eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1088

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 716-717
Nummer: 1088


<-Forrige . Indhold . Næste->

1088.

26 Jan. 1704.

Oprettelse af Kommercekollegiet.

Placat i tryk.

F. 4. giøre hermed alle og een hver vitterligt, men i synderlighed vore kiere og tro undersaatter og jndvaanere i vore kongeriger, hertugdomme, herskaber, lande og stæder, at som voris kongelig forsorg er i sær derhen rettet, hvorledes det gemeene og een hvers velstand, flor og opkomst maa forbedris, hvortil ikke alleene handel og vandel efter dend daglig erfarenhed og stedse for øyen havende exempler er det beste og tienligste middel, men end og disze vore konge rigers og landes gode og beqvemme situation og deris ved dend allerhøyestes naadige bistand herfor bringende og tilvoxsende frugter, velsignelser og gaver en hver dertil maa opmuntre, vj og ellers det gode fortroende til alle og een hver af vore kiere og tro undersaatter have, at dennem ikke mangler een god villie, at de io ved saa mange herlige fordeele det og gierne og ellers ligesom andre nationer giøre ville, eftersom vj deraf ved mangfoldige os over givne allerunderdanigste memorialer og forsætter gode kiende tegn og prøver haver seet, saa have vi af høy kongelig hyldest og naade og til at beviise voris allernaadigste velbehag, de derunder svæbende fordeele kongelig og mildelig at ophiælpe, saa og paa det ingen tid eller leilighed herefter skal blive forsømmet, men at een hver, som er sindet nogen negoce og manufacturer i vore konge riger og lande at foretage og noget derom at foredrage, kunde vide, til hvem hand sig haver at addressere, raad og hielp at søge, og at de, som allerede virkelig handle, dermed desto bedre kunde fortkomme, et formelig og ordentlig commerce-collegium her i voris etc. Kiøbenhafn igien anordnet, det samme med en præsident, vice-præsident og raad forsynet og saadan befaling allernaadigst meddeelt, at det alle og eenhver, indlændiske og fremmet, som inden- og uden lands manufacturer, og hvad ellers til commerciens forbedring kand geraade, haver at foredrage, hvor i de kand hielpes og gaaes til haande, gierne og flittig skal høre, god beskeed meddeele og i alting beforderlig være. Til hvilken ende og til creditens forbedring vj og samme collegio efter dets allernaadigst givne instructions indhold allernaadigst haver betroet iustitien i handels sager paa følgende maade, at hvis klagemaale og

VII s.716

stridigheder, som handel og vandel til søes egentlig betreffer, skal, efter at dommeren af første instantz dennem haver forhørt, for voris commerce-collegio fremføris, og om de ved gode og billige forliig ikke ere at slette og ophæve, da strax foretages og derpaa efter lovlig foregaaende stævnemaal kiendes og dømmes efter loven og andre kongelige vedkommende forordninger, saa snart muligt er, og det uden bekostning der i retten, uden hvad det stemplet papiir og en liden skriver penge kand være. Paa det og bemelte voris commerce-collegium kunde have god efterretning af alle herfra til fremmede lande gaaende og derfra hid igien kommende skippere, saa og desto flittigere opsigt paa det gemeene beste, saa er voris etc., at alle saadanne skippere, førend de herfra deris reise til fremmede lande antræder, og naar de derfra hid tilbage kommer, skal for voris commerce-collegio selv eller, om de formedelst u-paslighed derfra holdes, ved een fuldmegtig møde, der deris paszer producere og om deris ladinger, eller hvor om de ellers at tilspørges fornøden eragtes, underretning og svar give, hvilke spørsmaale og lige ledis i andre voris stæder og havne ved borgemestere og raad eller andre, som der paa vore vegne haver at befale, skal skee, og hvad underretning, derom bekommes, voris commerce collegio med behørige omstændigheder strax kungiøres, saa at de vedkommende, som sig efter voris forordninger og publicerede convention haver forholdet, kraftig kand blive beskyttet, og de, som derimod haver handlet, efter fortieniste straffet. Saasom nu heraf voris allernaadigste intention til een hvers beste og opkomst, som sin handel og vandel i vore konge riger og lande vil drive og sig noget forhverve, noksom er at fornemme, som end og ydermeere herefter af hvis, voris commerce-collegium i saa maader udi voris navn lader publicere, kand fornemmis, saa kundgiøris hermed alle og en hver, at vi allernaadigst haver anordnet, at voris commerce collegii ordinaire sessioner skal herefter holdes ugentlig hver mandag og fredag fra klocken nie og indtil tolv slet om formiddagen. Hvorefter etc. Og byde vj hermed og befale voris grever og friherrer, stiftbefalingsmænd, amtmænd, præsidenter, borgemestere og raad, fogder og alle andre, som denne voris placat under etc. Og ville vj allernaadigst, at dend, de søefarende til des bedre efterretning, paa toldstæderne over alt skal anslaaes. Givet etc. Hafniæ den 26 ianuarii 1704.

Sæl. Reg. XLIII. 178-81.

VII s.717

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn okt 19 11:18:54 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top