eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1172

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 762-763
Nummer: 1172


<-Forrige . Indhold . Næste->

1172.

26 Okt. 1705.

Privilegium paa en Segllak-Fabrik.

Johannes Jæger.

F. 4. giere alle vitterligt, at efftersom Hendes Majts. voris elskelig kiere fru moders enckedronningens hof-apoteker Johannes Jæger for os allerunderdanigst haver ladet andrage, at hand i voris etc. Kiøbenhavn et spansk segl-laks fabrique agter at indrette, med allerunderdanigste begiering, at vi hannem der paa voris allernaadigste privilegium ville meddeele, da have vj allernaadigst forundt og givet, saa og etc. bemelte Johannes Jæger paa samme hans segl-laks fabrique efterskrevne privilegier og friheder, nemlig:

1. Maa hannem alleene udi bemelte voris etc. Kiøbenhafn allernaadigst være tilladt lak at fabriquere udj næst følgende sex aar.

2. Og paa det hand desto bedre debit kunde erholde paa samme sit eget for arbeidende lak, ville vj allernaadigst lade forhøye tolden, saaleedis at i stæden for de nu efter told ordonnancen betalende fire skilling skal her efter en mark danske af huer pund lak, som fra fremmede stæder udj vore riger Danmark og Norge indkommer, udj told erlegges. Dog dersom noget lak, imidlertid saadan forhøyelse skeer, maatte være forskreven og af vedkommende efter beviislig forklaring bliver anholden, maa det imod fire skilling af pundet efter told-ordonnancen indføres.

3. Der imod skal hand være tilforpligtet tu maaneder efter dette voris allernaadigste privilegii erholdelse at have tu tusinde pund lak i forraad og siden meere, lige som det kand afhændes til.

4. Det lak, som hand saaledes forarbeider, skal være got, dygtigt og vel klebende effter de udj voris commerce-collegio indleverede prøver og for dend priis, som hand haver angivet, nemlig det fiine og vellugtende røde lak nr. 1 pundet 14 Mk. danske, nr. 2 pundet 12 Mk., nr. 3 8 Mk., nr. 4 4 Mk. 10 Sk., nr. 5 3 Mk., nr. 6 2 Mk., nr. 7, det sorte vellugtende, 5 Mk. pundet, nr. 8 2 Mk. 8 Sk. pundet, altsammen udj begge ender med det ved prøfverne brugte segl at distingveris og midt paa ved hver sort at tryckes de her udi opførte nr. Og omendskiønt hand under hans privilegiers forbrydelse ej maa understaa sig, self at forhøye priisen paa de opførte sorter af lak,

VII s.762

saa bliver det dog med dend forbehold, at dersom de behøvende materialier maatte komme udj højere priis, skal det efter foregaaende beviiszlig forklaring ankomme paa voris commerce-collegii got eragtende, hvad tilleg hand paa de giordte sorter maa nyde, og hvor lenge og med hvad vilkor saadant skal continuere.

5. Saa snart hand dette voris allernaadigste privilegium haver erholdet, skal hand tage sit borgerskab og svare til dend iurisdiction, som for andre manufacturiers enten nu allernaadigst er eller her efter maatte blive anordnet.

6. Paa børsen og raadhuset skal hand altid have opslagen paa een tavle forbemelte sorter af lak med dets nr. og priiser, saa og, paa hvad stæd udj bemelte Kiøbenhafn hand sin boutique holder. Og paa det jndbyggerne i de andre stæder i fornefnte vore riger Danmark og Norge desto bedre kunde vide med hannem at handle, saa haver hand og sine sorter lak med deris nr. og priiser samt sit ophold sted udj de danske adviser at giøre bekiendt. Forbydendes etc. Friderichsberg d. 26 octobris 1705.

Sæl. Reg. XLIII. 527-29.

VII s.763

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir okt 21 19:18:00 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top