eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind VII > nr.1025

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: VII
Side: 688-690
Nummer: 1025


<-Forrige . Indhold . Næste->

1025.

19 Maj 1702.

Brandvæsenets Kontrakt med en Kirurg.

F. 4. etc. confirmation paa efterskrevne contract etc.

Vii samtlige ober officerer ved brandt ordningen kiendes og hermed vitterligt giør: Saasom vore underhavende brandfolk, som meesten deels ere af meget ringe formue, baade i u-lyckelig jldebrand, saa og særdeelis ved deris tunge arbeide kommer til skade, som forfarenheden udviiser, hvor over de enten maa crepere eller oven for deris evne nødes til at giøre store bekostninger for at lade sig læge, alt saa haver vj, efter at vj udj nest foregaaende dage hafde til dend ende efter haanden ladet for os kalde samtlige voris underhavende og fornummen, at de alle til sammen, undertagen meget faa, udi alle maader samtyckte dette voris forehavende, paa det dend eene kunde bære last og brast med dend anden, af god velbetenkt raad og hue med sr. Herman Baumand, chirurgus og bartskier her udi staden, paa dend samtlige brandtordnings vegne og alle deraf dependerede brandtfolk slutted og indgaaed efterfølgende contract:

1. Antager vj forskrevne ober brandt-officerer med foregaaende samtlig brandtfolkenes minde og samtycke sr. Herman Baumand til at være chirurgus og bartskier ved brandordningen.

2. Forpligter ieg Hermand Baumand mig til at betiene alle ober- og underofficerer samt gemeene af brandordningen med barbeeren, aareladen, cureren udi alle forefaldende tilfelde, vere sig ved jildebrand, som Gud naadelig ville afvende, eller om de ved nogen anden u-lyckelig hændelse af falden slag eller hug ved deris arbeide eller andre maader kunde faa nogen skade, desligeste og at raadføre dennem udi deris sygdomme og betiene alle dennem af brandordningen, som det begierer, ved indvortes eller udvortes svagheder, være sig ved nat eller dag, med gode medicamenter, plaster og andre chirurgiske operationer og cureren, saa at ingen over min forsømmelse schal med føye have noget at klage, som ieg end og skal holde mine svenne og

VII s.688

drenge til, at de eenhver af brandtordningen med ald flid, omhyggelighed, beskeedenhed, troskab og forsigtighed betiennendis vorder. For hvilke forskrevne alt sammen ieg vil nøyes med de penge, som omsider ommeldes, at een hver haver at betale og fornøye til mig, undertagen nogen af frj villie udi een og anden tilfald vilde legge noget meere til.

3. I saa maader lover ieg Hermand Baumand og her med tilsiger, hver gang, naar nogen u-lyckelig jldebrand schulle hændes her udi staden, med tree à fire svenne og fornødne plastre, forbindinger og slige behørige schal u-fortøved lade mig finde paa stædet og strax antage mig nest guddommelig hielp at helbrede dennem, som af brandtordningen kunde komme til skade. Desligeste vil ieg og, naar brandtordningen munstris, lade mig indfinde paa stædet, hvor munstringen skeer, tillige med mine havende svenne og drenge, og naar brandtordningen marcherer, vil ieg for min person ligeledes marchen medfølge.

4. Hvor imod vj samtlige brandt-officerer, indtil ober brandtmestere exclusive, lover hermed og tilsiger at betale for hver uge een hver fire skilling dansche, hvorfore sr. Herman Baumand lader os betiene, foruden de udi dend anden articul specificerede curer, med barbeeren tvende gange om ugen udi voris egne huse. Iligemaade betaler een hver af ober og under brandtmesterne tree skilling og lader sig betiene med barberen tvende gange udi sr. Baumands eget huus, spøitmestere, straalmestere og assistentzer tu skilling, de samtlige brandsvenne half anden skilling og vorder betiente med barbeeren hver uge een gang udi sr. Baumands eget huus. Dog hvo som af ober og under brandtmæsterne, spøitmestere, straalmestere og assistentzer, ja end og af brandtsvennene vil lade sig betiene med barbeeren udj deris egne huse tvende gange om ugen, da betaler de ligeledis ugentligen som ober officererne fiire skilling.

5. Denne contract tager nestkommende paaske dag sin begyndelse, og er aftalt, at forskrevne penge skal ved hver qvartals ende betales til bemelte sr. Herman Baumand.

At denne for specificerede contract saaledes paa Hans Kongl. Majts. allernaadigste behag og confirmation er indgaaed, aftalt og sluttet, bekreftes med voris egne hænders underskrift og hostrøgte signeter, og ere tvende ligelydende exemplarier forfærdiget, hvoraf ieg Claus Rasch, Kongl. Majts. etats raad og politiemester etc., det eene og ieg Hermand Baumand det andet til mig haver annammet. Kiøbenhafn den 7 aprilis anno 1702. C. Rasch (l. s.). J. B. Ernst

VII s.689

(l. s.). Gotfried Fuchs (l. s.). Niels Jacobszen (l. s.). Nicolai Finch (l. s.). Søren Jenszen (l. s.). Hans Olufsen (l. s.). Anders Hanszen. Peder Jenszen. Jesper J. E. S. Erichszens nafn. Niels Engelszen. Thor Jenszen. Jens Christenszen Roskild. Daniel Langhammer. Niels Sigurdszen. Anders A. B. S. Bentzen. Paul Borchert. Gunder G. B. S. Biørnszen. Povel P. M. S. Mogenszen. Niels Sørenszen. Hans H. O. S. Olsen. Bendt B. N. S. Nielszen. Jens Pederszen Randløv. Hans Lantman. Christen C. L. S. Larszen. Christopher C. A. S. Anderszen. Povel Olszen. J. Rasmussen. Hans Veithvilt. Iver J. P. S. Pederszen. Nicolai Olszen. Andreas Simon. Christian Bergh. Oluf O. P. S. Pederssen. Diderich Jenszen, oldermand for brandt-vognmændene. Herman Bauman, chirurgus (l. s.). J. C. Ernst (l. s.).

Da ville vj etc. Forbiudendis etc. Friderichsborg den 19 maii 1702.

Sæl. Tegn. XLII. 535-38.

VII s.690

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre okt 17 20:32:58 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top