

Fundats paa St. Nikolaj Kirkeskole.

F. 4. giøre alle vitterligt, at efftersom os elskel. hr. Christen Worm, professor ved voris universitet og sognepræst til St. Nicolai kirke her i voris etc. Kiøbenhavn, hos os allerunderdanigst etc. con-

VII s.785

firmation paa efterskrevne fundatz til en dansk skoles indrettelse i bemelte Nicolai kirke sogn, lydendes etc.

1. Skolen skal være beliggende, det allernæste mueligt er, ved St. Nicolai kirke, paa det skolebørnene ej ved alt for lang gang til bøn i kircken at holde fra deris oplærelse skal forhindres, og saa fremt den rette schole ej strax skulle blive bygt, lejes imidlertid et beqvemt huusz ved samme kirke.

2. Een af magistraten i Kiøbenhavn, som af samptlige magistraten saa ofte dertil forordnes, som fornøden er, skal tillige med sognepræsten til St. Nicolai kirke være skolens forstandere og hver af dennem have een igiennemdragen af magistraten og sognepræsten forseiglet bog, hvor i indføris skolens fundatz samt dends nu havende eller hereffter tilkommende capitaler, hvorledis de aarligen af magistraten udsettis, og hvad indkomst skolen deraf eller i andre maader aarlig bekommer.

3. Alle skolens capitaler, som dend nu haver eller hereffter bekommendis vorder, skal magistraten i Kiøbenhafn have under opsyn og dem paa visze stæder udszætte, at skolen deraf kand i rette tider have sin aarlig rente, og sørger dend nu værende og hereffter kommende magistrat for alle skolens capitaler som for andre fattiges penge, saa at ingen af dem forgaar eller formindskes.

4. Alle fattige børn skal i denne skole uden betaling undervises i deris børnelærdom, regne- og skriver-konsten, og naar skolen kommer til de midler, skal de allerfattigste med nødtørfftig føde og klæde forsynis.

5. Til at underviise ungdommen skal dend ommeldte magistratsperson tillige med sognepræsten til St. Nicolai kirke beskicke een beqvem skickelig og vellærd studiosum theologiæ, som, medens hand dette skoleembede forestaar, ej maa være gifft, og skal samme skolemestere aarligen nyde til løn hundrede slette daler, samt frj huusværelse i skolen.

6. Skolemesteren skal dagligen underviise de børn i skolen, som sognepræsten med sit vidnisbyrd hannem tilsender, saa som præsten skal over høre børnene, før de kommer i skolen, at hand siden om deris forfremmelse dis bedre kand dømme. Til at nyde kost og klæde i samme skole antagis frem for andre de, der ere fødde i St. Nicolai sogn. Ere ej saa mange nødtørfftige af dennem, da antagis og de, som ere uden for sognet og inden byes, og om af dem skulle fattes, de, som ere uden byes, men til under visning uden

VII s.786

kost og klæder annammis alle uden underskeed, naar de med sognepræstens vidnisbyrd ere forsynede.

7. Skolemesteren skal med sin ungdom holde morgen og aften bøn i kirken mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og løverdag formiddag klokken halfgaaen otte, mandag, tirsdag, onsdag og fredag efftermiddag klokken halfgaaen tre, men torsdag efftermiddag, naar skrifftemaal er endet.

8. Naar skoelebørnene saavel ere underviiste, at de af sognepræsten kiendis dygtige, skal de af magistraten settis til handverker eller recommenderis til directeurerne for compagnierne at fare til søes. De, som beqvem nemme og lyst der til have, kand og sættis i Vor Frue skole. Skulle nogen af dem ved Guds naadis hielp i fremtiden komme til midler og formue, bør hver betenke skolen efter sin efne.

9. Tvende gange om ugen skal ungdommen offentlig i St. Nicolai kirke overhøris og underviises, nemlig om søndagen fra 11 til 12 af skolemesteren, om onsdagen fra 8 til 9 om formiddagen af sognepræsten eller i hans forfald af een af hans medtiennere. Saa gaar og sognepræsten een gang hver 14 dag ind i skolen at være overværende ved underviisningen for at erfare, om skolemesteren har dend rette maade at oplære de eenfoldige.

10. Til de fattigis spisning forordnis, saa snart skolens midler det tillader, af magistraten og sognepræsten een spisemester, som skal boe i skolens huusz og spise hver barn for fiire marck danske om ugen, og antagis saa snart muligt sex børn til at nyde klæde og føde. Som skolens midler ved Guds og Guds børns hielp voxser, saa formeeris og deris tal, som underholdes.

Da ville vi bemelte fundatz etc. Forbydendes etc. Hafniæ d. 16 octobris 1706.

Sæl. Reg. XLIV. 176-79.

VII s.787

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør okt 25 12:42:11 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top