eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.119

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 77-79
Nummer: 119


<-Forrige . Indhold . Næste->

119.

28 Juli 1684.

Om Torvehandelen.

Forordning paa trøck.

C. 5. giøre alle vitterligt, at eftersom vj komme udj erfaring, hvorledis stoer u-orden udj voris etc. Kiøbenhafn dagligen forefalder ved det, at jngen visse pladzer ere, hvor ædendis vare oc andet, som fra landet eller andre stæder kommer, kand fal holdis, hvorved adskillige hychere oc prangere foranlediges til at opkiøbe baade uden portene samt paa torvene oc ved stranden alt hvis, som indføris, oc siden dermed j huusene omløber oc ded igien paa det dyreste udpranger, som jndvaanerne dog ellers for een skiellig prjs kunde kiøbe, da til slig u-orden at forekomme have vj allernaadigst for got befundet, visse stæder at anordne, hvor alle slags vare kand fal holdis oc de, som varene behøver, dennem kand til kiøbs bekomme, oc derom denne forordning til allis efterretning at lade giøre.

1. Skal paa Gammel, Nye oc Vester torf (som er dend store pladz ved Vester port under volden) saa oc paa pladzen ved Nørre port baade torvedage oc andre søgnedage fal holdis efterskrefne species, som til vogns indkommer, nemlig alle slags korn, gryn, erter, feede vare, jtem kalve, svin, gies, ender, høns, duer oc deslige, jtem kul oc brendeveed, høe, halm, strøelse, rjse koeste, tøndebaand, alle slags eegetømmer. Oc maa Amagere, urtegaardz folch oc fiskeblødere tilstædes at sidde ved siderne med hvis hauge vext, fisk oc andet, de kand have at selge. Dog saaledis, at iche de gaaende oc kiørende derved forhindris.

2. Paa torvet ved forige Vandkonst skal fal holdis saltet oc blødt fisch, saa oc alle slags fersch levendis fisch, som tilvogns indføris, jtem eendeel af de, som fal holder høns, giæs, duer, ender. Men fersk strandfisch, som med baade indkommer, skal fal holdis ved veyerhuuset oc dend nye broe.

VII s.77

3. Graabrødre torf skal forblive for hue- oc palte-koner, ducketøig, maatte- oc stolemagere, potte- oc skaalemagere saavelsom een deel af de, der selger bløt oc salt fisk, samt Amagere langs siderne, hvor det iche falder de gaaende eller agende j veyen.

4. Paa Amager torf skal forhandlis alle slags frugter oc hauge vext, som af urtegaardz mænd oc Amagerne indføris. Saa skal der oc sidde udhøchere af smør, flesk, ost, erter, gryn, høns, ender, duer, gies, eeg. Dog saaledis, at dend gaaende eller agende ey derved forhindris.

5. Paa Konge torvet skal fal holdis høe, skaffthaure oc strøelse, jtem brendeved oc kul, saa oc høns, gies oc andre fugle. Dog saaledis, at kiørselen kand være u-behindret.

6. Kiør, stude, svjn, faar oc lam schal forhandlis uden portene, som hidintil maneerligt været haver. Men dersom nogen kommer ind j byen med forskrefne levendis qvæg, skal de det paa Gammel torf fal holde.

7. Wil nogen sidde oc nogle af forschrefne vare paa ovenbemelte stæder fal holde, skal de det af stadz-kiemneren begiere, som dennem med magistratens tilladelse een beqvem pladz skal udvjse oc tilmaale, hvoraf de ugentlig noget til torvenis oc de publiqves pladsers vedligeholdelse efter magistratens anordning skal udgive. Oc skal politiemesteren tilholde torve mændene oc gade fogderne hermed indseende at have, at det tilbørlig vorder effterkommet.

8. Oc som ved forskrefne anordning een hver kand beqvemmelig bekomme, hvis hand til hans huusholdning kand fornøden have, saa maa ingen prangere, lade sig være mandz eller qvindis personer, omløbe med noget j husene at selge, uden de, som af magistraten dertil ere antagne, oc de, som deris attest haver at fremvjse (hvortil dog piger oc drenge ingenlunde maa antagis). Oc maa ingen gaa uden portene imod bønderne, som kommer til byen, for noget at kiøbe til forprang, ey heller paa torvet eller ved stranden, naar fischebaadene eller vogne ankommer, de 5 søgnedage førend klocken 10 om formiddagen, men om fredagen klocken 11 paa fische torvet. Forseer nogen sig herimod, da skal det, som de med betreffis, være forbrudt til angiveren, oc dend skyldige derforuden betale 2 rdr., politiemesteren oc Børnehuuset til lige deeling. Oc skal dend, som det ey formaar at udgive, settis j Børnehuuset oc der saa lenge arbeide, indtil saa meget foruden kosten kand være fortient, saa Børnehuuset kand blive skadesløs.

VII s.78

Hvoreffter alle etc. Oc byde vi hermed oc befale os elschelige præsident etc. Gifvet etc. Gottorph d. 28 iulij 1684.

Sæl. Reg. XXXIII. 666-69.

VII s.79

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir sep 9 19:42:19 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top